Aza variana fa raiso ny andraikitra

Aza variana fa raiso ny andraikitra

"27 Ary nony niala teo Jesosy, dia nisy jamba roa lahy nanaraka Azy sady niantsoantso hoe: Mamindrà fo aminay, ry Zanak’i Davida ô! 28 Ary rehefa niditra tao an-trano Izy, dia nanatona Azy ireo jamba; ary hoy Jesosy taminy: Mino va hianareo fa mahay manao izany Aho? Hoy izy taminy: Eny, Tompoko. 29 Dia nanendry ny masony Izy ka nanao hoe: Tongava aminareo araka ny finoanareo. 30 Dia nahiratra ny masony; ary Jesosy namepetra azy mafy ka nanao hoe: Tandremo mba tsy ho fantatr’olona izao. 31 Kanjo nony niala teo izy roa lahy, dia nampiely ny lazany tamin’ izany tany rehetra izany. 32 Ary rehefa nivoaka ireo, dia indro, nisy lehilahy moana anankiray izay demoniaka nentin’ny olona tany amin’i Jesosy. 33 Ary rehefa navoaka ny demonia, dia niteny ilay moana; ary gaga ny vahoaka ka nanao hoe: Tsy mbola nisy niseho toy izao tamin’ny Isiraely. 34 Fa ny Fariseo kosa nanao hoe: Ny lohan’ny demonia no amoahany ny demonia. 35 Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin’ny synagoga sy nitory ny filazantsaran’ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mbamin’ny rofy rehetra. 36 Ary nony nahita ny vahoaka Jesosy, dia nahonena Azy ny fijeriny ireo, satria nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. 37 Dia hoy Izy tamin’ny mpianany: 38 Be ny vokatra, fa ny mpiasa no vitsy; koa amin’izany mangataha amin’ny Tompon’ny vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra." Matio 9:27-38

      Hafatra sa fampisehoana? (27-31) Mbola mitohy ny asan’i Kristy velona, nihiratra ny mason’ireto jamba. Namepetra mafy Jesosy mba tsy hielezan’ny vaovao satria tsapany fa ny fahagagana no mahavariana ny olona fa tsy ny hafatra fonosin’izany fahagagana izany. Isika koa rehefa mijoro ho vavolombelona, andao hiezaka hizara ny hafatra fonosin’ny fahagagana ataon’i Jesosy amitsika fa tsy variana mitantara ny zava-misy nahagaga fotsiny, ohatra: fanasitranana tamin’ny aretina mafy mahafaty, inona no lesona raisina amin’izany? Ny fahagagana dia avy amin’ny finoana ary ny finoana dia avy amin’ny toriteny (Rômanina 10:17).

      Fihetsika roa samihafa (32-34). Samy nahita an’i Jesosy nampiteny ny lehilahy moana izay demoniaka ny vahoaka sy ny fariseo. Ny vahoaka naneho fahagagana ary niaiky fa tsy mbola nisy niseho toy izao tamin’ny Israely. Ny Fariseo tonga dia fitsikerana tsy mitombina. Tandremo fa hampamoahina ny olona amin’izay teny foana rehetra ataony! (Matio 12:36).

      Ry Raiko feno antra (35-38). Na dia sahirana be aza i Jesosy dia mijery ny zava misy manodidina Azy. Mila fanetrentena sy fo antra ny Fanjakan’Andriamanitra. Na dia Jesosy aza izay Andriamanitra dia maneho ny maha-Izy Azy amin’ny maha-olombelona azy koa dia ny fo onena izany. Andao atao modely ny fiantran’i Kristy.

      Vakio ny boky “Devenir une femme de compassion” nosoratan’i Laetitia Chamard, ho hitanao ao izany hoe fo onena mitarika asa!. Azo jifaina ao amin’ny fivarotam-bokin’ny F.M.M.B

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.