Ny internet sy ny zanakao

Ny intenet sy ny zanakao

NY INTERNET SY NY ZANAKAO

 

Inona no tokony ho fantatrao?

       Vao haingana, no nihevitra ny olona fa tsy tokony havela hijery internet ao amin'ny hefitranony ny ankizy, raha tsy tiana hijery zavatra vetaveta na mampidi-doza. Voalaza fa tokony hatao amin'ny toerana talaky maso ny ordinatera. Mbola hevitra tsara izany, nefa tsy ampy hiarovana ny ankizy intsony. Efa afaka mijery internet mantsy izy, na aiza na aiza alehany. Efa misy internet ohatra, ny finday maro. Be dia be koa ny toerana ahitana internet, toy ny "Cybercafe" sy tranom-boky. Ny ankizy hafa indray mankany amin'ny namany, toy ny fanaony. Tsy mahagaga ary tsy hain'ny Ray Aman-dreny ny ataon'ny zanany ao amin'ny internet.

E-MAIL

  • Inona izany?

       Hafatra an-tsoratra alefa amin'ny internet

  • Inona no itiavan'ny ankizy azy?

       Tsy lafo be ilay izy, nefa vetivety dia tonga eny amin'ilay namana na havana anoratana.

  • Inona no maharatsy azy?

       Mahazo émail avy amin'ny olona tsy fantatra ianao indraindray. Manelingelina ilay izy, sady matetika no misy zavatra vetaveta sy habibiana. Ny hafa indray natao hisolokiana anao. Asainy soratanao ohatra, ny mombamomba anao. Mety hanao izany tokoa ny ankizy mora fitahina. Tsy tsara ary ny mamaky an'ireny émail ireny, na dia aza hoe: tsy tokony andefasana intsony ianao. Ho hitan'ny olona mantsy fa mpanoratra amin'ny internet ianao.

 

          TRANOKALA "SITE WEB"

 

  • Inona izany?

       Toerana na pejy ao amin'ny internet, ary misy lahatsoratra na sary, na zavatra hafa koa avy amina fikambanana, sekoly, mpivarotra na olon-tsotra.

  • Inona no itiavan'ny ankizy azy?

       Misy an-tapitrisany izy io ao amin'ny internet, ka tsy sahirana mihitsy ny ankizy rehefa hitady zavatra hanao fikarohana, na hitady hira na lalao vidéo. Afaka manao ilay lalao izy na maka azy io.

  • Inona no maharatsy azy?

       Maro ny olona ratsy saina mampiasa ny internet. Betsaka ny pejy mampiseho sary vetaveta miseho tampoka. Milaza, ohatra ny 90% ny ankizy Amerikana 8 ka hatramin'ny 16 taona nohadihadiana, fa efa nahita sary vetaveta tao amin'ny internet. Teo am-panaovana devoara izy matetika no mipoitra tampoka izany.

       Afaka miloka koa ny ankizy amin'ny internet. Ary mora hita ny pejy anaovana izany. Ny ampahefatry ny ankizilahy Kanadianina 15 ka hatramin'ny 17 taona nohadihadiana, no nilazana fa efa nijery toy izany. Manahy ary ny manam-pahaizana, satria tena sarotra ialana ny filokana amin'ny internet. Ankoatra izany, dia misy ny lahatsoratra milaza ao, fa tsy mampaninona ny mizatra tsy misakafo (aretina izy io, zara raha misakafo ilay olona, satria te hahia kely foana).

tchat.jpeg

          TCHAT

  • Inona izany?

       Fanfaharana ahafahana miresaka an-tsoratra momba ny lohahevitra izay voaray sy voavaly eo no ho eo ny valiny.

  • Inona no itiavan'ny ankizy azy?

       Afaka miresaka an-tsoratra amin'ny olona maromaro mbola tsy niresaka taminy mihitsy izy, nzfa nitovy hevitra na zavatra tiana aminy.

  • Inona no maharatsy azy?

       Maro ny olona ratsy saina mandray anjara amin'io fandaharana io, mba itadiavana ankizy hiarahana amin'ny fomba ratsy mety hiafara amin'ny fametavetana. Jereo ohatra ny manjo ity vehivavy iray. Te hahalala ny momba ny tchat izy, ka nandray anjara. Mody nilaza izy hoe 12 taona. Hoy ny filazany tao anaty ny boky nosoratany:"Andao isika irery no hifanoratra." Mody tsara fanahy koa ilay olona ka nanoro ny fanaovana ilay izy. Hoy ilay olona avy eo: "Ary ndry sao mazoto hiaraka natory amiko anio ihany?".

Mbola hitohy...

     Fa ny zanak'Andriamanitra dia mahafantatra ny tsara sy ny ratsy. Satria ilay Fanahy ao anatiny dia Fanahy tsy azo ampihorohorona; mahalala ny zava-miafina ao am-po tsy miloaka. Na dia manafina aza isika, dia hitan'Andriamanitra avokoa izay ataontsika rehetra. koa aoka hatahotra azy mandrakariva isika. Ny fanaovana internet anie misy ilay atao hoe "msn" izay halavaina hoe: "Mensonge sur net", izany hoe misy lainga sy fitaka no hita ao anatin'izany. Koa aoka isika hitandrina, fa Andriamanitra dia tsy tia olona mandainga sy mamitaka fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe: ".Haringanao ny mpiteny lainga; ny olona mpandatsa-drà sy mpamitaka dia ataon'i Jehovah ho zava-betaveta" Salamao 5:6; inona moa ny tenin'Andriamanitra momba ny lainga, satria tsy sitrany izany?

      Salamo 111:7 "Tsy mba hitoetra ao anatin'ny tranoko izay manao fitaka; Tsy mba hijanona eo anoloan'ny masoko izay milaza lainga"

   Salamo 119:118 "Ataonao tsinontsinona izay rehetramania amin'ny didinao; Fa famitahan-tena iahny ny laingany."

