Ambany fahasoavana sa ambany lalàna?

Ambany fahasoavana sa ambany lalàna?

"Milazà amiko, hianareo izay te-ho ambanin’ny lalàna: tsy renareo va ny lalàna? fa voasoratra hoe: Abrahama nanana zanaka roa lahy, ny anankiray tamin’ny andevovavy, ary ny anankiray tamin’ny tsy andevo. Kanefa ilay tamin’ny andevovavy dia nateraka araka ny nofo; fa ilay tamin’ny tsy andevo kosa dia nateraka tamin’ny teny fikasana. Ary izany dia azo atao fanoharana; fa izy roa vavy ireo dia fanekena roa; ny anankiray avy tamin’ny tendrombohitra Sinay ka miteraka ho amin’ny fahandevozana, dia Hagara izany. Ary ny hoe Hagara dia ny tendrombohitra Sinay any Arabia ka mifamaly amin’i Jerosalema ankehitriny; fa andevo izy mbamin’ny zanany. 26 Fa Jerosalema any ambony kosa, izay renintsika, dia tsy mba andevo. Fa voasoratra hoe: “Mifalia, ramomba, izay tsy miteraka; Miantsoa sy minanananà, hianao izay tsy mbola mihetsi-jaza; Fa ny zanaky ny mpitondratena dia maro noho ny an’ny manam-bady”. Fa isika, ry rahalahy, dia zanaky ny teny fikasana tahaka an’ Isaka. Kanefa tahaka ny tamin’izany andro izany, ilay teraka araka ny nofo dia nanenjika ilay araka ny Fanahy, dia tahaka izany koa ankehitriny. Nefa ahoana no lazain’ny Soratra Masina? Roahy io andevo-vavy io sy ny zananilahy; fa ny zanaky ny andevo tsy hiray lova amin’ny zanaky ny tsy andevo. Ary amin’ izany, ry rahalahy, tsy zanak’andevovavy isika, fa zanaky ny tsy andevo." Galatianina 4:21-31

      Mitoetra ambanin’ny lalàna (21-27) Ho amin’ny fahafahana no namonjena antsika. Nefa maro ny olona no tsy miaina ny fahasoavan’Andriamanitra fa mbola voagejan’ny fanarahana ny lalàna. Tadidio fa tsy miankina amin’izay ataontsika no itiavan’Andriamanitra antsika.

      Ao anatin’ny fiainan’olona iray no ahitana an’Andriamanitra miasa. Ohatra noraisin’i Paoly ny an’i Abrahama, olona tena akaiky an’Andriamanitra ka nisongadina teo amin’ny fiainany, ny famantarana ny fikasan’Andriamanitra ho azy. Hita ao amin’ny fiainanao ve ny famantarana ny asan’Andriamanitra?

      Zanaky ny teny fikasana (28-31). Ireo vadin’i Abrahama dia maneho mazava ireo fanekena roa: ny fanandevozana sy ny lalàna ary ny teny fikasana sy ny fahafahana izay ambaran’ny Filazantsara. Io fanoharana io no nahafahan’i Paoly mampiharihary ny tsy fahampian’ny lalàna. Ahoana ary no hatao? Lazain’i Paoly ho “andevo” ireo izay mitoetra eo amin’ny lalàna ary mandà hijery azy ho fomba hanatrarana an’i Jesosy. Rehefa maka fanapahankevitra isika ka tsy miantehatra amin’ny Tompo, na rehefa mampitahà ny tenantsika amin’ny hafa isika ka misy fanamboniantena dia mampiseho ny fahamarinana araka ny eritreritsika izay fahavalon’ny fahasoavana. Araka izany, raha tiantsika ny ho Mpandova dia tokony hialantsika ny toetrantsika manao lalàna ny amin’ny zavatra rehetra.

      Fanontaniana: Anio, inona no safidianao: hijanona ho andevon’ny fahotana sa hiaina eo ambanin’ny fahasoavan’Andriamanitra?

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.