NY HOZONA SY NY FANAPAHANA HOZONA

      Fanomanana: vakio ny Deoteronomia 28:15-68: Deoteronomia 27:15-26: Levitikosy 26:40-42; Matio 21: 18-19 ets…

      Araka ny hafatr’i Jesosy tamin’ny Ray aman-dReny DADA RANDRIANANTOANDRO Jean Joseph:

 • Ny fiainan’ny olombelona dia mifamatotra amin’ny ozona.
 • Tsy mety mahazo valim-bavaka.
 • Tsy mety sitrana
 • Tsy manam-bady
 • Tsy mahita asa, na very asa, na voaroaka amin’ny asa.
 • Tsy mety miteraka sy tsy mahavanona anaka.
 • Tsy mety miteraka sy tsy mahavanona anaka.
 • Tsy mety ny atao rehetra.
 • Rava fananana,sns…

I- FAMARITANA

      Ny ozona dia teny voalaza ka mihatra amin’ny olona ny vokany ary mitohy amin’ny taranany rehetra izany fatotra: manjo ny olona, devoly, ota ifandovana na itovizan’ny mpianakavy. Araka izany, ny ozona dia manaisotra, mampisaraka, mampisaraka anao amin’Andriamanitra. Ny endrik’izany fampisarahana amin’Andriamanitra izany dia amin’ny fandringanana tanteraka.

II- KARAZANA OZONA

      a)Avy amin’ny Tenin’Andriamanitra noho ny fiodinan’ny olona: Genesisy 3:14; Deoteronomia 28:20; Deoteronomia 28:15-68; ohatra fahafatesana, aretina tsy mety sitrana, na faharavam-pananana, na asa tsy mitombina, na fanompoan-tsampy, na fahotàna.

      b) Avy amin’ny vavan’ny olona: ohatra: Jakoba sy Esao (Genesisy: 39-40) na Ray aman-dReny.

III-FAMPIHARANA

1)DINIDINIKA

      Manavaka ny ozona na avy amin’Andriamanitra na avy amin’ny olona

      Fanontaniana apetraka amin’ny tsirairay ao anaty dinika: misy zavatra ve na hafatra napetraky ny Ray aman-dReny be fa rehefa maty izy dia afindrafidra amin’ny taranany? Mila dorana izany zavatra izany, fa raha toa mbola misy te hitazona izany dia aoka hitso-drano ny hafa izay te ho afaka dia ireo no tapahina ozona.

      Soratana anaty taratasy avokoa izay karazana ozona rehetra nihatra talmin’ilay olona, ka raha manaiky ny hahafoy izany izy dia tanterahina ny fanapahana ozona..

      Raha tsy fantatra kosa dia anontaniana an’i Jesosy aloha ka ny valim-bavaka no tononina

 • Raha mbola velona ilay olona dia asaina tapahina ilay ozona; na alavitra ny toerana misy azy dia atao an-telefaonina raha tratra antso na mifona, mibebaka amin’ny Andriamanitra ny antony nahatonga azy nanozona anao: mifona ho an’ny tenanao, mifona ho azy koa ianao.
 • Fa raha efa maty kosa ilay olona dia;
 • Faritana ny toerana ivelany
 • Tandrifio ny toerana (Ezekiela 29:2)
 • Tonony ny taranaka milevina ao
 • Alatsaho ny afon’ny Jehovah (Tenim-pahefana famonoana Kalanoro) dia latsaka ny afon’ny Jehovah mandevina dia tanisaina ilay fahotan’ilay razana nilevina ao nahatonga ny ozona.
 • Tapahana ny ozona
 • Mandroaka Devoly
 • Manambara ny fahalebiazan’Andriamanitra ambony lavitra (Efesiana 1:21-23)
 • Raha avy amin’Andriamanitra ny ozona

 

      Tsy maintsy hampibebahana tsara aloha ilay olona ka hampanoratina azy daholo ny fahotany hatramin’ny fahazazany sy ny nataon’ny Ray aman-dreny sy ny razany araka ny soratra masina Eksodosy 26:40-42 dia mibebaka amin’ireo izy, dia mifona ho azy koa ny mpanompon’Andriamanira.

      Mandritry ny telo andro izy mangataka amin’i Jesosy izay mety ho ozona mihatra aminy miampy ny:famakiana ny Deoteronomia 28:15-68

      Araka ny hafatry Jesosy tamin’ny Dada RANDRIANANTOANDRO Jean Joseph dia nametraka Camera tamin’ny tenantsika i Jesosy tamin’ny vao teraka.

 • Raha avy amin’ny tenin’ny olona

      Tsy maintsy hampibebahana tsara aloha ilay olona ka hampanoratina azy daholo ny fahotany hatramin’ny fahazazany sy ny nataon’ny Ray aman-dreny sy ny razany araka ny soratra masina Eksodosy 26:40-42 dia mibebaka amin’ireo izy, dia mifona ho azy koa ny mpanompon’Andriamanira.

