Ny Baiboly : sary vitsivitsy

Ny Baiboly : sary vitsivitsy

"Jehovah Tompo ô, … Ianao no Andriamanitra, ary marina ny teninao. 2 Samoela 7:28 Fa ny tenin’ny Tompo maharitra mandrakizay." 1 Petera 1:25

      Misy sary vitsivitsy manampy antsika hahatakatra ny fihevitr’Andriamanitra :

      - “Tsy tahaka ny afo va ny teniko? hoy Jehovah, ary tsy tahaka ny kanonta manorotoro ny vatolampy va?” (Jeremia 23:29). Ny Tenin’Andriamanitra dia toa afo mandevona ireo rijan-kevitra ataon’olombelona. Tsy mahajanona eo anoloan’ny Tenin’Andriamanitra ireo tomban-kevitra arosontsika. Ireo fanambaran’ny Baiboly dia miasa toy ny vely kanonta eo amin’ny fieritreretantsika, mamoha amin’ny torimaso sy manorotoro ny fo, mba hahatonga antsika hibebaka sy hiova fo.

      Izy nitondra ny fahotantsika teo amin’ny hazofijaliana. Tsy maty ho ana fotokevitra na foto-pampianarana iray tsy akory ny Tompo Jesosy. Tsia, fa nanolotra ny ainy ho antsika Izy. Izay zava-dratsy natao, izay eritreri-dratsy nananana, izay teny masiaka na tsy mendrika nolazaina, ireny rehetra ireny dia nitambesatra tamin’Ilay Zanak’Andriamanitra nisolo toerana antsika : noraisiny ho toy ny Azy ireo fahadisoantsika, ireo helotsika sy ny vokatr’izany eo anatrehan’Andriamanitra. Nentiny tamin’ny tenany izany. Olona Izy, ary noho izany ihany no nahafahany nijaly sy maty ho ana olona. Nataon’Andriamanitra nihatra taminy ny famaizana sahaza antsika, toy ny hoe Izy mihitsy no meloka.

      - “Raha misy mpihaino ny teny, nefa tsy mpankatò, dia toy ny olona mizaha ny tarehiny eo amin’ny fitaratra izy; fa mijery ny tenany izy, dia lasa, ary miaraka amin’izay dia hadinony ny tarehiny” (Jakoba 1:23-24). Ny Baiboly dia toa fitaratra mampiseho ny toetrantsika, izay feno kilema. Aharihariny tsara fa mila famonjena isika, mba tsy hiharan’ny fanamelohan’Andriamanitra. Rehefa tonga saina momba izany isika, dia tsy tokony hanao fialana hoe tsy mety amintsika izany didim-pitsarana izany, fa tena aleo mamaly ny antson’ny Tompo Jesosy hoe: “Mibebaha ianareo ka minoa ny filazantsara” (Marka 1:15).

      - Ny voa dia manana hery anaty hanomezana aina vaovao, ary toy izany koa ny Tenin’Andriamanitra, mamorona fiainana vaovao maharitra mandrakizay, ao amin’izay olona mino an’i Jesosy Kristy. “Efa teraka indray ianareo, tsy tamin’ny voa mety ho lo, fa tamin’ny tsy mety ho lo, dia ny tenin’Andriamanitra, izay velona sady maharitra” (1 Petera 1:23).

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.