Mizaka samirery ireo enta-mavesatra hoe?

Mizaka samirery ireo enta-mavesatra hoe?

"(Hoy Jesosy:) Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo; tsy tahaka ny fanomen’izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo."Jaona 14:27

"Apetraho aminy ny fanahianareo rehetra; fa Izy no miahy anareo."1 Petera 5:7

      Ity mpianatra tsy afa-panadinana, itsy lehibena orinasa voatery nanakatona ny orinasany, iry raim-pianakaviana tra-doza, iretsy niharam-boina vokatry ny ady an-trano tsy misy farany... iza moa no mba tena mihevitra azy ireny? Isanandro isanandro isika dia mahare tranga toy izany; mameno ny saintsika izy ireny mandritra ny fotoana vitsivitsy, rehefa avy eo kosa… hadino. Ahoana no iainana marina izay iainan’ny hafa? Ka ny tsirairay koa anie, samy manana ny manahirana azy e…

      Hoy ny Baiboly, milaza ny hakivian’olona iray: “Tsy misy olona mahalala ahy; foana avokoa ny fiarovana ahy ; tsy misy miahy ny fanahiko” (Salamo 142:4).

      Tsy misy hoe? Tsia, misy Iray: Andriamanitra mihitsy, Ilay Mpahary antsika, Tompon’ny lanitra sy ny tany, no mihevitra antsika tsirairay. Tsy Izy ve no manome “aina sy fofonaina ary ny zavatra rehetra”? (vakio Asan’ny Apostoly 17:22-28). Hoy Jesosy tamin’ny vahoaka, mba hanehoany fa misy lanjany aminy ny fisian’ny tsirairay: “Na dia ny volon-dohanareo aza dia voaisa avokoa” (Lioka 12:7).Angamba ianao hatreto tsy niraharaha ny fisian’Andriamanitra, kanefa mandray isanandro ny soa atolony. Tsy Izy ve no “mampiposaka ny masoandrony amin’ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy” (Matio 5:45)? Tonga tety an-tany mihitsy aza Izy, tao amin’i Jesosy Zanany. Andriamanitra Zanaka dia akaikin’ny olombelona, izay afaka nahita, nihaino ary nikasika Azy. Nohomboana teo amin’ny hazofijaliana Jesosy, mba hahazoan’ny olona manatona an’Andriamanitra, ary nitsangana tamin’ny maty Izy. Talohan’ny nandaozany ireo olony, dia hoy Izy taminy, sy amin’ny mpino tsirairay koa: “Indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao” (Matio 28:20).

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.