      Mandritry ny telo andro izy mangataka amin’i Jesosy izay mety ho ozona mihatra aminy miampy ny famakiana ny Deoteronomia 28:15-68.

      Soratana amin’ny taratasy avokoa ny karazana ozona mihantra taminy

      Fantarina ilay olona nanozona na mbola velona na efa maty

IV– NY ENDRIKY NY FIBEBAHANA

 • Tanisaina ny fahotana tamin’ny fahazazana (Asan’ny Apostoly 17:30)(Soratana an-taratasy)
 • Tanisaina ny fahotana hatramin’izao taonanao izao (Ohabolana 8:13)(Soratana an-taratasy): Mifona amin’ny fahavetavetana sy ny fahotan’ny razana rehetra

 

V- NY ATAO

1)Manao litorjia

a)Vakina ny Salamo 38: 1-22 na Salamo 51:1-14

b)Manao hira Protestanta 28 (Zanahary tsy mba tia) na 408

c)Vavaka; mifona tamin’ny fahavetavetana sy ny fahotanao ary ny an’ny razana rehetra

d)Vakina Jaona 9:35-38 (Mitsangana)

a)Miteny ny Mpitandrina dia haverin’ny olona

 • Mino anao aho Jesosy fa manafaka izao ozona izao ianao
 • Hafaho aho Jesosy
 • Hanompo anao aho Jesosy

b)Manao hira 175: 1-2 (Mitsangana), 15: 3,4,5 (Manangan-tanana), 175: 6

(Madohalika ka apetraka eo amin’ny faritra marary na eo amin’ny fo ny Tanana

c)Manao vavaka fibebahana tamin’ny fahotana vitany teo aloha

d)Rehefa miteny ny Mpitandrina na izay Misionera mitarika hoe amin’ny alalan’i Ran’i Jesosy no anapahana ny ozona rehetra dia miaraka mihiaka ny Mpiandry rehetra (tononina tsirairay isaky ny ozona)

      e)Tenim-pahefana amin’ny fanapahana ozona

 • Galatiana 3: 13-14 “Kristy nanavotra anay tamin’ny ozon’ny lalàna, satria tonga voaozona hamonjy anay izy: fa voasoratra hoe: ‘voaozona izay rehetra mihantona amin’ny hazo “ mba ho tonga amin’ny jentilisa ny fitahiana an’i Abrahama ao amin’i Kristy Jesosy, ny mba horaisintsika amin’ny finoana ny teny fikasana ny amin’ny Fanahy”
 • 1 Korintiana 15:22 “Fa tahaka ny ahafatesan’ny olona rehetra ao amin’i Adama no ahaveloman’ny olona rehetra kosa ao amin’ny Kristy”
 • Romana 3:23-26 “Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’ny Andriamanitra, nefa hamarinina maimaim-poana amin’ny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay ao amin’i Kristy Jesosy, izay nasehon’Andriamanitra tamin’ny rany ho fanavotana amin’ny finoana, hanehoana ny fahamarinany amin’ny tsy namalian’Andriamanitra ny fahotany lasa tamin’ny nandeferany mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny, mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoana an’i Jesosy”

 

      f)Manangan-tanana ny Mpiandry toy ny manapatapaka zavatra

      g)Omena tenin’Andriamanitra Isaia 57:16-18

      a)Ny Mpitandrina mampiteny ny olona hoe:

 • Hiverina aminao aho Jesosy
 • Hanompo anao aho Jesosy
 • Tsy hamerina intsony ny fahotana izay nialako aho Jesosy

      b) Manao hira fanoloran-tena 109:4 na FF2

      c)Miasa ny Mpiandry toy ny asa isaky ny asam-pifohazana

      d)Famaranana

 • Asan’ny Apostoly 25:9 na Isaia 38:17 (Teny vatsy)
 • Tso-drano
 • Hira fiderana (12, 171, na FF26)
 • Faranana amin’ny hoe “Voninahitra anie ho an’Andriamanitra irery ihany Haleloia, Masina, Masina, Masina Jehovah tompon’ny maro, heniky ny voninahiny ny tany rehetra, Amen.”

 

      Hoy ny sasany: Efa lasan’i Jesosy teo amin’ny Hazo Fijaliana ny ozona rehetra ka inona indray no mbola hotapahina eo?

      Valio hoe: Vakio ny 1 Mpanjaka 21:25-29 “Fa tsy nisy tahaka an’Ahaba…., satria nanetry tena teo anatrehako izy. Dia tsy hahatonga loza aminy aho amin’ny androny, fa any amin’ny andron’ny zanany vao hahatonga loza amin’ny taranany aho."

      Pasteur RANDRIANARISOA Jean Aimé

2 votes. Moyenne 5.00 sur 5.

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.