Alitaran'ny fisarahana

Alitaran'ny fisarahana

"1 Ary tamin’izay dia nantsoin’i Josoa ny Robenita sy ny Gadita sy ny antsasaky ny firenen’i Manase, 2 ka hoy izy taminy: Hianareo efa nitandrina izay rehetra nandidian’i Mosesy mpanompon’i Jehovah anareo sady efa nihaino ny feoko koa tamin’izay rehetra nandidiako anareo; 3 tsy nilaozanareo ny rahalahinareo hatramin’izany andro maro izany ka mandraka andro-any fa notandremanareo ny lalàna nasain’i Jehovah Andriamanitrareo notandremanareo. 4 Ary ankehitriny dia efa nomen’i Jehovah Andriamanitrareo fitsaharana ny rahalahinareo, araka izay nolazainy taminy; koa modia ankehitriny, ka mankanesa any amin’ny lainareo avy, ho any amin’ny taninareo, izay nomen’i Mosesy, mpanompon’i Jehovah, anareo any an-dafin’i Jordana. 5 Kanefa mitandrema tsara mba hanaraka ny didy sy ny lalàna izay nandidian’i Mosesy, mpanompon’i Jehovah, anareo, hitiavanareo an’i Jehovah Andriamanitrareo sy handehananareo amin’ny làlany rehetra sy hitandremanareo ny didiny sy hifikiranareo aminy ary hanompoanareo Azy amin’ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra. 6 Dia nitso-drano azy Josoa ka nampody azy; dia lasa nankany amin’ny lainy avy izy. 7 Ary ny antsasaky ny firenen’i Manase efa nomen’i Mosesy lova tany Basana; fa ny antsasany kosa efa nomen’i Josoa teo amin’ny rahalahiny et? an-dafy andrefan’i Jordana. Ary raha nampodin’i Josoa ho any amin’ny lainy koa ireo, dia notsofiny rano izy 8 ka nilazany hoe: Modia ho any amin’ny lainareo avy hianareo, mitondra harena be sy omby aman’ondry be indrindra sy volafotsy sy volamena sy varahina sy vy ary fitafiana be dia be; ary iombony amin’ny rahalahinareo ny babo azo tamin’ny fahavalonareo.9 Dia nody ny taranak’i Robena sy Gada ary ny antsasaky ny firenen’i Manase ka nandao ny Zanak’Isiraely tao Silo, izay ao amin’ny tany Kanana, hankany amin’ny tany Gileada ho any amin’ny zara-taniny, izay azony araka ny tenin’i Jehovah nasainy nolazain’i Mosesy. 10 Ary raha tonga teo amoron’i Jordana eo amin’ny tany Kanana ny taranak’i Robena sy Gada ary ny antsasaky ny firenen’i Manase, dia nanorina alitara teo izy, ary lehibe ny fijery izany alitara izany. 11 Ary ny Zanak’ Isiraely nahare hoe: Indreo, ny taranak’ i Robena sy Gada ary ny antsasaky ny firenen’ i Manase efa nanorina alitara an-tsisin’ ny tany Kanana, eo amoron’ i Jordana, anatin’ ny tanin’ ny Zanak’ Isiraely. 12 Ary nony ren’ ny Zanak’ Isiraely izany, dia niangona tao Silo ny fiangonana, dia ny Zanak’ Isiraely rehetra, mba hiakatra hiady aminy. 13 Dia naniraka an’ i Finehasa, zanak’ i Eleazara mpisorona, ny Zanak’ Isiraely ho any amin’ ny taranak’ i Robena sy Gada ary ny antsasaky ny firenen’ i Manase, any amin’ ny tany Gileada, 14 sy loholona folo lahy koa niaraka taminy, dia loholona iray isam-pirenena tamin’ ny Isiraely rehetra: samy lohan’ ny fianakaviany tamin’ ny arivon’ ny Isiraely ireo. 15 Dia tonga tany amin’ ny taranak’ i Robena sy Gada ary ny antsasaky ny firenen’ i Manase tany amin’ ny tany Gileada ireo ka niteny taminy hoe: 16 Izao no lazain’ ny fiangonan’ i Jehovah rehetra: Inona izato fahotana nataonareo amin’ Andriamanitry ny Isiraely, no niala tamin’ ny fanarahana an’ i Jehovah hianareo andro-any tamin’ ny nanorenanareo alitara ka miodina amin’ i Jehovah ankehitriny? 17 Zavatra kely loatra amintsika va ilay heloka ny amin’ i Peora, izay tsy mbola nahadiovantsika ny tenantsika ho afaka amin’ izany mandraka andro-any na dia efa nisy aza ilay areti-mandringana tamin’ny fiangonan’i Jehovah, 18 no dia mihodina miala amin’ny fanarahana an’i Jehovah hianareo anio? Raha miodina amin’i Jehovah hianareo anio, dia ho tezitra amin’ny fiangonana, dia ny Isiraely rehetra, Izy rahampitso. 19 Kanefa raha maloto ny taninareo, dia mità ho any amin’ ny tanin’i Jehovah, izay itoeran’ny tabernakelin’i Jehovah, ka any aminay maka fonenana; fa aza miodina amin’i Jehovah, na miodina aminay, amin’ny anorenanareo alitara afa-tsy ny alitaran’i Jehovah Andriamanitsika. 20 Tsy nandika ny didy va Akana, zanak’i Zera, tamin’ny zavatra voaozona, ka nisy fahatezerana nahatratra ny fiangonana, dia ny Isiraely rehetra? Ary tsy io lehilahy irery io ihany no maty tamin’izany helony izany." Josoa 22:1-20

