Aza mety ho fitahina

Aza mety ho fitahina

"Kanefa tamin’izany, fony mbola tsy nahalala an’Andriamanitra hianareo, dia nanompo izay andriamani-tsi-izy; fa ankehitriny, rehefa mahalala an’Andriamanitra hianareo- nefa tsy izany, fa Izy no mahalala anareo- nahoana hianareo no dia miverina indray ho amin’ny abidim-pianarana malemy sady tsy misy na inona na inona, nefa tianareo hotompoina indray? Andro sy volana sy fotoana ary taona no tandremanareo fatratra. Matahotra ny aminareo aho, fandrao dia nisasatra foana taminareo. Ry rahalahy, mangataka aminareo aho, aoka ho tonga tahaka ahy hianareo, fa izaho kosa mba efa tonga tahaka anareo. Tsy naninona ahy akory hianareo; nefa fantatrareo fa noho ny fahalemen’ny nofo no nitoriako ny filazantsara taminareo tamin’ilay voalohany; ary ny teo amin’ny nofoko izay tonga fakam-panahy anareo dia tsy mba nohamavoinareo na nolavinareo; fa nandray ahy tahaka ny mandray anjelin’Andriamanitra hianareo, eny, dia tahaka an’i Kristy Jesosy aza. Aiza ary ilay nataonareo ho fahasambarana? Fa vavolombelonareo aho fa raha azo natao, na dia ny masonareo aza dia ho nesorinareo ka nomenareo ahy. Koa efa tonga fahavalonareo va aho, satria milaza ny marina aminareo? Mazoto mila fitia aminareo izy ireo, nefa tsy araka ny mety; fa izy ta-hanidy anareo any ivelany, mba hampahazoto anareo hila fitia aminy kosa. Fa tsara raha ilam-pitia amin’ny tsara mandrakariva, na dia sendra tsy eo aminareo aza aho. Anaka, izay aharariako indray amin’ny fiterahana mandra-paharin’i Kristy ao anatinareo, enga anie ka ho tonga eo aminareo aho ankehitriny ka hanova ny feoko; fa misalasala aho ny aminareo." Galatianina 4:8-20

      Fahadisoana lehibe (8-11). Fony mbola jentilisa isika dia nitady an’Andriamanitra anjambany, voageja tao anatin’ny karazana finoanoam-poana sy fahadalan’ny saina sy eritreritra. Rehefa tonga zanany isika dia nomen’Andriamanitra zavatra hafa noho ny lalàna: teny fikasana tsy misy fepetra izay avy amin’ny fitiavany sy ny fifaliany hitahy antsika. Indrisy, firifiry moa ireo kristianina izay manadino ny fahasoavana sy ny fahafahan’ny Fanahy ka milatsaka amin’ny fitandremana fombafomba samihafa. Nanangana antsika ho zanaka Andriamanitra, dia tokony hitondratena toy izany amin’ny fahatsorana sy amin’ny fahamendrehana isan’andro isika.

      Mangataka aminareo aho…(12-16). Inona no tanjon’i Paoly? Hamerina ireo zanany amin’ny làlan’ny fahamarinana. Nampahatsiahiviny ireo zavatra mahafinaritra nitambarana sy ny fijoroana ho vavolombelona feno fitiavana nasehon’izy ireo taminy; tsy toy izany kosa ny an’ireo mpampianatra diso, izay miseho hitondra fomba fanao vaovao hankalazana an’Andriamanitra. Nahoana no miresaka ny amin’ny fahalemeny i Paoly?

      Finoana marina (18-20). Hitan’i Paoly ny finoana feno fitiavana nananan’ireto galatianina ireto. Noho ny tsy naha-teo an’i Paoly ve no nampivily ny fanaony? Mampidi-doza ny manankina ny finoana amin’ny mpiandraikitra iray. Maro ankehitriny ireo karazana fiangonana miorina etsy sy eroa, manintona ny olona amin’ny fahagagana fa mangeja amin’ny karazana fombafomba sy fanatitra. Aoka ho mailo isika!

      Ho saintsainina: Matio 24:11-13.

      Soratra Masina ho an’ny herinandro Galatianina 4:7

1 vote. Moyenne 5.00 sur 5.

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.