Miverena Amiko

Miverena amin'ny Tompo

     2 Tantara 30: 1-27 "Ary Hezekia naniraka tany amin'ny Isiraely sy ny Joda rehetra ka nanoratra taratasy ho amin'ny Efraima sy ny Manase koa mba hankanesany any an-tranon'i Jehovah any Jerosalema hitandrina ny Paska ho an'i Jehovah, Andriamanitry ny Israely. Fa ny mpanjaka sy ny mpanapaka mbamin'ny fiangonana rehetra tany Jerosalema dia niara-nihevitra ny amin'ny hitandremana ny Paska amin'ny volaba faharoa. Nefa tsy nahatandrina azy tamin'izany andro izany izy, satria ny mpisorona tsy mbola manamasina ny tenany loatra, ary ny olona koa tsy mbola vory tany Jerosalema. Ary sitraky ny mpanjaka sy ny fiangonana rehetra izany. Dia nandidy handefa teny eran'ny Isiraely rehetra hatrany Beri-shaba hatrany Dana izy mba hankanesan'ny olona hitandrina ny Paska ho an'i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, any Jerosalema; fa ny be sy ny maro tsy nitandrina azy araka ny voasoratra. Dia lasa ny tsimandoa nitondra ny taratasy avy tamin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hitety ny Isiraely sy ny Joda rehetra ka nilaza araka ny didin'ny mpanjaka hoe: Ry Zanak'Isiraely ô, miverena amin'i Jehovah, A,driamanitr'i Abrahama sy Isaka ary Isiraely, mba hiverenany ho amin'izay sis aminareo izay tsy azon'ny tànan'ireo mpanjakan'i Asyria. Aza mankahala ny rainareo sy ny rahalahinareo izay nivadika tamin'i Jehovah, A,driamanitry ny razany, ka dia natolony ho figagana araka izao hitanareo izao izy. Koa aza manamafy ny hatokareo toy ny ataon'ny razanareo, fa atolory an'i Jehovah ny tànanareo, ka miditra ao amin'ny fitoerany masina, izay nohamasininy ho mandrakizay; ary manompoa an'i Jehovah Andriamanitrareo; mba hiala aminareo ny fahatezerany mirehitra. Fa raha miverina amin'i Jehovah hianareo, dia hahazo famindrampo eo anatrhan'izay nitondra azy ho babo ny rahalahinareo sy ny zanakareo, ka dia ho tafaverina amin'ity tany ity izy, fa miantra sy mamindra fo Jehovah Andriamanitrareo, ary tsy mba hiamboho anareo Izy; raha miverina aminy hianareo. Ary ny tsimandoa niteny ny tanàna hatrany amin'ny tany Efraima sy ny Manase ka hatrany amin'y Zebolona; fa nihomehezan'ny olona sy novazivaziny foana izy. Kanefa kosa ny tamin'ny Asera sy ny Manase ary ny Zebolona dia nisy ihany nanetry tena ka tonga tany Jerosalema. Ary ny tànan'Andriamanitra dia napetrany tamin'ny Joda koa mba hanome azy fo iray hankatò, ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka noho ny tenin'i Jehovah. Ary tamin'ny volana faharoa dia nisy olona maro nivory tany Jerosalema hitandrina ny andro firavoravoana fihinana ny mofo tsy misy masirasira, dia fivoriana lehibe tokoa. Ary nitsangana izy, dia nandrava ireo alitara tany Jerosalema; ary ny alitara fandorana ditin-kazo manitra rehetra dia noravany koa ka nariany tany amin'ny lohasahan-driaka Kidrona. Dia namono ny Paska izy tamin'ny andro fahefatra ambin'ny folo tamin'ny volana faharoa; ary menatra ny mpisorona sy ny Levita, dia nanamasina ny tenany ka nampditra ny fanatitra dorana ho ao an-tranon'i Jehovah. Ary nitsangana teo amin'ny fitoerany tahaka ny fanao izy, araka ny lalàn'i Mosesy, lehilahin'Andriamanitra; ary ny mpisorona nanopy ny ra izay teny an-tanan'ny Levita. Fa nisy maro tao amin'ny fiangonana izay tsy mba nanamasina ny tenany; ka dia ny Levita no nampamonoina ny Paska hisolo izay rehetra tsy madio mba hanamasina azy ho an'i Jehovah. Fa nisy olona betsaka, dia maro avy tamin'ny Efraima sy ny Manase sy ny Isakara ary ny Zebolona, no tsy mba nanadio ny tenany, kanefa nihinana ny Paska ihany izy; fa tsy araka izay voasoratra. Ary Hezekia nivavaka ho an'ireo ka nanao hoe: Jehovah tsara ô, mamelà izay rehetra efa nampiomana ny fony hitady an'Andriamanitra, dia Jehovah, Andrianitry ny razany, na dia tsy madio araka ny fahadiovan'ny fitoerana masina aza izy. Ary jehovah nihaino an'i Hezekia ka nahasitrana ny olona. Ary ny Zanak'Isiraely izay tany Jerosalema dia nitandrina hafitoana ny andro firavoravoana fihinana ny mofo tsy misy masirasira tamin'ny fifaliana lehibe; ary ny Levita sy ny mpisorona nidera an'i Jehovah isan'andro nampaneno zavatra mafy faneno ho an'i Jehovah. Ary Hezekia dia nankasitraka ny Levita rehetra, izay nanana fahaizana ho an'i Jehovah; ary nihinana ny Paska hafitoana izy sady nanatitra fanati-pihavanana koa sy nisaotra an'i Jehovah, Andriamnitry ny razany. Ary ny fiangonana rehetra niara-nihevitra ny amin'ny hitandremana hafitoana indray; ka mbola nitandrina hafitoana koa tamin'ny hafaliana izy. Fa Hezekia mpanjakan'i Joda, nanome vantotr'ombilahy arivo sy ondry aman'osy fito arivo ho an'ny fiangonana; ary ny mpanapaka koa nanome vantotr'ombilahy arivo sy andry aman'osy iray alina ho an'ny fiangonana, ary maro ny mpisorona no nanamasina ny tenany. Ary faly ny fiangonana, dia ny Joda rehetra sy ny mpisorona sy ny Levita sy izay rehetra tafangona avy tamin'ny Isiraely mbamin'ny vahiny izay avy tany amin'ny tany Isiraely ary izay nonina tany Joda. Koa nisy hafaliana be tany Jerosalema; fa hatramin'ny andron'i Solomona, zanak'i Davida, mpanjakan'ny Isiraely, dia tsy mbola nisy tahaka izany tany Jerosalema. Dia nitsangana ny Levita sy ny mpisorona ka nitso-drano ny olona; ary nohenoin'Andriamanitra ny feony, ka niakatra ho any an-danitra, fonenany masina, ny fivavany."

