Ny Fanjakan'Andriamanitra

Jesus t aime

LIOKA 13 : 18-35

         "Dia hoy i Jesosy: Tahaka ny inona ny fanjakan'Andriamanitra? Ary inona no hanoharako azy? Tahaka ny voan-tsinapy izy, Izay nalain'olona ka namboleny tao an-tanimboly, ary naniry ka tonga hazo; ary ny voromanidina nitoetra tao amin'ny rantsany. Ary hoy koa i Jesosy: Inona no hanoharako ny fanjakan'Andriamanitra? Tahaka ny masirasira izy, izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba intelon'ny famarana, mandra-pahazon'ny masirasira azy rehetra. Ary i Jesosy nandeha nitety ny tanana sy ny vohitra nampianatra sady nandroso hankany Jerosalema. Dia hoy ny anankiray taminy:Tompoko, moa vitsy va no hovonjena? Ary hoy Izy tamin'ny olona: Miseseha hiditra amin'ny varavarana ety ianareo; fa hoy Izaho aminareo: Maro no hitady hiditra, fa tsy ho afaka. Rehefa mitsangana ny tompon-trano ka manidy ny varavarana, ary ianareo mijanona eo alatrano mandondona ny varavarana ka manao hoe: Tompoko, vohay izahay, dia hamaly Izy ka hanao aminareo hoe: Tsy fantatro na avy taiza na avy taiza ianareo; ary amin'izay ianareo dia hanao hoe: Nihinana sy nisotro teo atrehanao izahay, ary nampianatra teny an-dalambenay Ianao. Fa Izy hiteny hoe: Lazaiko aminareo: Tsy fantatro na avy taiza na avy taiza ianareo; miala amiko, ianareo rehetra mpanao meloka. Any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify, raha mahita an'i Abrahama sy i Isaka sy i Jakoba ary ny mpaminany rehetra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, fa ny tenanareo kosa dia voaroaka any ivelany. Ary ho tonga avy any atsinanana sy avy any andrefana ary avy any avaratra sy avy any atsimo ireny ka hipetraka hihinana eo amin'ny fanjakan' Andriamanitra. Ary, indro, misy ny aoriana ho aloha, ary misy ny aloha ho aoriana. Tamin'izany ora izany indrindra dia nisy Fariseo sasany nankeo amin'i Jesosy ka nanao taminy hoe: Mandehana Ianao, ka miala eto; fa te hamono Anao i Heroda. Fa hoy Izy taminy: Mandehana, lazao amin'izany amboahaolo izany hoe: Indro, mamoaka demonia sy mahasitrana Aho anio sy ampitso, ary raha afaka ampitso dia hotanterahina ny amiko. Kanefa tsy maintsy mandeha ihany Aho anio sy ampitso sy raha afaka ampitso; fa ny mpaminany tsy azo vonoina, raha tsy any Jerosalema. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitora-bato izay nirahina any aminao, impiry Aho no ta hanangona ny zanakao tahaka ny fanomban'ny akoho ny zanany ao ambanin'ny elany, fa tsy nety ianareo! Indro, avela ho anareo ny tranonareo! Ary lazaiko aminareo: Tsy hahita Ahy intsony ianareo mandra-pilazanareo hoe: Isaorana anie Izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. (Sal 118.26)"

1 vote. Moyenne 4.00 sur 5.

Commentaires (1)

Andry
Eto ny tenin'Andriamanitra dia manmbara ny fahalehibeazan'ny fanjakan'Andriamanitra, indrindra fa ny hampitombo izany. Ny voatsinampy nafafy dia ny tenin'Andriamanitra, isika izao no tany aniriany. Koa raha tany lonaka isika mety mandray izany voa izany dia hamoa be, fa raha tany feno vato, na tsilo, na tany karakaina, dia tsy hitombo sy hamoa izany voa izany. Koa meteza àry isika ry havana mba ho tena tany lonaka marina ka hanirian'ny voa izay omen'Andriamanitra antsika dia ny teniny; io ilay fanilo manazava ny fiainantsika mianakavy. Mahereza mahatanjaha. Fa miandry anao ny Tompo mba ho tena tany lonaka sy handray tsara ny teniny, ka hampiely izany amin'ireo manodidina anao. Ka ny voninahitra anie dia ho an'Andriamanitra irery ihany.

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.