Fahalemena sy fankahalana

Fahalemena sy fankahalana

"54 Ary izy ireo nisambotra an’i Jesosy, dia nitondra Azy ho ao an-tranon’ny mpisoronabe. Ary Petera nanaraka teny lavidavitra eny. 55 Ary raha namelona afo teo an-kianja ireo ka nipetraka, dia mba nipetraka teo aminy koa Petera. 56 Ary ny ankizivavy anankiray, nony nahita azy nipetraka teo anilan’ny afo, dia nandinika azy ka nanao hoe: Ity koa nomba Azy. 57 Fa izy nandà ka nanao hoe: Ravehivavy, tsy fantatro Izy. 58 Ary vetivety foana rehefa afaka izany, dia nisy olona hafa koa nahita azy ka nanao hoe: Hianao koa mba naman’ireny. Fa Petera nanao hoe: Ralehilahy, tsy mba namany aho. 59 Ary rehefa afaka tokony ho ora iray, dia nisy anankiray koa nitompo teny ka nanao hoe: Ilehio nomba Azy marina tokoa, fa Galiliana izy. 60 Fa hoy Petera: Ralehilahy, tsy fantatro izay lazainao. Ary niaraka tamin’izay, raha mbola niteny izy, dia nisy akoho naneno. 61 Ary ny Tompo nitodika, dia nijery an’i Petera. Ary Petera nahatsiaro ilay tenin’ny Tompo nolazainy taminy hoe: Raha tsy mbola misy akoho maneno anio, dia handà Ahy intelo hianao. 62 Ary nivoaka Petera, dia nitomany mafy indrindra. 63 Ary ny lehilahy izay nitana an’i Jesosy dia nanao Azy ho fihomehezana sady nikapoka Azy. 64 Ary rehefa nanampi-maso Azy izy, dia nanontany Azy hoe: Maminania; iza moa no namely Anao? 65 Ary niteny ratsy izy nilaza zavatra maro hafa koa nanaratsiany Azy. 66 Ary raha vao nazava ny andro, niangona ny loholona, dia ny lohan’ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna, ka nitondra an’i Jesosy ho eo amin’ny Synedriona, dia nanao hoe: 67 Raha Hianao no Kristy, dia lazao aminay. Fa hoy Izy taminy: Na dia hilaza aminareo aza Aho, dia tsy hino hianareo. 68 Ary na dia hanontany aza Aho, dia tsy hamaly akory hianareo. 69 Fa hatramin’izao ny Zanak’olona dia hipetraka eo an-tanana ankavanan’ny herin’Andriamanitra. 70 Dia hoy izy rehetra: Zanak’Andriamanitra va ary Hianao? Ary hoy Izy taminy: Voalazanareo fa Izaho no Izy. 71 Ary hoy ireo: Ka inona indray no ilantsika vavolombelona? fa ny tenantsika no efa nandre tamin’ny vavany." Lioka 22:54-71

      Petera (54-62). Ny fahamatorana ara-panahy no mamaritra ny fiorenan’ny mpino iray, ary arakaraky ny fitomboana amin’izany no hahasahiany mijoro ho an’Andriamanitra. Na nafana fo aza i Petera dia tsy nahavita nanohana ny Tompo Jesosy, ka ny feon’akoho no fanairana mampiverina azy tamin’ny làlan-diso. Jesosy miteny amintsika amin’ny alalan’ny Fanahy Masina, sady mahita izay afenina indrindra aza. Eo akaiky mandrakariva, mametraka hatrany amin’ny làla-marina ary mandresy lahatra ny amin’ny fahotana. Izy koa Ilay Mpampahery ka mampitraka sy mamerina amin’ny laoniny ny fiainam-panahy mba handroso. Fampianarana lehibe tokoa ny nataon-dry Rasalama maritiora sy ireo namany hatramin’ny namoizany ny ainy ho an’ny Tompo, noho izy ireo dia niampita tamintsika koa ny famonjena.

      Resaky ny moana sy marenina(66-71). Misy tanjona efa kendren’ireto mpiampanga an’i Jesosy ireto ka tsy miraharaha izay valintenin’i Jesosy izy ireo fa ny hitady hirika hamonoana an’i Jesosy ihany no masaka tao amin’izy ireo. Tsy misy faniriana hahalala ny marina, tsy misy fisokafana mihitsy. Fahamarinana miezinezina anefa no ambaran’i Jesosy amin’izy ireo saingy tsy nahoany izany: Zanak’Andriamanitra Jesosy! Izy no Kristy!

      Fanontaniana: Sao dia mba toy izany aho rehefa miresaka amin’ny hafa: mitompo hevi-tena, miziriziry amin’ny hevitro foana ka tsy mihaino ny hafa?

      Saintsaino: Fantatr’i Jesosy mialoha anie ny tena ao anatinao lalina sy izay efa havalinao azy na dia tsy mbola miteny aza ianao e!

      Vavaka: Amafiso Tompo ô, ny hetaheta lalina te-hitombo ao Aminao, mba hahatonga ahy ho vavolombelona mahatoky amin’ny fotoana rehetra.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.