       Ohabolana 6:12-19 "... Ny olona tena ratsy fanahy sy mpanao ratsy Dia ilay mandehandeha manao vava ratsy, izay mami-maso sy manao famantarana amin'ny tongony. Ary manao baiko amin'ny ratsan-tànany: fahafatesana no ao am-pony, mihevi-dratsy mandrakariva izay sady mamafy ady. Ary noho izany dia ho avy tampoka kosa ny loza hanjo azy; Ho torotoro tampoka izy, ka tsy hisy fahasitranana. Izao enina izao no halan'i Jehovah, eny, fito no ataony ho fahavetavetana ny maso miavonavona, ny lela fandainga, Ary ny tànana mandatsa-drà marina, Ny fo mamoron-tsain-dratsy, Ny tongotra malaky mihazakazaka hanao ratsy; Ny mamoka lainga ho vavolombelona tsy marina, Ary ny mamafy ady ao amin'ny rahalahy."

        Ohabolana 14:25 "Ny vaolombelona marina mamojy ain'olona; Fa izay mamoka lainga dia tena fitaka."

        Ohabolana 19:5 "Ny vavolombelona mandainga tsy ho afa-tsiny, Ary izay mamoaka lainga tsy ho afa-miala."

      Ohabolana 19:9 "Ny vavolombelona mandainga tsy maintsy hampijaliana, Ary ny miteny lainga ho very."

           isaia 57:3-4 "...Fa ianareo kosa dia mankanesa ety, ry zanaky ny mpanandro, ianareo taranaky ny mpaka vadin'olona sy mpijangajanga. Iza no ihomehezanareo? Iza no isanasananareo vava sy itrangatranganareo lela? Tsy taranaky ny fiodinana va ianareo sady taranaky ny lainga."

         Jeremia 23:14 "Ary tamin'ny mpaminanin'i Jerosalemano nahitako zavatra mahatsiravina; Mijangajanga sy mandeha araka ny lainga izy sady mampahery ny tànany mpanao ratsy. Ka samy tsy miala amin'ny faharatiany; Eny, izy rehetra dia tonga tahaka an'i Sodoma raha amiko, Ary ny mponina ao dia tonga tahaka an'i Gomora."


           Ezekiela 13:8-9 "Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo; Noho ny nilazanareo anoano foana sy ny nahitanareo lainga, dia, indro, hamely anareo Aho, hoy Jehovah Tompo.Ary ny tanako no hamely ny mpaminany izay mahita anoano foana sy maminany lainga; tsy ho isana'ny manolo-tsain'ny oloko na ho voasoratra amin'ny bokin'ny tarank'Israely izy sady tsy hiditra ao amin'ny tanin'ny Isiraely; ka dia ho fantatreo fa Izaho no Jehovah Tompo."


                 Hosea 7:13 "Lozan'ireny! satria nandositra Ahy izy, haringana izy! satria niodina tamiko; Izaho ta-hanavotra azy fa izy kosa dia lainga no entiny milaza Ahy."

      Ity misy fijoroana vavolombelona iray momba ny tchat sy ny "rencontres" io no tena fandrika mahavoa ny tanora ankehitriny, mandefa sary, mitady vady; izany matetika no hita amin'ireny toerana ireny.

      "Indray andro ny nisy vehivavy iray nanao ireny site de recontre ireny, nahita lehilahy iray, sady tsara tarehy sy bikana aoka izany izy io; ka roboka ny anao vavy fa handeha hihaona aminy. Satria ilay lehilahy dia vonona ny haka vady azy. Rehefa nandeha tsara ny resaka sy ny fifankahafantarana rehetra dia hanainga àry ravehivavy; satria any Etazonia no mipetraka ity lehilahy izay nifanoratra taminy. nandefasany vola hatao "fret" sy ny zavatra ilaina rehetra mahakasika ny fandehanana. Rehefa tonga tany dia niantso ny finday izay nomeny; indro tamy manatona azy ilay lehilahy izay nifandray sy nifanoratra taminy. Indrisy anefa fa sembana izy; teo ravehivay vao gaga sy talanjona hoe: "hay ve toy izao ity olona hitako ity? Ny tena efa any an-tanin'olona, efa nandoavany vola be. Nanaikiy tsy fidiny satria efa safidy natao izany." Koa izany sy izany ry tanora malala ny zava-miseho, koa samia misaina tsara isika rehetra ny amin'izay atao. Raha mbola azo atao amin'ny maha Kristianina antsika. Ny Tompo ihany no manome antsika izay sahaza antsika. Aza sodoka ny rendrarendran'izao tontolo izao, avelao Andriamanitra no handidy sy hanapaka ny fiainanao; meteza ho eo am-pelatanany mandrakariva izany. Izy no mahalala izay hahasoa antsika; ary Izy Tompo no efa nilaza fa "ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany".

     Koa mahereza ry Tanora malala. Apetrao eo an-tanan'Andriamanitra mandrakariva ny fiainantsika. Mangataha mandrakariva ny tolo-tsaina avy amin'ny Fanahy Masina, Mangataha ny ran'ny Jesosy Kristy Tompo mba handrakotra anao ka tsy hahatonga anao ho lavo eo an-tanan'ny fahavalo, dia ny devoly satana. Mivavaha ka aza mitsahatra.

      "Koa aoka tsy hisy olona hanao tsinontsinona anao noho ny hatanoranao; fa aoka ho tonga fianarana hoan'ny mino hianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana" 1 Tom 4:12

2 votes. Moyenne 3.50 sur 5.

Ajouter un commentaire

 

Date de dernière mise à jour : 24/10/2014

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.