Manompo Ilay Andriamanitra velona

"Paoly sy Silasy ary Timoty mamangy ny fiangonan’ny Tesaloniana, izay ao amin’Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo: ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Misaotra an’Andriamanitra mandrakariva izahay ny aminareo rehetra ka manonona anareo amin’ny fivavahanay, sady tsy mitsahatra mahatsiaro ny asanareo amin’ny finoana sy ny fikelezanareo aina amin’ ny fitiavana ary ny faharetanareo amin’ ny fanantenana an’i Jesosy Kristy Tompontsika eo imason’Andriamanitra Raintsika; fa fantatray, ry rahalahy malalan’Andriamanitra, ny fifidianana anareo, fa ny filazantsaranay tsy tonga teo aminareo tamin’ny teny ihany, fa tamin’ny hery koa sy ny Fanahy Masina ary ny fahatokiana be, araka ny ahafantaranareo izay toetry ny fitondran-tenanay teo aminareo noho ny aminareo. Ary hianareo efa nanahaka anay sy ny Tompo, satria nandray ny teny tamin’ny fahoriana be mbamin’ny hafaliana avy amin’ny Fanahy Masina, ka dia tonga fianarana ho an’ny mino rehetra any Makedonia sy Akaia hianareo. Fa avy taminareo no nanenoan’ny tenin’ ny Tompo, tsy tany Makedonia sy Akaia ihany, fa teny tontolo eny no nielezan’ny lazan’ ny finoanareo an’Andriamanitra, ka dia tsy misy holazainay intsony. Fa ireny ihany no milaza ny aminay, dia izay fidirana azonay ho atỳ aminareo sy ny nialanareo tamin’ny sampy hiverenana amin’Andriamanitra mba hanompo an’Andriamanitra velona sy marina, ary mba hiandry ny Zanany avy any an-danitra, Izay natsangany tamin’ny maty, dia Jesosy, izay Mpanafaka antsika amin’ny fahatezerana ho avy." 1 Tesaloniana 1:1-10

      Ireo kristiana voalohany tany Tesalonika dia niala tamin’ny sampy “mba hanompo an’Andriamanitra velona sy marina”, satria nino ny filazantsara sy nandray izany ho hafatra avy amin’Andriamanitra. Io fiovana ifotony io dia nisy akony lehibe teo amin’ireo rehetra vavolombelon’izany.

      Na dia miaina ao anaty tontolo mivoatra mandrakariva aza isika, ny maro amintsika dia misalasala hanova fomba fiainana. Fa ny herin’ny Tenin’Andriamanitra kosa dia mahay manatanteraka izany fitsimbadihana izany, tahaka ny nataony tao amin’ireo mpino tany am-piandohan’ny Fiangonana. Nampamirapiratin’Andriamanitra tao anaty fon’izy ireo ny fahazavany (jereo 2 Korintiana 4:6), ka niova ny zava-drehetra.

      Rehefa nitodika tamin’Andriamanitra izy ireo dia niala tamin’ny sampy. Afaka tamin’ny fanandevozan’ny ota sy ny fahefan’ny devoly izy ireo, ka lasa mpanompon’Ilay Andriamanitra velona sy marina ; Jesosy Kristy no nanjary tompony. Niova ny fomba fijeriny ny fiainana. Tsy ny fihatsaran’izao tontolo izao no nandrasany, satria fantany fa hihatra tsy ho ela amin’io tontolo io ny fahatezeran’Andriamanitra. Tsy ny fahafatesana ihany koa no nandrasany, satria niantefa ambony lavitra ny fijeriny. Ny nandrasany avy any an-danitra dia Ilay Zanak’Andriamanitra, Izay haka azy ireo hiaraka aminy.

     Eo amin’ny lafiny ara-toe-panahy aman-tsaina, dia marary izao tontolo izao, ary loza noho izany aza, hihatra aminy ny fitsaran’Andriamanitra. Ny mpino kosa dia mahafantatra fa nanafaka azy tamin’izany Jesosy, ary te hanala azy tsy ho eto an-tany, fa hampiditra azy hiaraka aminy mandrakizay any an-tranon’ny Ray.

     Vonona ve ianao, ka miandry Ilay Zanak’Andriamanitra avy any an-danitra, dia Ilay “Mpanafaka antsika amin’ny fahatezerana ho avy”?

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.