Fanavaozana ny fanekena.

Fanavaozana ny fanekena.

"1 Ary ny mpanjaka rehetra amin’ny Amorita any an-dafy andrefan’i Jordana sy ny mpanjaka rehetra tamin’ny Kananita any amoron’ny ranomasina, rehefa nandre ny nanamainan’i Jehovah ny rano Jordana teo anoloan’ny Zanak’Isiraely mandra-pitany, dia ketraka ny fony ka very hevitra izy noho ny tahony ny Zanak’Isiraely. 2 Tamin’izany andro izany no nilazan’i Jehovah tamin’i Josoa hoe: Manaova fiharatra vato ho anao, ka atombohy indray ny famorana ny Zanak’Isiraely. 3 Dia nanao fiharatra vato ho azy Josoa ka namora ny Zanak’Isiraely teo an-kavoana Haralota. 4 Ary izao no anton’ny namoran’i Josoa azy: Ny lehilahy rehetra izay nivoaka avy tany Egypta, dia ny mpanafika rehetra, samy maty tany an-efitra teny an-dàlana, tamin’izy efa nivoaka avy tany Egypta. 5 Ary voafora ny lehilahy rehetra izay nivoaka; fa ny lehilahy rehetra nateraka teny an-dàlana tany an-efitra, tamin’izy efa nivoaka avy tany Egypta, dia tsy mbola voafora kosa. 6 Fa efa-polo taona no nandehanan’ny Zanak’Isiraely tany an-efitra, mandra-pahalany ritran’ny olona rehetra, dia ny mpanafika izay nivoaka avy tany Egypta, satria tsy nihaino ny feon’i Jehovah izy; dia ireo no nianianan’i Jehovah fa tsy havelany hahita ny tany izay nianianan’i Jehovah tamin’ny razana homeny antsika, dia tany tondra-dronono sy tantely. 7 Ary ny zanany no natsangany handimby azy, ka ireo no noforan’i Josoa; fa tsy mbola voafora ireo, satria tsy noforana teny an-dàlana. 8 Ary rehefa noforana ny lehilahy rehetra, dia nitoetra tao amin’ny fitoerany tany an-toby izy mandra-pahasitrany. 9 Dia hoy Jehovah tamin’i Josoa: Andro-any no nanakodiavako ny fandatsan’i Egypta ho afaka aminareo. Ary ny anaran’izany tany izany dia nataony hoe Gilgala mandraka andro-any. 10 Ary ny Zanak’Isiraely nitoby tany Gilgala ka nitandrina ny Paska tamin’ny harivan’ny andro fahefatra ambin’ny folo tamin’ny volana, teo amin’ny tani-hay any Jeriko. 11 Ary nony ampitson’ny Paska, dia nihinana ny vokatry ny tany izy tamin’izany andro izany indrindra, dia mofo tsy misy masirasira sy lango. 12 Ary nitsahatra ny mana tamin’iny andro ampitso iny, dia tamin’ny nihinanany ny vokatry ny tany, ka tsy nisy mana ho an’ny Zanak’Isiraely intsony; fa nihinana ny vokatry ny tany Kanana izy tamin’izany taona izany. 13 Ary nony teo akaikin’i Jeriko Josoa, dia nanopy ny masony izy ka nijery, ary, indro, nisy lehilahy nitsangana tandrifiny, ka ny sabany voatsoaka dia teny an-tànany; ary nanatona Azy Josoa ka nanao taminy hoe: Namanay va Hianao, sa naman’ny fahavalonay? 14 Dia hoy Izy: Tsia; fa Izaho dia Komandin’ny miaramilan’i Jehovah ka tonga at? ankehitriny. Dia niankohoka tamin’ny tany Josoa ka nanao taminy hoe: Inona no holazainao amin’ny mpanomponao, Tompokolahy? 15 Dia hoy Ilay Komandin’ny miaramilan’i Jehovah tamin’i Josoa: Esory amin’ny tongotrao ny kapanao; fa masina io tany ijanonanao io. Dia nataon’i Josoa izany." Josoa 5:1-12

      Tsy nahomby ny fikasana voalohany hiditra ny tany Kanana noho ny tsy namantaran’ny Zanak’Israely ny fotoanan’Andriamanitra ka namotsifotsiany Azy (6, Nomery 14:23-43). Efapolo taona taty aoriana vao nifanojo ny fotoanan’izy roa tonta ka nahatanterahan’ilay teny fikasana. Toran-kovitra ny Kananita sy ny firenena hafa raha nahita ny herin’Andriamanitra (1). Hain’Andriamanitra ny manova izay sakantsakana rehetra ho làlana hanehoany ny voninahiny eo amin’ny fiainanao amin’ny fotoanany. Amena!

      Fanalahidy: Aoka ho mpankatoa ny teny ianareo… sao mamitaka ny tenanareo (Jakoba 1:22, Jaona 15:5-8).

      Ny famorana: 1. Marika hita maso fanamafisana ny fifanekena mandrakizay nataon’Andriamanitra sy Abrahama ho azy sy ho an’ny taranany (Genesisy12:2 ; 17:10-14; Rômanina 4:11, 12). 2. Mariky ny fialàna amin’ny fiainana taloha mba hidirana amin’ny fiainana vaovao. Tanatin’ny firenena maro nanao ny famorana dia ny firenen’Israely irery no nanana izany ho mariky ny fiarahana amin’Andriamanitra sy fidirana ho isan’ny taranak’Israely (Eksodosy 4:23-24). Fanavaozana izany no nataony teto mialohan’ny hakany ny tany Kanana (2-9). Ao amin’ny Testamenta vaovao, tsy ny marika ivelany intsony no zava-dehibe fa ny famoran’i Kristy, famonoana ny asan’ny nofo amin’ny Fanahy ary fidirana amin’ny Fanekena Vaovao ao amin’i Kristy (Kolosianina 2:11-13 ; Filipianina 3:3).

      Sahaza avy amin’Andriamanitra (10-12): Niaraka tamin’ny fanomezana ny tany Kanana ny fampitsaharana ny mana. Tsy hoe tsy hiantoka sy hikarakara azy ireo intsony akory Andriamanitra fa amin’ny endriny hafa indray no hisehoan’izany eo amin’izay ireo manomboka eto. Misy dingana ny fiainana.

      Tonom-bavaka: Ohabolana 30:7-9 " Zavatra roa loha no angatahiko aminao; Ka aza lavinao, dieny tsy mbola maty aho: Ampanalaviro ahy ny zava-poana sy ny lainga; Aza manome ahy alahelo na harena; Fahano aho amin’izay anjara-hanina sahaza ho ahy; Fandrao, raha voky aho, dia handà Ka hanao hoe: Iza moa Jehovah? Ary andrao, raha tonga malahelo aho, dia hangalatra Ka hanamavo ny anaran’Andriamanitro."

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.