Fahafahana miseho eo amin'ny fifandraisana

Fahafahana miseho eo amin'ny fifandraisana

"Fa efa nantsoina ho amin’ny fahafahana hianareo, ry rahalahy; kanefa aoka tsy ho entinareo hanaraka ny nofo izany fahafahana izany, fa mifampanompoa amin’ ny fitiavana. Fa tanteraka amin’ny teny iray ihanyny lalàna rehetra, dia izao: Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Fa raha mifandramatra sy mifampihinana hianareo, tandremo fandrao mifandringana. Fa hoy izaho: Mandehana araka ny Fanahy, dia tsy hahatanteraka ny filan’ny nofo hianareo. Fa ny nofo manohitra ny Fanahy, ary ny Fanahy manohitra ny nofo; ary mifanohitra izy roroa, mba tsy hahazoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihin’ ny Fanahy hianareo, dia tsy mba ambanin’ny lalàna. Fa miharihary ny asan’ny nofo, dia izao: Fijangajangana, fahalotoana, fijejojejoana, fanompoan-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adi-lahy, fiafonafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamoana, filalaovan-dratsy, ary ny toy izany, izay lazaiko aminareo rahateo, tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan’Andriamanitra. Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po; tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay an’i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mbamin’ny faniriany sy ny filàny tamin’ny hazo fijaliana. Raha velon’ny Fanahy isika, dia aoka handeha araka ny Fanahy. Aoka isika tsy handrani-tena foana ka hifampihaika sy hifampialona." Galatianina 5:13-26

      Mitarika ho amin’izao fanazavana izao ny filazan’i Paoly fa olona afaka ny kristianina (1). Ny fahafahana tsy midika hoe baranahiny. Hoy ny mpahay lalàna hoe mifarana eo amin’ny fiantombohan’ny fahafahan’ny hafa ny fahafahanao.

      Fahafahana baikon’ny fitiavana (13-15).Niteny i Paoly hoe esorina ny masirasira (10-12) ary izany dia tsy maintsy mandalo amin’ny fifanazavan-kevitra sy fifandresen-dahatra aloha. Eo no mahatonga azy hanantitra hoe aoka ho feno fitiavana hatrany: aza mifandramatra (15). Ny tsy fahaizana miresaka indraindray no mitarika amin’ny hoe “mifandramatra” io. Tsy ny olona no miady fa ny hevitra. Miady hevitra am-pitiavana!

      Fitiavana : vokatry ny Fanahy (16-21). Io no fanalahidy atolotr’i Paoly: Avelao ny Fanahy no hitarika (18). Efa noraisin’ny mino io ary tombokase ho amin’ny andro fanavotana (2 Korintianina 1:22 ; Efesianina 4:30). Tsy ho amin’izay andro izay ihany anefa fa eo amin’ny fiainana isan’andro dia mibitsika amintsika hatrany io Fanahy io.

      Miatrika ady (22-26).Tsy mandeha ho azy anefa izany fa tena ady anaty mihitsy. Mipetraka isa-tsegondra ny safidy hoe: handeha araka ny Fanahy sa handeha araka ny nofo? Ho an’ny olona efa nibebaka dia ny handeha araka ny fanahy no tiany satria fantany fa izay no ankasitrahana sady marina, izay no sitrapon’Andriamanitra (Rômanina 12:1-2). Mila homboana isan’andro io nofo io ary izay no azo lazaina ho hevitry ny tenin’i Jesoa hoe: mitondra ny hazofijaliana ka manaraka Azy! (Matio 16:24).

      Fahamarinana: Rehefa feno ny Fanahy dia mahay mifandray tsara amin’ny hafa.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.