Hatraiza ny finoana?

Ny finoana

moise-traversee-mer.jpg

             Deotoronomia 1:18-32   "Dia nandidy anareo tamin'izany andro izany aho ny amin'ny zavatra rehetra izay hataonareo. Ary nony niala tany Horeba isika, dia nandeha namaky ilay efitra lehibe sy mahatahotra izay hitanareo teny amin'ny lalana mankany amin'ny tany havoan'ny Amoria, araka izay efa nandidian'i Jehovah Andriamanitsika; dia tonga tao Kedesi barnea isika. Dia hoy izaho taminareo: Hianareo efa tonga eto amin'ny tany havoan'ny Amonita, izay omen'i Jehovah Andriamanitsika ho antsika; indro efa natolotr'i Jehovah Andriamanitrao eo anoloanao ny tany; iakaro izy ka lovao, araka izay nolazain'i Jehovah, Andriamanitry ny razanao, taminao; aza matahotra na mivadi-po hianao. Dia nanatona ahy hianareo rehetra ka nanao hoe: Aoka haniraka olona hialoha isika, mba hisafo ny tany ho antsika izy ka hitondra teny amintsika hilaza ny làlana izay halehantsika sy ny tanàna izay hiakarantsika. Ary sitrako ny teny ka dia nifidy roa ambin'ny folo lahy teo aminareo aho; may iray avy isam-pirenena; ary niainga ireo ka niakatra tany amin'ny tany havoana, dia tonga tao amin'ny lohasaha Eskola ka nisafo ny tany; dia nangalany ny vokatry ny tany ka nentiny nidina tamintsika, dia nilaza tamintsika hoe izy: Tsara ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitsika ho antsika. Kanefa tsy nety niakatra hianareo, fa nanda ny tenin'i Jehovah Andriamanitrareo. Dia nimonomonona tao an-dainareo hianareo ka nanao hoe: Halan'i Jehovah isika, no nitondrany antsika nivoaka avy tany Egipta hanolorany antsika eo an-tanan'ny Amorita handringana antsika. Ho aiza no hiakarantsika? Ny rahalahintsika efa nanaketraka ny fontsika tamin'ny nanaovany hoe: Lehibe sy lava noho isika ny olona; ary ny tanàna dia lehibe sady misy manda manakatra ny lanitra; ary efa hitanay teo koa ny taranaky ny Anakita. Dia hoy izaho taminareo: Aza manahy, ary aza matahotra azy; Jehovah Andriamanitrareo, Izay mandeha eo anoloanareo, Izy no hiady ho anareo, araka izay rehetra nataony ho anareo tany Egipta teo imasonareo, ary tany an'efitra, izay nahitanao ny fitondran'Andriamanitrao anao tahaka ny fitondran'ny olona ny zanany; dia teny amin'ny lalana rehetra izay nalehanareo mandrapahatonganareo teto amin'ity tany ity. Kanefa, na dia nataoko aza izany teny izany, mbola tsy ninoanareo ihany Jehovah Andriamanitrareo."

