Antso ho amin'ny fanapahan-kevitra

Antso ho amin'ny fanapahan-kevitra

"38 Ary tamin’izany ny sasany tamin’ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo namaly Azy ka nanao hoe: Mpampianatra ô, ta-hahita famantarana avy aminao izahay. 39 Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana; nefa tsy hisy famantarana homena azy, afa-tsy famantarana ny amin’i Jona mpaminany; 40 fa tahaka ny nitoeran’i Jona hateloan’andro sy hateloan’alina tao an-kibon’ny hazandrano lehibe, dia toy izany no hitoeran’ ny Zanak’olona hateloan’Andro sy hateloan’alina ao anatin’ny tany. 41 Ny olona tany Ninive hiara-mitsangana amin’ity taranaka ity amin’ny andro fitsarana ka hanameloka azy; fa nibebaka izy tamin’ ny nitorian’i Jona teny; nefa, indro, misy lehibe noho Jona eto. 42 Ny mpanjakavavy avy tany atsimo hiara-mitsangana amin’ity taranaka ity amin’ny andro fitsarana ka hanameloka azy; fa avy tany amin’ny faran’ny tany izy hihaino ny fahendren’i Solomona; nefa, indro, misy lehibe noho Solomona eto. 43 Raha mivoaka amin’ny olona ny fanahy maloto, dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana, fa tsy mahita. 44 Dia hoy izy: Hody any amin’ny tranoko izay nivoahako aho; ary nony tonga izy, dia hitany fa foana ny trano sady voafafa no voavoatra. 45 Ary dia mandeha izy ka mitondra fanahy fito hafa koa miaraka aminy izay ratsy noho izy; dia miditra ireo ka mitoetra ao; ary ny faran’izany olona izany dia tonga ratsy noho ny voalohany. Ary dia tahaka izany koa no ho amin’ity taranaka ratsy fanahy ity. 46 Ary raha mbola niteny tamin’ny vahoaka Jesosy, indreo, ny reniny mbamin’ny rahalahiny nijanona teo ala-trano nitady hiteny aminy. 47 Ary nisy anankiray nanao taminy hoe: Indreo, ny reninao mbamin’ny rahalahinao mijanona ato ala-trano mitady hiteny aminao. 48 Fa namaly Izy ka nanao tamin’ilay nilaza taminy hoe: Iza moa no reniko, ary iza no rahalahiko? 49 Ary naninjitra ny tànany nanondro ny mpianany Izy ka nanao hoe: Indreo ny reniko sy ny rahalahiko; 50 Fa na iza na iza no hanao ny sitrapon’ny Raiko Izay any an-danitra, dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko." Matio 12:38-50

      Fahagagana sa famantarana? Mangataka famantarana amin’i Jesosy ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna. Tsy hetaheta ho tonga amin’ny finoana anefa no ao anatiny fa ny hiady hevitra sy hamandrika Azy (Marka 8:11-12). Fahagagana mahatalanjona sy mampiaiky no tadiavin’ny olona nefa tsy voatery hitondra amin’ny finoana akory izany fa tsikiriana hahita zava-mahagaga fotsiny. Ny famantarana asehon’i Jesosy momban’i Jona mpaminany (nitondra ireo Jentilisa tao Ninive tamin’ny fibebahana) dia ny fahafatesany teo amin’ny hazofijaliana sy fitsanganany amin’ny maty. Ireo no famantarana lehibe roa izay iorenan’ny finoantsika (I Korintianina 15:17). Ary ao amin’i Jesosy Kristy tsy izay mahita no mino fa izay mandre sy mino (Romana 10:17) no mahita!

      Fibebahana feno: Tsy ampy ny fibebahana (fiovana zotra; todika ivoho) fotsiny fa mila mandray an’i Jesosy sy manaiky ny Fanahy Masina mba tsy ho latsaka amin’ny ratsiratsy kokoa (45). Ilaintsika ho ao anatintsika izany Fanahy Masina izay lehibe noho ny fanahy rehetra eo amin’izao tontolo izao (I Jaona 4:4) izany mba tsy hiverenan’ny fanahy hafa ratsiratsy kokoa eo amintsika.

      Fianakavian’i Jesosy: Ny fandraisana sy fanekena an’i Jesosy eo amin’ny fiainana dia mampiditra antsika anaty fianakaviana vaovao. Anisan’izay mamaritra ny mpikambana ao amin’izany fianakaviana izany ny fitiavana sy hetaheta hanao ny sitrapon’ny Ray (50). Amin’i Jesosy Kristy moa dia “hanina” isan’andro mihitsy no manatanteraka ny sitrapon’ny Rainy (Jaona 4:34).

      Fandinihan-tena: Eo amin’izay toerana misy ahy ankehitriny, inona no dingana tokony horaisiko hanakaikezako bebe kokoa ny Tompo?

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.