Mpamela heloka Jesosy

Ny namelana heloka ilay vehivay janga Jesosy Kristy Tompo

           jesus-pardonne.jpg

         Jaona 8: 1-12 "Fa Jeosy kosa nankany an-tendrombohitra Oliva. Ary nony maraina koa dia nankeo an-kianjan'ny tempoly indray Jeosy, ary ny vahoaka rehetra nantona Azy, dia nipetraka Izy ka nampianatra azy. Ary nisy vehivay anankiray azo nijangajanga nentiny mpanora-dalàna sy ny Fariseo; ary rehefa napetrany teo afovoany izy, dia hoy ireo taminy: Mpampianatra ô, ity vehivay ity azo olan-tànana nijangajanga. Ary ao aamin'ny lalàna Mosesy dia nandidy antsika fa hotorahim-bato izay vehivay manao toy izany; fa ahoana kosa hoy Hianao? Izany no nolazainy hankany fanahy Azy, mba hahazoany izay hiampangany Azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny rantsan-tanany. Ary raha naharitra nanontany Azy ireo, dia nitraka Izy ka nanao taminy hoe: Izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany. Dia niondrika indray Izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha nandre izany izy, dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokinjokiny ka hatramin'ny zandrinjandriny; ary Jesosy irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo. Ary rehefa nitraka Jesosy dia hoy Izy taminy: Ravehivay, aiza inreny? Tsy nisy nanameloka anao va? Ary hoy Izy: Tsy misy, Tompoko. Dia hoy Jesosy: Izaho koa dia tsy manameloka anao; mandehana, ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe: Izaho no fahazavan'izao tontolo izao; izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin'ny maizina, fa hanana ny fahazavan'aina."

               Dia mbola hampitomboina hoamin,tsika mandrakariva anie ry havana ny fahasoavana amam-piadanana izay avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Eto ny tenin'Andriamanitra izay tonga amintsika anio indray dia ny ao amin'i Jaona 8:1-12. Eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara amintsika indray ilay vehivavy izay tratra nijangajanga; netin'ny olona teo anatrehan'i Jeosy izy mba hotsaraina, raha ny amin'ny maha olombelona. Nefa eto Jesosy dia mampianatra antsika ihany koa fa ny fisainan'olombelona tsy fisainan'Andriamanitra. Raha mamaky ny ery am-piandohana isika dia voalazao eo hoa : "Ary Jesosy kosa nankany an-tendombohitra Oliva" Izany hoe nandeha nitokam-bavaka, nanovo hery vaovao, ary rehefa niverina avy any Izy dia izay vao nakeo an-tempoly. Koa noho izany ny lesona azontsika raisina eto voalohany indrndra dia mila mivavaka mandrakariva; manom-panahy ka tsy ho voafitaky ny devoly. Eto mantsy Jesosy dia nalain'ireo olona ireo fanahy, nentiny teo io vehivavy io mba hotsaraina fa raha araka ny lalàna Jiosy dia toraham-bato izay tratra nijangajanga. Mety misy anie amin'ireo olona ireo efa niaraka tamin'io olona io e! mety misy amin'ireo no efa niara-nandry taminy; nefa dia manameloka azy indray ankehitriny. Izany ny olombelona mivadibadika, nefa dia nasehon'i Jesosy teto ny fahendrena amin'ny maha mpitsara marina Azy, sady tsy nameloka ny andaniny izy na ny ankilany fa fampiheritreretana no nambarany hoe: "Aoka izay tsy nanota taminareo no aoka hitora-bato azy voalohany". Teo dia samy nisaintsaina avy ny tsirairay, nitsakotsako tany am-pony tany tamin'izay nataony, nisaintsaina ny lasany; ary samy nahatsapa tena fa tsy nisy marina na dia iray aza. Samy nanota avokoa.