               Dia faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jeosy Kristy Tompo, mbola misaotra an'Andriamanitra isika raha mbola nomeny izany teny izany indray anio. Ny dikan'ny hoe deotoronomia dia hoe famerenana. Eto no hanamafisana indray ny namoahana , sy ny nanafahana ny zanak'Isiraely teo ambany vahoan'ny Egptianina. Efa tonga eo amin'ny tany nampanantenain'Andriamanitra izy ireo, fa rehefa niverina ireo iraka dia nilaza fa tsara ny tany ary mahavokatra. Izany hoe: ny tany nampanantenaina dia tsara satria efa voalaza fa tondra-dronono sy tantely ilay nampanantenain'ny Tompo. Nefa na dia teo aza izany dia nisy ny fisalasalana teo amin'ireo zanak'Isiraely ireo. Lasa nanana tahotra toa ilay teo amoron'ny ranomasina mena, nimonomonona tamin'i Mosesy izy ireo. nanome tsiny; araka ny voalaza ao amin'ny Eksodosy 14:10-12  "Ary rehefa mby akaiky Farao, dia natopin'ny zanak'Isiraely ny masony, ka, indro, ny Egiptianina tamy manenjika azy; dia raiki-tahotra indrindra ny Zanak'Isiraely ka nitaraina tamin'i Jehovah. Ary hoy koa izy tamin'i Mosesy: Moa tsy misy fasana va tany Egipta, no nentinao ho faty aty an'efitra izahay? Nahoana no nanao izany taminay hianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egipta? Tsy izao va ny teny nolazainay taminao fony tany Egipta hoe: Aoka izay avelao ihany izahay hanompo ny Egptianina? Fa aleonay manompo ny Egptianina toy izay ho faty any an'efitra." Toy izany foana no niainana niaraka tamin'ireo zanak'Isiraely ireo. Eny fa na dia efa tonga teo amin'ny tany izay nampanantenaina aza dia mbola tsy manana fitokisana an'Andriamanitra. Maro ireo zava-mahagaga izay nataon'ny Tompo tamin'izy ireo teny an-dalana, nefa dia mbola minia mikipy ny amin'izany izy. Efa eo an-tànany ny famonjena. Isika koa ry havana dia misy fotoana tahaka izany. rehefa mandalo ady sarotra, miantso an'Andriamanitra; na indraindray miandry vali-mbavaka hoe aiza ihany àry? Tena tsy mamaly vavaka izany Andriamanitra izany! Nefa isika dia mandalo fisedrana sy fitsapana aloha izay vao mahazo ny valiny avy any amin'ny Tompontsika toy ny nitondrany ny zanak'Isiraely. Nosedraina nadalo tany an'efitra nandritra ny efapolo taona. Izany no midika fa isika dia mila miorina sy mahatoky an'Andriamanitra mandrakariva eo amin'ny fiainantsika. Mila mahatoky Azy tahaka an'i Mosesy, araka ny hita eo amin'ny andininy faha 13 "Ary hoy Mosesy tamin'ny olona: Aza matahotra hianareo, mijanona, fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah. Izay hataony ho anareo anio; fa ny Egiptianina izay hitanareo anio, dia tsy hohitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiady ho anareo, fa hianareo kosa hangina." Koa ankehitriny àry inona ny Egiptianina eo amin'ny fiainanao, ny fahantrana, ny tsy fahasalamana, ny fahoriana, fijaliana maro samihafa? Efa nampanantena anao Jesosy, efa mampanantena anao ny Tompo; fa ireny rehetra ireny dia hidaraboka avokoa tsy hohitanao intsony ary hohitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ry havana malala ao amin'ny Tompo mila maharitra ny fitsapana isika, mila mivavaka sy mihaona amin'ilay Tompon'ny Tompo, sy Mpanjakan'ny Mpanjaka, lehibe sady be fitiavana ny Tompontsika; ary tsy mamela antsika ho irery Izy. Satria Izy Tompo mihitsy no efa nilaza hoe: "Ny zanako sy ny asan'ny tànako dia aoka ho adidiko ihany".

                Koa raha te hahita ny voninahitr'Andriamanitra ary isika ka ho tonga any amin'ny tany nampanantenain'i Jesosy, dia inona no hatao? 

                Ialana ny fimonomononana, ny fiatsaram-belatsihy, ny fisaratsarahana, ny fanaovana tsinontsinona ny hafa, ny fitiavan-tena, ny fitiavam-bola, ny fahotana maro samihafa; satria eto amin'ity tany ity ilay tany efitra izay hitarihan'ny Tompo antsika, Izy no mpanoro làlana toy ny nataon'i Mosesy, izay namoaka ny zanak'Isiraely tany Egipta. Koa raha tiantsika ny ho tonga any amin'ny tany Kanàna ilay tany tondra-dronono sy tantely dia ilay fiainana mandrakizay dia raiso Jesosy ho Tompo sy mpamonjy anao. Avelao Izy no hiditra an-tsehatra ka hitari-dalana anao, inona moa no atao amin'izany? Ny famakiana ny tenin'Andriamanitra dia ny Baiboly izany, io no misy ny torolàlana rehetra. Ao no anoratana ny sori-dàlana izay alehantsika eto ampamakivakiana ity làlana malama sady mideza ity. Nefa rehefa eo Jeosy Kristy Tompo dia ho maivana amintsika izany araka ny voalazany ao amin'ny Matio 11:29-30 "Ento ny ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho ana'ny fanahinareo hianareo. Fa mora ny ziogako, ary maivana ny entako" Izany no tenin'ny Tompo amintsika fampanantenana lehibe. Koa mila mianatra amin'i Kristy isika. Mila mianatra mandrakariva ny Soratra Masina, mandalina izany mandrakariva, mba hitoerantsika tsara amin'ny finoana an'Andriamanitra; ka ahazoanao antoka fa handova ilay fiainana mandrakizay ary ho tody soa any amin'ny tany nampanantenaina tsy amim-pisalasalana fa hahazo antoka tanteraka ny amin'ny fandovana ny fiainana mandrakizay. Koa meteza àry isika hitodika amin'Andriamanitra Raintsika, hanary ireo fahotana maro izay tsy hahitantsika Azy; tsy ho revo amin'ny rehak'izao tontolo izao, fa mandalo ihany anie izao tontolo izao sy ny filàny e! fa ny an'Andriamanitra koa dia mandova izany ianao na dia mbola ety ambonin'ny tany aza, satria manana fiadanam-po, fifaliana mandrakariva izany no miaraka amin'ny Tompo.

                 Koa ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany.

 

RANDRIANANDRASANA Roger

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Date de dernière mise à jour : 18/01/2013

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.