Jesosy no fahazavana

Jesosy ilay mazava

         Sokafy ny Baiboly ilay mpanazava ny làlanao sy ny fiananao

          Jaona 8:12 "Ary hoy Jesosy niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe: Izaho no fahazavan'izao tontolo izao; izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin'ny maizina, fa hanana ny fahazavan'aina."

          Jean 8:12 "Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie".

          

          Ampitomboina amintsika mandrakariva anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Izany indray ry havana ny sitrapon'Andriamanitra tonga amiko sy aminao androany, Jesosy no fahazavana. 

          Jesosy eto dia manmbara fa "Izaho no fahazavan'izao tontolo izao", eto ihany koa Izy dia milaza amintsika iza marina moa Jesosy izay arahinao io? Izy no ilay Jiro mpanazav ny fiainanao, ilay masoandro miposaka eo aminao mandrakariva. Asa isika ry havana raha mahatsapa fa raha tsy misy an'ny Jesosy ny fiainanao dia toa zava-poana sy mandehandeha hoazy. Toa mandeha hoazy izany na ny amin'ny teny vahiny hoe: "Routine fotsiny", tsia tsy izany ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, ny fiainanao dia mihavao mandrakariva satria ilay mazava no miaraka aminao, araka ny voalazany hoe: "izay manaraka Ahy tsy mba mandeha amin'ny maizina". Izany no fiainantsika, tsy hoe mifoha amin'ny maraina dia mamoha trano, mandeha manao ny fanomanana rehetra, avy eo mandeha mammonjy ny asa aman-draharaha, ny hariva indray dia mody; mamoha trano dia mahandro sakafo dia manidy trano ary dia matory indray avy eo. Dia toa izany foana ny andavanandro, koa maninona moa raha avela hivoha foana ny trano dia amin'izay tsy sahirana intsony fa dia miditra sy mivoaka fotsiny dia mandeha hoazy ny fiainana? Raha eo amin'izao tontolo izao dia te hanao izany hianao, fa rehefa miaraka amin'i Jesosy kosa dia mandeha amin'ny fahamarinana sy ny filaharany sy ny filaminana avokoa. Misy zavatra efa voalahatra avokoa eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona tsirairay avy; ka mila an'i Jesosy ilay fanilo mpanazava ny fiainanao anefa hianao izay vao afaka mahalala fa misy zavatra tsy mandehandeha hoazy anie amin'izao fiainana izao e! Raha mijery sy mandinika ny Baiboly isika dia mahita fa im-18 Jeosy no nilaza ny momba azy hoe iza Izy? Jesosy dia milaza fa Izy no varavarana hidirana ny lanitra sy hahazoana ny fiainana mandrakizay, Izy no sakafo mahavelona, Izy no làlana, fahamarinana, fiainana. Nandritry ny fitoriany ny filazantsara teto ambonin'ny tany. 

