Fanasitranana mahagaga

Fanasitranana mahagaga

"1 Ary Petera sy Jaona niakatra ho eo an-kianjan’ny tempoly tamin’ny ora fahasivy fotoam-pivavahana. 2 Ary nisy nitondra lehilahy nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny, izay napetrany isan-andro teo anoloan’ny vavahadin’ny tempoly, ilay atao hoe Itsaraendrika, mba hangataka fiantrana amin’izay niditra teo an-kianjan’ny tempoly; 3 nony nahita an’i Petera sy Jaona efa niditra eo an-kianjan’ny tempoly izy, dia nangataka mba homena fiantrana. 4 Ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe: Mijere anay. 5 Dia nibanjina azy roa lahy tsara izy, fa nanantena hahazo zavatra taminy. 6 Fa hoy Petera: Tsy manana volafotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao: Amin’ny anaran’i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitsangantsangàna. 7 Ary noraisiny tamin’ny tànany ankavanana ralehilahy ka natsangany; dia natanjaka niaraka tamin’izay ny tongony sy ny kitrokeliny. 8 Ary niantsambotra izy ka nijoro, dia nitsangantsangana ary niara-niditra taminy ho eo an-kianjan’ ny tempoly, nitsangantsangana sy niantsambotsambotra sady nidera an’Andriamanitra. 9 Ary ny vahoaka rehetra nahita azy mitsangantsangana sy midera an’Andriamanitra. 10 Ary fantany tsara fa io no ilay nipetraka teo amin’ny vavahady Itsaraendrika eo amin’ny tempoly mba hiantrana; dia gaga sady talanjona ny olona noho izay tonga tamin-dralehilahy. 11 Ary raha nihazona an’i Petera sy Jaona izy, dia niara-nirohitra ny olona rehetra ho eo amin’izy telo lahy teo amin’ny fialofana izay atao hoe Fialofan’i Solomona, ka talanjona." Asan'ny Apostoly 3:1-11

      Tsy ampoizina. Tsy azon’ny sain’ireto nihevitra ho nanao soa ho an’ity lehilahy ity ka nitondra azy ho eo am-bavahady sy izy manokana mihitsy ny zavatra nitranga taminy tamin’io andro io. Tena Andriamanitra he mahagaga ara-bakiteny tokoa Andriamanitra ho azy teto. Betsaka ny olona toy izany eo amin’ny fiarahamonina, miandrandra masoandro mibaliaka eo amin’ny fiainany.

      Hery mihoatra noho ny harena. Tahaka an’i Petera, tsy voatery hanankarena isika vao afaka hanova ny olona sy ny tontolo manodidina. Ny tena harena dia Jesosy Kristy. Mihoatra lavitra noho ny antenaintsika ny homen’Andriamanitra raha mijery an’i Jesosy Tompon’ny finoantsika sy mpanefa azy isika (Hebreo 12:2). Tsy voatery ho fanasitranana ara-nofo, na vola… fa Izy Andriamanitra no mahalala lavitra izay mahasoa antsika. Mino izany ve isika?

      Mankasitraka. Nidera an’Andriamanitra ity lehilahy sitrana ity. Mahaiza misaotra sy midera ny Tompo amin’ny fahasoavana arotsany isan’andro (Salamo 103). Tsy voatery ho zava-mahagaga be tahaka izay hita eto vao hisaotra Azy fa na dia amin’ny zavatra toa madinika eo imasontsika aza.

      Fombàn’Andriamanitra. Nataon’ny Tompo io fahagagana io mba hanamarinana fa tena mpanompony izy roa lahy. Talanjona ny vahoaka. Ralehilahy tsy nisaraka intsony tamin’i Petera sy Jaona. Miaraka amintsika ny olona raha tena hitany fa miaraka amintsika ny Tompo. Niova ny fiainan’ilay lehilahy rehefa nifanena tamin’i Petera sy Jaona izay nanana an’i Jesosy Kristy.

      Fanontaniana: Miova ve ny fiainan’ny olona izay mifandray amintsika mpino?

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.