Miverena Amiko

Romana 8:5-6 "Fa izay araka ny nofo doa mihevitra izay zavatry ny nofo; fa izay araka ny Fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana; fa ny fihevitry ny Fanahy kosa fiainana, sy fiadanana"

        Dia faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jeosy Kristy Tompo indray ry havana. Ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy anie hoaminareo mandrakariva.
        Izany indray ny sitrapon'Andriamantira tonga amintsika rehetra anio, tsy kisendrasendra no nahatongavan'izany teny izany amiko sy aminao. Mampahatsiahy antsika indray ny Tompo amin'ny teny izay nosoratan'ny Apostôly Paoly ho an'ny Kristianina any Roma ity. Fa ny tena zanak'Andriamanitra dia tsy miankina amin'ny ara-nofo ihany, fa eo koa ny amin'ny Fanahy izay mampiavaka antsika olombelona amin'ny Biby. Io fanahy io dia manam-piafarana eo amintsika Kristianina, izany dia fahazoana ny fiainana mandrakizay. Koa izay mihevitra ny fanahy Kosa hoy ny tenin'Andriamanitra izay novakiantsika teo dia "Fiainana". Inona moa izany fiainana izany, tsy ny fiainana eto amin'ity tany fandalovana ity ihany izany fa ao koa ilay fiainana mandrakizay. Ny eto amin'ity tany ity mantsy dia fanomanana, fananana safidy ny hoan'ny fanahintsika, fa làlana roa ihany no isafidianan'ny zanak'olombelona rehefa miala eto amin'ity tany ity; dia ny fiainana mandrakizay, na ny "Paradisa". Na ny fahaverezana dia any amin'ny "Helo". Ka izany no nahatonga an'i Paoly hanambara sy hampahatsiahy ireto Kristianina ao Roma ireto hoe: "Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana; fa ny fihevitry ny Fanahy kosa fiainana, (sy fiadanana)".

          Ry havana, mbola misy ny fotoana hiverenantsika amin'Andriamanitra, mbola nomeny tombonandro hibebahana, hanaovana ny sitrapony. Fa raha mandeha araka ny nofo anie isika e! Dia tsy mihevitra afatsy ny filan'ny nofontsika. Lasa manaonao foana; hitantsika ankehitriny ireo olona izay lasa mandeha any amin'ny fanompoan-tsampy, ireo misotro sy mifoka zavamaha-domelina, ireo mpamono olona; ao koa ireo izay minia mikipy tsy mahalala na iza na iza intsony fa dia ny tenany ihany. Izany rehetra izany dia milaza fa voafatotra ny ara-nofo ny olona iray. Ka izany no nahatonga an'Andriamanitra tamin'ny andron'i Noa izay nandringana ny olona satria ratsy, ary efa tafahoatra loatra raha ny fahavetavetan'ny zanak'olombelona, ka nahatonga Azy nanao izany araka ny voalaza ao amin'ny Genesisy 6:17; Genesisy 7:21. Fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izay mihevitra ny araka ny Fanahy izany dia manana ny Fiainana. Ahitantdika izany ihany koa ny tamin'ny nitondran'i Mosesy ny zanak'Isiraely niala avy tany Egypta; mbolamisy ireo olona izay nankamamy ny ara-nofony, ka nahatonga azy ireo saika haringan'Andriamanitra ihany koa izay hita ao amin'ny Nomery 16:21-22. Izany hoe: Andriamanitra dia manambara mazava, fa izay mihevitra araka ny nofo dia fahafatesana no tambin'izany, dia ny fahafatesan'ny nofo indrindra indrindra fa ny Fanahy; ka lasa any amin'ny fahaverezana izany.
        Tsy tian'Andriamanitra isika olombelona handeha main'ny faharatsiana, handeha amin'ny filàn'ity nofonntsika ity, efa maro ireo olona izay novonoin'Andriamanitra tamin'izany faharatsiana izany, koa aoka isika tsy hiandry ny kapok'Andriamanitra vao hiverina aminy, fa meteza kosa mba ho amin'ny fitiavana. Tsy mampatahotra antsika aho akory ny amin'izany, fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy ambara, mba hanitsiana ny diantsika; ka handovana ny fiainana mandrakizay. Koa ireto ary misy tenin'Andriamanitra manambara ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ireo olona izay nandeha araka ny nofony sy ny fieritreretany ihany. Genesisy 38:7, ary Andriamanitra ihany koa dia mampianatra antsika mandrakariva, koa ireto àry misy tenin'Andriamanitra mba hoentintsika mamkivaky izao fiainana izao: Eksodosy 24:1-2; Deoteronomia 8:1; Deoteronomia 16:20; Deoteronomia 30:6; Deoteronomia 30:16; Deoteronomia 30:19; Salamo 118:17; Salamo 119:116; Salamo 119:144-145; Salamo 119:175; Ohabolana 4:4; Ohabolana 7:2; Ohabolana 15:27; Isaia 26:14, eto amity Isaia ity ny Tompo dia manambara amiko sy aminao, fa tsy misy fifandraisana amiko sy aminao intsony ny maty. ka noho izany raha manana havana maty ianao ka mbola misy fahatsiarovana azy ao anatinao ao dia mampianatra anao, mampianatra antsika eto ny Tompo; hahay hampionona ny fontsika ka hametrahantsika ny fontsika amin'Andriamantira sy ny fianoana Azy. Fa ny maty tsy hiverina intsony, ary dia ho foana ny fahatsiarovana azy. Tsy sitrak'Andriamanitra ny hampahory antsika, fa tana tiantsika Izy, matoa ny Tompo nampitranga ireny teo aminao dia mila manaiky ny fandaharany isika, mila manaiky ny sitrapony. Fa raha ny nofontsika fotsiny ry havana dia tsy ahafahantsika manohitra izany, fa ao amin'Andirmanitra irery ihany. Fa raha ny nofo dia malemy ihany izany, mora tohina, marefo. Fa ny fitodihantsika amin'Andrimaanitra ny fanekentsika ny tenin'Andriamanitra, izany no ahitantsika fahasambarana, aoka isika tsy hitady fahoriana hoan'ny tenantsika. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe: "Mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo eny hoy indray izaho mifalia." Koa aoka ho faly mandrakariva isika, na inona na inona mitranga sy miseho eo amin'ny fiainana.