     Isaorana anie ny Tompo Andirmanitsika nanome indray izao teniny izao, niantso ny zanak'isiraely Izy mba hiverina aminy indray; naniraka ireo loholona ny mpanjaka, mba hiverenan'ny olona indray amin'Andriamanitra. Satria ny zanak'Isiraely dia olona mafihatoka; sady tsy mpanaraka ny didin'Andriamanitra, olona mpimonomonona; hitantsika izany tamin'ny nanafahan'i Mosesy azy ireo tany Egipta izay hita ao amin'ny Eksodosy 15: 23-24 "Dia tonga tao Mara izy, fa tsy nahasotro ny rano tao Mara, satria nangidy Izany; koa izany no nanaovany ny anarany hoe Mara. Dia nimonomonona tamin'i Mosesy ny olona na nanao hoe: Inona no hosotroinay?" sy Eksodosy 16: 1-2; 7 "Ary tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo tamin'ny volana faharoa taorian''ny nialany tany amin'ny tany Egipta dia nifindra niala tao Elima ny fiangonana, dia ny Zanak'Isiraely rehetra, ka nankany amin'ny efitra Sina, izay eo anelanelan'i Elima sy Sinay. Dia nimonomonona tamin'i Mosesy sy Arona tany an'efitra ny fiangonana, dia ny Zanak'Isiraely rehetra.... ary rahampitso maraina dia ho hitanareo ny voninahitr'i Jehovah, fa efa reny ny fimonomononanareo tamin'i Jehovah; fa izahay moa no inona, no imonomononanareo? Ary hoy koa Mosesy: Ho hitanareo izany, reaha homen'i Jehovah hena hohanina hianareo anio hariva, ary mofo hahavoky rahampitso maraina; fa efa ren'i Jehovah ny fimonomononanareo, izay nimonomononanareo taminy; fa izahay moa inona? tsy izahay no imonomononanareo, fa Jehovah" Eksodosy 17:3 "Ary nangetaheta teo ny olona, dia nimonomonona tamin'i Mosesy izy ka nanao hoe: Nahoana hianao no nitondra anay niakatra niala tany Egipta hahafatin-ketaheta anay sy ny zanakay ary ny Bibinay?" Santionany amin'ny fimonomononana teo amin'ny zanak'Isiraely ireo, fa dia nisy fimonomononana sy tsy fankasitrahana tao am-pony ka izany no nandefasan'ny mpanjaka Ezekia ny irany handeha indray hamerina ny zanak'Isiraely rehetra indray hitodika amin'Andriamanitra. 

