Inona no akanjonao androany?

Jesus new robe

Isaia 64:5 "Fa samy efa tahaka ny olo-maloto izahay rehetra, ary tahaka ny lamba mihosin-drà ny fahamarinanay rehetra; Malazo tahaka ny ravina izahay rehetra, ary ny helokay mipaoka anay tahaka ny rivotra,"
Isaia 61:10 "Hifaly dia hifaly amin’ i Jehovah aho, ny fanahiko ho ravoravo amin’ Andriamanitro; fa notafiany fitafiana famonjena aho, ary nakanjoiny akanjo fahamarinana, toy ny mpampakatra misatroka hamama tahaka ny mpisorona, ary toy ny ampakarina miravaka ny firàvany."

   Rehefa mifoha amin'ny maraina dia afaka miteny hoe: "Inona no hanaovako anio?" Fidina ny akanjo sy ny kiraro mba hisehoana araka izay mety ho tsara indrindra. Fa mba efa noeritreretiko ve ny fitafiana anaovako eo anatrehan'Andriamanitra? Adama sy Eva dia namboatra fitafiana: "Nanjaitra ravin'aviavy izy, ka nataony sikina ho azy." (Genesisy 3:7). Saingy teo anatrehan'Andriamanitra dia natahotra izy ireo ka niafina, satria nahatsiaro ho nitanjaka, na dia niezaka toy inona aza.


  Aoka tsy hitady hamboatra samirery fitafiana mendrika hisehoana eo anatrehan'Andriamanitra. Na ny vitantsika, na ny asa soa natao, na ny fitondrantena tsara dia tsy hisy afaka hamorona akanjo fahamarinana hoantsika, ahafahantsika eo anatrehany.


   Nefa satria tia Andriamanitra, dia te hanome antsika izay ilaintsika, tahaka ny nampiakanjoany an'i Adama sy Eva fahizay. "Ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'i Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy." (Genesisy 3:21). izany fitafiana izany dia nilàna sorona novonoina. Ny "akanjo fahamarinana" lazain'ny andininy anjarantsika androany, akanjo ahazoantsika mijoro eo anatrehan'Andriamantira, dia azontsika tamin'ny nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana. "izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika." (2 Korintiana 5:21). Io akanjo fahamariana io no nomen'Andriamanitra antsika maimaimpoana, rehefa ekentsika am-pinoana izay nataon'i Jesosy hantsika.

La bonne semence

R.Roger

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Date de dernière mise à jour : 10/11/2014

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.