       Koa meteza àry isika hanaraka ny tenin'Andriamanitra, hanaraka ny fihevitry ny Fanahy, izay avy tamin'Andriamanitra. Mihainoa mandrakariva ny feon'ny Fanahy, fa aza ny nofo fotsiny no ampanjakana ao anatintsika, ka mitondra antsika ho any amin'ny fahaverezana dia ny fahafatesana; ary aoka ho fantatsika fa Jesosy irery no afaka manafaka antsika ny amin'izany, sy afaka manoro ny tena làlana marina. Koa isafidiano anio àry zay halehanao na handova ilay fianana na handeha any amin'ny fahafatesana dia ny fahaverezana mandrakizay, nefa Andriamanitra dia manome safidy tsara ao amin'ny Deoteronomia 30:19.

Ny voninahitra anie dia ho an'Andriamanitra irery ihany.

Amen

Entina amehezana izany rehetra izany dia miangavy anao aho hanao ny hira hoe: Hiverina aminao (FEFI)

 

Hiverina aminao (FEFI)

Hiverina aminao aho ry Raiko,
Ilay trotraky ny ota natao,
Matoky ny fo sy ny saiko,
Fa tsy mba ho lavinao,

Indro atolotro, ho anao tokoa,
Izany tenako, miaraka amin’ireo alotoako,
Sakambino sy fihino, amin’ny sandrinao,
Mba hialoka ambany elatrao

Variana sy tena sondriana,
Tamin’ny hanina mety lo,
Tsapako raha nanao jery kiana,
Ka manenina mafy tokoa,

Izao ry raiko no ato antsaiko,
Borahiko Aminao,
Ka valio re raha mba misy azonao atao,
Mba sasao ny ranao ireo ota vitako, izay manefitra ahy Aminao,

Hatramin’izao mino aho fa navelanao Ray,
Hiara hitoetra Aminao mandrakizay,
Sambatra aho tretrika aho,
Satria fantatro fa efa namindranao fo,

Hatramin’izao mino aho fa navelanao Ray,
Hiara hitoetra Aminao mandrakizay,
Sambatra aho tretrika aho,
Satria fantatro fa efa namindranao fo (2),

 

R.Roger

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Date de dernière mise à jour : 15/09/2014

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.