      Koa amin'izao faraparan'ny taona 2012 izao koa, dia miantso ahy sy hianao ny Tompo mba hiverina aminy indray. Hanao fibebahana tahaka ny nataon'ny zanak'Isiraely izay nahatsapa ny fahadisoany. Inona moa ny Paska tamin'izany fotoana izany? io no andro nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Isiraely tany Egipta; satria ny alin'ny nadefasana azy ireo dia nasain'Andriamanitra nanao Paska izy ireo, namono ondry ka ny ràny dia natentina tamin'ny varavarana ka izay misy izany tsy azon'ny fandringanana. Koa ankehitriny koa àry moa efa teraka ao am-pontsika tokoa ve Jesosy izay nankalazaina andro vitsivitsy lasa izay? Izy no tonga nanavotra antsika, Izy no ilay zanak'ondry tsy misy kilema. tonga hamonjy sy hanavotra antsika. Koa mibebaha amin'izao faran'ny taona izao; miverena amin'ny fitiavana voalohany. Miaraha amin'i Jesosy aza avela raha tsy tafaray aminy ka hanana fifaliana tahaka ireto zanak'Isiraely ireto, satria rehefa niverina tamin'Andriamanitra izy ireo dia niverina taminy indray ny fitiavan'Andriamanitra azy; nihaino ny feony Izy. Koa raha tianao àry ny hanana fifaliana amin'ny izao fitsenana ny taona vaovao izao, dia meteza hamboarin'Andriamanitra, mitodiha, miverena aminy atolory ny tenanao, indrindra ny fonao; ny fanahinao, ny sainao. Areheto ao am-ponao ny afon'i Jehovah ka hirehitra hoan'ny Tompo tokoa ianao amin'izao faran'ny taona izao, ka hitsena amim-pifaliana ny taoana vaovao ihany koa ianao; ka ho fifaliana sy fiderana no hankalazanao ny Tompo mandridry ny taona rehetra hoavy.

      Ka ny voninahitra sy ny saotra, dera sy laza kosa dia hatolotsika ho an'Andriamanitra irery ihany, izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.

          Koa andeha ary isika hiarahivavaka.

          Misaotra anao izahay ry Tompo Rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy Tompo; misaotra, midera mankalaza ny anaranao izahay amin'izao fotoana izao. Satria mbola nomenao tombon'androm-pahavelomana; sy mbola nomenao ny teninao izay mampahatsiahy anay indray ankehitriny. Fa mila mitodika aminao indray izahay; mahatsapa tokoa fa diso teo anatrehanao; mahatsapa fa tsy nahatanteraka ny sitraponao; diso teo anatrehanao tokoa izayha ka izany no angatahinay famindram-po avy aminao. Mamela ny helokay, satria nisy koa ny fimonomononana nataonanay nandritra ity taona ity, nisy ny fihodinana taminao; tsy nanaraka ny sitraponao tamin'ny fiananay. Tsy tanteraka tokoa izahay ry tompo ka manondrika ny lohanay ny fonay manontolo mandohalika eto anatrehanao. Lehibe indrindra Ianao ary mahita ny ao am-ponay rehetra ao. Ankehitriny tompo ô, miangavy mitalaho mba henoy ny fivavakay, ny fitalahonay; miangavy re Tompo ô, mamindra fo aminay, mamelà ny helokay rehetra; fa ny fo torotoro sy mangorakoraka tokoa Tompo no anaovanay izao vavaka izao. Mifona mivalo aminao, jeroe izahay zanakao; fa na dia mafy hatoka aza Tompo ô ireo zanak'Isiraely dia nononinao ihany ny fonao, namela ny helony Ianao; nohenoinao ny fifonany na dia niodina taminao aza izy ireo. Koa ankehitriny koa Tompo; mamela ny helokay, diovy ary sasao amin'ny rànao Jesosy ilay narotsakao teo ambony Hazo Fijaliana netinao hamonjena anay zanak'olombelona. Koa raiso Tompo ô! izany fifonanay izany. Ary ianao Tompo no efa nilaza fa "Noho ny anarako dia ononiko ny fahatezerako, ary mba hiderana ahy dia manindry fo aminao Aho, mba tsy hamongorana anao", "Avia ary hifandahatra isika, hoy Jehovah: Na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, Dia ho foty tahaka ny oram-panala, Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, Dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy."  Misaotra tompo, fa mpamindra fo sy mpampela heloka tokoa Ianao. Ka ny dera sy laza dia atolotray anao fa tsara ianao, koa misaotra Tompo, ankehitriny dia manavao indray ny fanoloran-tena eto anatrehanao tahaka ireo zanak'Isiraely koa ankehitriny, fa hiara-dia aminao mandrakariva; ary hametraka anao ho lohany eo amin'ny fiainanay. Ny voninahitra dia hoanao irery ihany. 

Amen


RANDRIANANDRASANA Roger

       

1 vote. Moyenne 5.00 sur 5.

Ajouter un commentaire

 

Date de dernière mise à jour : 04/11/2013

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.