Fahafantarana mazava ny fiandohan'ny antsoko

Fahafantarana mazava ny fiandohan'ny antsoko

"Paoly Apostoly- tsy avy tamin’olona, na tamin’ny alalan’olona, fa tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy sy Andriamanitra Ray, Izay nanangana Azy tamin’ ny maty - mbamin’ny rahalahy rehetra izay ato amiko, mamangy ny fiangonana at? Galatia: ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, Izay nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika, hanafahany antsika amin’izao miara-belona ratsy fanahy izao, araka ny sitrapon’Andriamanitra Raintsika; ho Azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amena. Gaga aho, raha mifindra faingana toy izao hianareo hiala amin’izay efa niantso anareo tamin’ny fahasoavan’i Kristy ho amin’ny filazantsara hafa, izay tsy filazantsara akory, fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka ta-hamadika ny filazantsaran’i Kristy. Fa na izahay, na anjely avy any an-danitra aza, no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa notorinay taminareo, aoka ho voaozona izy. Araka ny voalazanay fahiny no lazaiko indray ankehitriny: Raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo, afa-tsy izay efa noraisinareo, aoka ho voaozona izy, Ary ankehitriny, olona va no ilako fitia, sa Andriamanitra? Sa mila sitraka amin’olona aho? Raha mbola mila sitraka amin’olona aho, dia tsy mpanompon’i Kristy." Galatianina 1:1-10

      Paoly, Apostolin’i Jesosy-Kristy (1-5). Na dia tsy anisan’ny Apostoly roa ambin’ny folo aza i Paoly dia manamafy fa tsy antson’olombelona ny maha-Apostoly azy fa antson’i Kristy sy Andriamanitra Ray (5). Fantany tsara fa ny fahefan’ny toriteniny dia tsy avy amin’izany fiaviany izany ihany, fa indrindra koa, avy amin’ny votoatiny dia Kristy nanolotra ny ainy hamonjy ny mpanota mba hanafaka azy amin’ny tontolon’ny faharatsiana (4). Raha te-hanompo ny Tompo araka ny sitrapony isika dia tsy maintsy manana antoka fa voavela ny helotsika ary Andriamanitra manafaka antsika amin’ny fangenjan’izao tontolo izao sy ny filàny. Fantatrao ve fa izany no maha-ianao anao ao amin’i Kristy ary ho olona afaka ny antsonao?

      Tsy miova ny Filazantsara (6-10). Toherin’i Paoly marindrano ny fihodinan’ny Galatianina amin’i Kristy izay niantso azy ireo ho amin’ny fahasoavana (6) ka ninoany “filazantsara hafa”. Io filazantsara hafa io dia voizin’ireo Jiosy mitonona ho kristianina ka manao fitan-droa ny famonjena ao amin’i Kristy sy ny fihazonana ny lalàn’i Mosesy. Kanefa, ny famonjena amin’ny alalan’ny finoana an’i Kristy no Filazantsara tokana sady ampy hahavonjy. Ny Filazantsara hafa rehetra dia noforonin’olombelona ary mitondra ho amin’ny ozona (7-10). Tsy mifankaiza amin’izay hiainantsika ny zava-misy fa maro ny Malagasy “kristianina” no miezaka mivavaka sy manompo an’Andriamanitra nefa mihazona ihany ireo fomban-drazana izay fantatra mazava fa tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra, noho ny antony fanantenana fitahiana sy fahasoavana amin’ireo razana!!

      Fanontaniana: Ahoana no fomba anohe-rako ireny fakampanahy misarika ahy hiala amin’ny tena Filazantsara ireny?

      Soratra masina ho an’ny herinandro Matio 6:24

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.