Eo am-piandrasana ny Fanahy Masina

Eo am-piandrasana ny Fanahy Masina

"12 Ary izy ireo niverina tany Jerosalema, rehefa avy teo amin’ny tendrombohitra atao hoe Oliva, izay akaikin’i Jerosalema (araka izay mety haleha amin’ny Sabata). 13 Ary rehefa tafiditra izy, dia niakatra ho any an-trano ambony, izay fitoerany, - dia Petera sy Jaona sy Jakoba sy Andrea, Filipo sy Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba zanak’i Alfeo, sy Simona Zelota ary Jodasy, zanak’i Jakoba. 14 Ireo rehetra ireo niray saina naharitra nivavaka mbamin’ny vehivavy sy Maria, renin’i Jesosy, ary ny rahalahiny. 15 Ary tamin’izany andro izany dia nitsangana teo afovoan’ny rahalahy Petera (tokony ho roa-polo amby zato no isan’ny olona vory teo) ka nanao hoe: 16 Ry rahalahy, tsy maintsy notanterahina ilay tenin’ny Soratra Masina nampilazain’ny Fanahy Masina rahateo an’i Davida ny amin’i Jodasy, izay tonga mpitarika ny olona nisambotra an’i Jesosy. 17 fa izy dia isantsika ihany ka nahazo anjara tamin’izao fanompoana izao koa. 18 Koa izany lehilahy izany dia nahazo saha tamin’ny tambin’ny fahotany; ary potraka niankohoka izy, dia vaky ny kibony ka nipoaka sady nivaroraka avokoa ny tsinainy. 19 Ary fantatr’izay rehetra monina eto Jerosalema izany, ka ny anaran’izany saha izany amin’ny fiteniny dia atao hoe Akeldama, izany hoe Sahan-dra. 20 Fa voasoratra eo amin’ny Bokin’ny Salamo hoe: Aoka ho lao ny fonenany, Ary aoka tsy hisy olona honina ao; ary koa: Aoka ho lasan’olon-kafa ny anjara-raharahany. 21 Koa amin’ireo lehilahy niaraka teto amintsika mandrakariva ireo, raha niditra sy nivoaka tamintsika Jesosy Tompo, 22 hatramin’ny batisan’i Jaona ka hatramin’ny andro nampiakarana Azy niala tamintsika, dia tokony hisy anankiray ho namantsika mba ho vavolombelon’ny nitsanganany. 23 Ary nanokana roa lahy izy, dia Josefa, atao hoe Barsabasy, izay atao hoe koa Josto, ary Matia. 24 Dia nivavaka izy ka nanao hoe: Hianao, Tompo ô, Izay mahalala ny fon’ny olona rehetra, asehoy izay nofidinao amin’izy roa lahy ireto, 25 mba hahazoany anjara amin’izao fanompoana sy ny mah’Apostoly izao, izay nialan’i Jodasy hankanesany any amin’ny fitoerany. 26 Dia nanao filokana ho azy izy, ka latsaka tamin’i Matia ny filokana; ary izy no lany ho isan’ny Apostoly iraika ambin’ny folo lahy." Asan'ny Apostoly 1:12-26

      Naharitra nivavaka (12-14) Tsy eo intsony ny Tompo. Tsy tahaka ny ondry tsy misy mpiahy ve ireto mpianatra ka ho lanin’ny ambodia? Inona no hatao? Niverina tany Jerosalema, niakatra tao amin’ny efitrano ambony, niray saina, niray fo ary niara-nivavaka. Na dia ireo rahalahin’i Jesosy izay tsy nino Azy aza (Jaona 7:5) dia niaraka niombona tamin’ny mpianatra. Manomboka eto izany ny fisian’ny fiangonana voalohany. Mbola miaina izany fiombonam-bavaka izany ve ny fiangonana ka maharitra mivavaka tahaka izay hita eto? Aoka samy handini-tena fa Jesoa izay modely amin’ny fiainam-bavaka no tokony halain-tahaka.

      Petera mandray andraikitra (15-22). Petera ilay nandà an’i Jesosy in-telo (Lioka 22:54-62) nitsangana eo afovoan’ny mpianatra. Nahoana izy no manana fahasahiana toy izany? Nibebaka izy ary narenin’i Jesosy tanteraka ny fiainany ka afaka mitarika indray (Jaona 21:15-17). Nanentana sy nanazava tsara ara-tSoratra masina ny mikasika an’i Jodasy izy sy ny tokony hanoloana azy. Na iza na iza lavo noho ny antony samihafa, ka manetry tena sy mibebaka, dia vonona foana ny Tompo hamindra fo sy hamela heloka, ka hamerina amin’ny laoniny ny fiainany. Samia mandini-tena sao mbola misy fahotana iainantsika ka tsy afaka hampiasa antsika tahaka an’i Petera ny Tompo.

      Nifidy izay hisolo an’i Jodasy (23-26). Inona no fomba nanoloana azy? Nifidy roalahy, dia i Josefa sy Matia izay efa naharitra niaraka tamin’ny Tompo sy ny mpianatra izy ireo. Niara-nivavaka ka nangataka tamin’ny Tompo izay hotendreny ary nanao an-tsapaka ka niara-nino fa izay voaray no nofidin’ny Tompo.

      Saintsaino: Tena milona am-bavaka ve rehefa hifidy mpiandraikitra ny fiangonana?

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.