            Manaraka izany jereo tsara ny fialan'ny olona teo e! Alaivo sary an-tsaina kely ny zava-niseho tamin'izany andro izany, olona romotra sy tezitra no avy avy any. Nefa manahoana ny toetra nadraisan'i Jesosy azy ireo? Tena tony, tsy misy tahotra na dia kely aza; fa nanoratra tamin'ny tànany teo amin'ny tany Izy.dia nanotanian'ireo ny amin'izay tokony hataony ny amin'ny fitsarana ity vehivavy ity. Ary izany fijangajangana izany dia voalaza ihany koa ao amin'ny didifoln'Andriamanitra ny hoe "Aza mijangajanga", izay voarakitra tamin'ny vato izay netin'i Mosesy avy teny an-tendrombohitry Sinay. Ary Fanotaniana no nomen'ireo olona ireo an'i Jesosy Kristy, fa mbola fanotaniana ihany koa anefa no nvaliny azy, sady tenim-pahendrena. Midika izany fa ny Tompontsika dia mpitsara marina, ka izany no nahatonga ny olona hiala satria samy nahatsapa ny fahotana vitany, samy tonga saina avokoa fa hay moa izaho ity mpanota? dia samy nandatsaka ny vato teny an-tànany; ary nitsaitsaika niala sady nangaina satria tsy mendrika ny hitora-bato ny hafa satria samy mpanota. Fa rehefa nitraka kosa Jesosy nanatrika ilay vehivavy dia nanotaniany hoe: "Ravehivay, aiza inreny? Tsy nisy nanameloka anao va?" dia hoy izy hoe: "Tsy misy, Tompoko". Ka  hoy Jesosy taminy "Izaho tsy manameloka anao". Izany no tena fahasambarana ny vovela heloka. Ry havana tiéanao va ny ho voavela heloka tahaka ity vehivay ity? manatona an'i Jesosy, maneke ny fahotana izay vitanao, fa izay maiky ny fahotany no hambinina. Mpamindra fo sy mpamela heloka Jesosy, sambatra izay mitoky aminy; Satria ny helontsika no efitra mampisaraka amintsika ka tsi ahitantsika an'Andriamanitra. Misy hevitra tiana'Andriamanitra iheverana anao ihany koa, jereo tsara anie ity vehivavy janga ity e! raha tsy nentin'ny olona teo anoloan'i Jesosy izy dia tsy voavonjy, tsy nahalala ny làlana tokony halehany, fa hay ve misy ny fiainana tsatsara kokoa dia ny fianana miaraka amin'i Jesosy. Fa tamin'i Jeosy natao batisa dia nilaza Andriamanitra hoe: Matio 17:5b"...injao, nisy feo avy tao zmin'ny rahona nanao hoe: Ity no Zanako malalako izay sitrako; Izy no henoy."  Ka raha mahay mihaino an'i Jesosy Kristy isika dia hahazo ny famonjena. 

jesus-delivre-peche.jpg

        inona àry no fomba atao mba hahatanteraka izany? Amin'izao fiainantsika izao dia tsy hita vatana intsony ny Tompo, fa sambatra izay mino nefa tsy mahita, ampiasaina ny finoana ao anatintsika ao; ny fanatonana an'i Jesosy dia amin'ny alàlan'ny vavaka ihany. io no làlan-tokana ifaneraserantsika amin'Andriamanitra Tompontsika, koa aoka isika tsy hanameloka ny hafa na hitora-bato azy; fa ny mitondra azy eo anatrehan'Andriamanitra aza no mety. Koa raha tiantsika ny ho afaka amin'ny gadran'ny fahotana, dia manatona an'Andriamanitra, mivavaha mandrakariva aza reraka. Ohatra iray ity entiko hisarihana ny saintsika, raha misy olona anankiroa vao hifankatia, dia inona no zavatra ataony voalohany indrindra? mandeha aloha izy manatona ilay olona,mur-qui-separeo-homme-et-dieu.jpg miarahaba azy; manao izay hifandraisany bebekokoa aminy, mifanerasera aminy; ary miafara amin'ny fiarahana misakafo mihitsy aza rehefa tena mifankazatra. Koa tahaka izany ihany koa no ataontsika rehefa te hahalala bebekokoa amin'Andriamanitra sy Jesosy  Kristy Tompo, araka ny voalazan'ny Soratra Masina hoe: "Mifankahazara amin'ny Tsitoha dia hiadana ianao". Koa inona àry no mamatotra anao, inona ireo mbola iampangan'ny devoly anao?
 Ento eo anatrehan'i Jesosy ireny, Izy no afaka manome vahaolna hoanao. Hainy ny namela heloka io vahivay io, ary hainy ihany koa ny mamela ny helokao. Tonga teo ambony Hazofijaliana Izy mba ho fanavotana hoahy sy hoanao.Ka io no nanolorany ny ainy, nanolorany ny tenany; nandatsahan'ny ny rany mba hanakekezantsika bebekokoa an'Andriamanitra. Nefa izao no ataontsika mila mamaky ny tenin'Andriamanitra isika satria io no ifankahazarantsika aminy, io no ahalalantsika ny mety sy ny tsy mety, ka hanaovantsika ny sitrapony ka ho voavela heloka isika ka handeha amim-pifaliana tahaka ity vahivay ity ihany koa. Handeha tsy amin'ahiahy fa manana fifaliana, fiadanana.

         Inona àry ny fijangajangana raha amin'izao fotoana izao? 

         Tsy eo amin'ny ara-batana ihany no ahitana ny fijangajangana fa eny fa na dia eo amin'ny lafiny fanompoana ihany koa aza, entina hanambarana izany dia misy tenin'Andriamanitra maromaro ireto hambarako aminao. 

Levitikosy 19:29 "Aza mampijangajanga ny zanakao vavy hampahaloto azy, fandrao hijangajanga ny tany ka ho feno fahavetavetana." 

Levitikosy 20:5 "...dia hanandrina izany olona izany sy ny ankohonany ny Tavako, ka haringako tsy ho amin'ny fireneny izy mbamin'izay rehetra mijangajanga manaraka azy hijangajanga amin'ny Moloka. Ary ny olona izay mivily hanaraka izay manao azy ho tsindrin-javatra na izay mpanao hatsarana, hijangajanga hanaraka azy, dia hanandrina izany olona izany ny Tavako, ka hofongorako tsy ho amin'ny fireneny izy."

