Fanambaràna

Fanambaràna

"Fa ampahafantariko anareo, ry rahalahy, ny amin’ny filazantsara izay notoriko, fa tsy araka ny fanaon’ny olona izany. Fa izaho tsy nandray azy tamin’olona, ary tsy mba nampianarina aho, fa tamin’ny fanambaran’i Jesosy Kristy ihany. Fa efa renareo ny toetro fahiny tamin’ny fivavahan’ny Jiosy, fa nanenjika ny fiangonan’Andriamanitra efa izay tsy izy aho ka nandrava azy; ary nandroso tamin’ny fivavahan’ny Jiosy mihoatra noho ny maro izay indray mihira amiko eo amin’ny fireneko aho ka fatra-pitana ny fampianarana voatolotry ny razako indrindra. Fa raha sitrak’Andriamanitra, Izay nanokana ahy hatrany an-kibon’ineny ny niantso ahy tamin’ny fahasoavany, ny nampiseho ny Zanany tato anatiko, mba hitoriako Azy any amin’ny jentilisa, niaraka tamin’izay dia tsy naka saina tamin’ny nofo aman-drà aho, ary tsy niakatra tany Jerosalema ho any amin’izay Apostoly talohako aho, fa lasa nankany Arabia, dia niverina ho any Damaskosy indray. Ary rehefa afaka telo taona, dia niakatra tany Jerosalema hamangy an’i Kefasy aho ka nitoetra tao aminy dimy ambin’ny folo andro. Nefa ny Apostoly sasany dia tsy nisy hitako afa-tsy Jakoba, rahalahin’ny Tompo. Ary izay zavatra soratako aminareo, indro, eo anatrehan’Andriamanitra fa tsy mandainga aho. Rehefa afaka izany, dia tonga tany amin’ny tany Syria sy Kilikia aho; ary tsy mbola fantatry ny fiangonana any Jodia, izay ao amin’i Kristy, ny tarehiko. Fa nandre ihany izy hoe: Ilay mpanenjika antsika fahiny, indro izy ankehitriny mitory ny finoana izay noravany fahiny. Ary dia nankalazany an’Andriamanitra aho." Galatianina 1:11-24

      Fandrosoana tao amin’ny jodaisma nitondra ho amin’ny fahalalana an’i Kristy (13-17). Paoly, tao anatin’ny hafanam-pony tamin’ny fihazonana ny fomban’ny razana, no nanenjika ny Fiangonan’Andriamanitra. Nihevitra ny handrava sy hanapotika izany izy. Saingy tsy misy olombelona afaka hanohitra ny hevitr’Andriamanitra (Vakio Matio 16:18). Tsy nampoizin’i Paoly fa efa nofidin’Andriamanitra hatrany am-bohoka izy noho ny fahasoavany. Ary hitory izany fahasoavana izany amin’ny firenena izy (15). Tao anatin’ny fitokanana, lavitry ny mety ho hevitra avy amin’olombelona no nandraisany ny fahalalana an’i Kristy (16-17). Nihaona tamin’i Petera sy Jakoba izy, tsy ny hoe hanome vaovao azy ireo fa hanambara amin’izy ireo kosa fa ekeny ny fahefany. Paoly, ilay nanenjika fahiny no indro miaro ny fivavahana izay nolaviny ankehitriny!

      Fanambaràna an’i Kristy (11-12) Ny Filazantsara dia tsy hevitra haely na hampianarina, na koa filozofia ka hironana, na koa fampianarana hanangonana mpianatra toa ireo nataon’ny olo-malaza fahiny. Ny lazan’ireo mpampianatra malaza fahiny dia niorina tamin’ny sekoly nanabe azy. Ny an’ny Paoly kosa izay hireharehany dia miorina tamin’izay nampitain’Andriamanitra mivantana taminy: ny fahalalana an’i Jesosy Kristy!

      Hosaintsainina: Tandremo ny mampiorina ny fahalalana an’Andriamanitra amin’ny finoana ny fomban-drazana sy ny fampi-anarana avy amin’olombelona!

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.