      Mahatoky amin’ny teny nifanaovana. Maha-te hidera ny toetran’ireto Robenita sy Gadita ary ny antsasaky ny firenen’i Manase ireto (1 Nomery 32:18-19). Efa nanana ny anjara taniny tany an-dafin’ny Jordana tokoa izy ireo saingy nitana ny teny nifampitokisana ka nirotsaka nanampy ireo rahalahiny haka ny tany Kanana (9, Nomery 32:1-5).

      Fahaizana mankasitraka. Endrika tokony ho hita eo amin’ny mpitarika ny fankasitrahana. Mampahery ireo tarihina izany ary mahatonga azy ireo hiroso ho amin’ny fahamatorana. Nisy ny fifampitokisana teo amin’ireo firenena isan-tokony sy i Josoa; nazava tsara ny hafatra ka nahazoana voka-tsoa (2-3).

      Nahazo tso-drano (4-8). Tafita soa tao Kanana ny zanak’Israely. Nandefa am-piadanana ireo rahalahiny hody any amin’ny taniny avy i Josoa. Tsy tanam-polo anefa fa nampanarahiny omby aman’ondry ary harem-be. Tsy adinony koa ny nampatsiahy sy nanafatra azy ireo ny hitia an’i Jehovah amin’ny fahafenoana rehetra : fo, fanahy, hery, saina (5; Lioka 10:27).

      Alitara niteraka disadisa (13-16). Toa tandindonin-doza ireo zanak’Israely. Tsy nazava tsara ny antony nananganan’ireo ilay alitara (10). Noho ny fitiavana anefa dia naniraka ireo loholona mba hanao fanadihadiana (13-14).

      Lesona: Tsara foana ny manadihady fa tsy maika hitsara sy hihinana amam-bolony.

      Fahaterena ara-panahy. Vetivety dia voavory ny fiangonana ary vonon-kiady. Ilay mpirahalahy nian’ala toa ho lasa mpifandrafy vetivety eo (11-12). Vonon-kiady ny zanak’Israely satria mbola tsaroan’izy ireo loatra ny famaizan’Andriamanitra ny vahoakany tao Peora noho ny sampy (17; Nomery 25:1-9). Voarain’izy ireo ny lesona fa ny fivadihan’ny vitsy amin’i Jehovah mety hitondra fahafatesana ho an’ny olona maro.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.