Lvitikosy 20:10 "Ary ny lehilahy mijangajanga amin'ny vadin'olona, dia izay mijangajanga amin'ny vadin'ny namany; hatao maty tokoa, na ny mila, na ny ilaina."

Levitikosy 21:9 "Ary raha ny zanakavavin'ny mpisorona mandoto ny tenany mpijangajanga dia efa manamavo ny rainy izy ka hodorana amin'ny afo."

Nomery 15:39-40 "Ary ho somotraviavy ho anareo izany, ka raha jerenareo, dia hotsarovanareo sy hankatoavinareo ny didin'i Jehovah rehetra; ary tsy handeha araka ny fonareo hianareo, na araka ny masonareo, izay andehananareo hijangajanga, mba hotsarovanareo ny ddiko rehetra, ka dia ho masina ho an'Andriamanitrareo hianareo." 

Nomery 25:1-4 "Ary nitoetra tao Sitima ny Isiraely, dia niantomboka nijangajanga tamin'ny zanavavin'ny Moabita izy. Fa ireo nana ny olona hihinana tamin'ny zavatra novonoiny ho fanatitra hoan'ny andriamaniny, ka nihinana ny olona sady niankohoka tamin'ny andriamaniny. Dia niray tamin'i Bala peora ny Isiraely, ka nirehitra taminy ny fahatezeran'i Jehovah. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy: Alao ny loholona rehetra, ary ahantôny tandrifin'ny masoandro eo anatrehan'i Jehovah ireo nijangajanga ireo, mba hitsaharan'ny firehetan'ny fahatezeran'i Jehovah amin'ny Isiraely."

Deotoronomia 22:20-21 "...Fa raha marina kosa izany lazainy izany, ka tsy hita ny famantarana an-drazazavavy ho virjina, dia ho entiny miviaka ho eo anoloan'ny vavaran'ny tranon-drainy razazavavy ka hotorahin'ny mponina amin'ny tànanany vato ho faty, satria nanao izay fady indrindra teo amin'ny Isiraely izy ka nijangajanga tao an-tranon-drainy; ka hofongoranao tsy ho eo aminao ny fanao ratsy."

Deotoronomia 23:18-19 "Aoka tsy hisy zanavavy na zanakalahin'ny Isiraely hanolo-tena hijangajanga ho fanompoan-tsampy. Aza mitondra ny tatangin'ny vehivavy janga, na ny karaman'alika, ho ao an-tranon'i Jehovah Andriamanitra, henefana voady; fa fahavetavetana eo imason'i Jehovah Andriamanitrao ireo zavatra roa ireo."

Deotoronomia 16-17 "Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: Indro fa hodi-mandry any amin'ny razanao hianao; ary hitsangana ity firenena ity ka hijangajanga hanaraka ny andriamanin-kafa any amin'ny tany izay efa hidirany honenana, dia hahafoy Ahy izy ka hivadika ny fanekeko izay nataoko taminy. Dia hirehitra aminy ny fahatezerako amin'izany andro izany, ka hahafoy azy Aho azy hanafina ny tavako aminy, ka ho lany ritra izy, ary loza maro sy fahoriana no hanjo azy; dia hiteny izy amin'izany andro izany ka hanao hoe; Moa tsy ny tsy itoernan'Andriamanitro eto amiko va no mahatonga izao fahoriana izao amiko? Ary Izaho hanafina ny tavako tokoa amin'izany andro izany noho ny ratsy rehetra izay nataony, fa nivily nanaraka andriamani-kafa izy."

Mpanjaka voalohany 22:47 "Ary ny sisa amin'ny olona izay nanolo tena hijangajanga ho fanompian-tsampy, dia Izay mbola tany tamin'ny andrin'i Asa rainy, dia nofongorany hiala amin'ny tany."

Tantara faharoa 21:11-15 "Ary ananao fotoerana avo teny an-tendrombohitr'i Joda koa izy sady nampijangajanga ny mponina tany Jerosalema ary nitaona ny Joda mangingina hanao izany. Ary nisy taratasy avy tamin'i Elia mpaminany tonga tao amin'ny nanao hoe: Izao no lazain'i Jehovah, Andriamanitr'i Davida rainao: Noho ny tsy nandehananao tamin'ny làlan'i Asa, mpanjakan'ny Joda, fa nandeha tamin'ny làlan'ny mpanjakan'ny Isiraely kosa hianao ka nampijangajanga ny Joda sy ny mponina any Jerosalema toy ny fijangajangan'ny taranak'i Ahaba, sady novonoinao ny rahalahinao nateraky ny rainao, izay tsara noho hianao, dia, indro, hasian'i Jehovah areti-mandringana ny vahoakanao sy ny zanakao sy ireo vadinao mbamin'ny biby fiompinao rehetra; ary hianao koa ho azon'ny aretina mady, dia aretina amin'ny tsinainao, mandra-pialan'ny tsinainao isanandro isanandro noho ny aretina."

 

RANDRIANANDRASANA Roger      

 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Date de dernière mise à jour : 22/01/2013

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.