Fahendrena

Fahendrena

"1 Ary mbola niteny ihany Eliho ka nanao hoe: 2 Mandrenesa ny teniko, hianareo olon-kendry; Ary mihainoa ahy, hianareo manam-pahalalana. 3 Fa ny sofina no mamantatra teny, Ary ny vava no manandrana hanina. 4 Koa aoka izay rariny no hodinihintsika, ary aoka hiara-mamantatra izay tsara isika. 5 Fa Joba efa nanao hoe: Marina aho, saingy nesorin’ Andriamanitra tamiko ny rariny; 6 Marina ny ahy, nefa ampandaingainy aho; Mahafaty ny zana-tsipìka mitsatoka amiko, na dia tsy manam-pahadisoana aza aho. 7 Aiza moa no misy lehilahy tahaka an’i Joba, izay manaram-po amin’ny famingavingana toy ny fisotro rano. 8 Ary tonga naman’ny mpanao ratsy sady miara-mandeha amin’ny ratsy fanahy? 9 Fa hoy izy: Tsy mahasoa ny olona ny mihavana amin’Andriamanitra. 10 Koa amin’izany mihainoa ahy, hianareo manam-panahy: Lavitra an’Andriamanitra ny hanao ratsy! Ary lavitra ny Tsitoha ny hanao meloka! 11 Fa ny nataon’ny olona ihany no ampanodiaviny azy, Ka mamaly ny olona rehetra araka ny làlany avy Izy. 12 Eny tokoa, Andriamanitra tsy manao ratsy mihitsy, ary ny Tsitoha tsy mba mamadika ny rariny. 13 Iza moa no nanendry Azy ho Mpiadidy ny tany? Ary iza no nanorina izao tontolo izao? 14 Raha tàhiny ny tenany ihany no heveriny, ka hangoniny ho ao aminy ny fanahiny sy ny fofonainy, 15 Dia hiala avokoa ny ain’ny nofo rehetra, ary hiverina amin’ny vovoka ny olona." Joba 34:1-15

      Amin’ny teny (1-4): Ny lahateny faharoa nataon’i Eliho dia miantso ireo namany sy i Joba mba hiara-mandinika sy mamantatra aminy. Olon-kendry sy manam-pahalalana no ilazany azy ireo na dia tsy mitovy fijery aminy aza. Manao ahoana tokoa ny fiheverantsika ireo olona tsy mitovy hevitra amintsika? Mbola mba manaja azy ihany ve isika sa mihevitra azy ireo ho toy ny “adala” na “foka”?

      Amin’ny fihainoana. Tahaka ny lela izay mamantatra ny mamy, masira, marikivy, mangidy, dia toy izany koa hamantaran’ny olona ny rariny, ny fahamarinan’ny teny na tsia. Ny olantsika olombelona dia tsy mba mahay mihaino mihitsy koa izany no tsy hananantsika fahendrena (Jakoba 1:19). Rehefa avy nihaino an’i Joba sy ireo namany telolahy tsara i Eliho dia afaka mamaly azy ireo kosa izy ankehitriny ka avy tamin’izay nolazain’i Joba ihany no namaliany azy (5-9).

      Amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra (5-15). Marina fa na dia Andriamanitra aza dia niteny zavatra tsara efatra momba an’i Joba (1:8; 2:3), ary ireo teny ireo dia tsy fantatr’i Eliho. Fa ny fahamarinana nambaran’i Eliho eto kosa dia tsy misy olombelona marina na dia iray aza (Rômanina 3:9-12). Andriamanitra no manamarina an’i Joba amin’ny alalan’Ilay “Anjely Mpanalalana” (33:23) na Ilay Mpanavotra (19:25). Ireo dia tandindon’i Jesosy Kristy Ilay nanavotra sy nanamarina antsika (Rômanina 3:23-25). Ny fahamarinana faharoa nambaran’i Eliho dia ireo toetran’Andriamanitra: Masina ka tsy manao ratsy (10), mamaly ny olona araka ny ataony (11-12), Tsitoha (13-14) ary Tompon’ny aina (15).

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.