             Entina hanazavana izany bebekokoa dia indro misy tenin'Andriamanitra maromaro milaza izany, Jaona 8:15-16 "Hianareo mitsara araka ny nofo; Izaho tsy mitsara olona na dia izay akory aza. Ary na dia mitsara aza Aho, dia marina ny fitsarako, satria tsy irery Aho, fa Izaho sy ny Ray Izay nanoraka Ahy."; Jaona 8:23 "Fa hoy Izy taminy: Hianareo avy aty ambany; Izaho avy any ambony, hianareo avy amin'izao tontolo izao; Izaho tsy mba avy amin'izao tontolo izao."; Jaona 8:28 "Ka dia hoy Jesosy: Rehefa asandratrareo ny Zanak'olona, dia ho fantatrareo fa Izaho no Izy, ary tsy manao na inona na inona ho Ahy Aho, fa araka ny nampianaran'ny Raiko Ahy no ilazako izany zavatra izany."; Jaona 12:46 "Izaho tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana mba tsy hitoetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino Ahy" Izany hoe: Jesosy dia efa manambara araka ny Jaona 8:12 teo fa izay manaraka Azy dia mandeha amin'ny haizina, tena tsara tokoa isika raha miorina sy manakaiky an'i Jesosy mandrakariva mba tsy hitoetra ao anatin'ny haizina, koa raha te hahalala ny mombamomba anao koa ianao, dia anotanio Jesosy Izy no hanazava anao ny mombamomba anao rehetra ento eo aminy izay manahirana anao. Satria Jesosy dia efa nanambara ny mombamomba Azy rehetra, hoy koa Izy mants ao amin'ny Asan'ny Apostôly 26:23 "... fa Kristy tsy maintsy nijaly ary ho voalohany hitsangana amin'ny maty ka hitory fahazavana amin'ny olona Isiraely sy amin'ny jentilisa." Koa ankehitriny àry fantaro ny mombamomba anao manoloana izany hafatry ny Tompo izany, aza manaiky hataon'ny olona ho fitaovana fotsiny; fa amin'izao sisa izao sisa izao dia aoka mba ho Andriamanitra indray no hi-"manipuler" ny fiainanao, ialana tsiny ny amin'ny teny vahiny. Fa raha Andriamanitra no mampiasa anao, Izy no "Patron" na mpampiasa anao dia hohitanao ny voninahiny; fa tsara sady mpanao ny tsara ny tompontsika; koa manaeke àry ho hazavain'i Jesosy Kristy Tompo, maneke Azy eo amin'ny fiainanao. Fa izany no namoronan'Andriamanitra anao sy izaho izao. Mety matahotra angamba hianao ho fantatry ny olona ny mombamomba anao rehetra, ny fiainanao, ny amin'ny antsipirihany; nefa Andriamanitra dia efa nahafantatra izany, eny fa na dia hianao vao tao ankobo aza dia efa fantany, efa voasoratra ny lalan-kizoranao rehetra; fa ny devoly koa dia manao tahaka izany. Angalariny hianao, mba lasa koa izy manoritra ny làlana halehanao, nefa dia any amin'ny làlan'ny fahaverezana. Koa anjaranao no misafidy na handeha amin'ny làlana izay efa nosoritan'Andriamanitra hoanao na handeha amin'ny làlana migodana ka miafara any amin'ny hantsana, na ilay làlana tery ka handia làlana volmena sy feno famirapiratana. Fantaro àry ny momba anao manomboka androany, iza moa ianao? ary aiza no làlana alehanao? eny fa na dia izaho izay milaza aminao izao aza dia mametraka izany isanandro manoloana ny fiainako; ny fantatro sy ny fantatrao dia handeha ho any andanitra ny diantsika.

          Matoa ianao tonga eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia manana hafatra aminao Jesosy. Tsy mitsahatra Jesosy manambara aminao ny tenany sy ny tanjona tiany hahatongavana dia ny hahazoanao ny fiainana mandrakizay, koa "Mitsangana, mihazava, fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitr'i Jehovah efa miposaka aminao." Isaia 60:1. Koa matokia mandrakariva, raiso ilay mazava dia hanazava anao Izy, tsy handeha amin'ny haizina intsony ianao manomboka anio fa manana ilay mazava tsy mety maty; ataovy manana toerana ao anatin'ny fonao izany fahazavana izany, areheto ary aza avela ho faty fa hafanao amndrakariva amin'ny asa fitoriana, ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, ny fihainona ny toriteny. Ary dia hamafiso ny finoana izay ananao, ka tsy hisy hanozongozona anao izany, mijoroa, ary aza kivy fa mahery ianao, aza manaiky ampihorohoroan'ny fahavalonao izany. Tadidio fa ilay fanahy tsy azo ampihorohoroana ny ao anatinao dia Jesosy Kristy. Koa andramo ka izahao fa tsara Jehovah.

              Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen   

   

RANDRIANANDRASANA Roger

1 vote. Moyenne 2.00 sur 5.

Ajouter un commentaire

 

Date de dernière mise à jour : 19/09/2013

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.