Fandresena miezinezina

Fandresena miezinezina

"15 Ary tamin’ny andro fahafito dia nifoha maraina koa izy, raha mbola nazava ratsy ny andro ka nanodidina ny tanàna impito toy ny nataony teo, nefa tamin’izany andro izany ihany no nanodidina ny tanàna impito izy. 16 Ary tamin’ny nandehanany fanimpitony, raha nitsoka ny anjomara ny mpisorona, dia hoy Josoa tamin’ny vahoaka: Manakorà! fa efa nomen’i Jehovah anareo ny tanàna. 17 Dia hatolotra ho an’i Jehovah ho zavatra voaozona ny tanàna sy izay rehetra ao; fa Rahaba janga ihany no hovelomina, dia izy sy izay rehetra ao aminy ao an-trano, satria nanafina ny iratsika izy. 18 Kanefa mitandrema kosa hianareo ny amin’ny zavatra voaozona, fandrao manolotra zavatra ho voaozona hianareo, nefa maka amin’ny zavatra voaozona kosa, ka mahatonga ny tobin’ny Isiraely ho voaozona ary mampidi-doza aminy. 19 Fa ny volafotsy sy ny volamena rehetra ary ny fanaka varahina sy vy dia masina ho an’i Jehovah; hatao ao amin’ny rakitr’i Jehovah izany. 20 Dia nanakora ny olona, ary notsofina ny anjomara; ary nony ren’ny vahoaka ny feon’ ny anjomara, dia nanakora mafy izy, ka nirodana tamin’izay ny mànda, ary niakatra tao an-tanàna samy nizotra tamin’izay hitsiny avy ny olona, ka afaka ny tanàna. 21 Ary naringany tamin’ny lelan-tsabatra izay rehetra tao an-tanàna, na lehilahy na vehivavy, na tanora na antitra, na omby, na ondry aman-osy, na boriky. 22 Ary izy roa lahy izay efa nisafo ny tany dia efa nilazan’i Josoa hoe: Mankanesa ao amin’ny tranon’ilay vehivavy janga, ka ento mivoaka ravehivavy sy ny havany rehetra ary izay mety ho azy, araka izay nianiananareo taminy. 23 Dia nankao ireo zatovo nisafo ireo ka nitondra an-dRahaba nivoaka sy ny rainy aman-dreniny sy ny anadahiny ary ny havany rehetra mbamin’izay nety ho azy; dia nitondra ny mpianakaviny rehetra nivoaka izy ka nametraka azy teo ivelan’ ny tobin’ny Isiraely. 24 Ary ny tanàna sy izay rehetra tao dia nodorany tamin’ny afo, nefa ny volafotsy sy ny volamena ary ny fanaka varahina sy vy dia nataony tao amin’ny rakitry ny tranon’i Jehovah. 25 Fa Rahaba janga sy ny ankohonan’ny rainy sy ny havany rehetra mbamin’izay nety ho azy dia novelomin’i Josoa, ary mitoetra eo amin’ny Isiraely mandraka andro-any ravehivavy, satria nanafina ny iraka izay efa nirahin’i Josoa hisafo an’i Jeriko izy. 26 Dia nilaza fanozonana Josoa tamin’izany andro izany ka nanao hoe: Ho voaozona eo anatrehan’i Jehovah izay olona mitsangana manorina ity tanàna Jeriko ity indray; ny ain’ny lahimatoany no ho sazin’ny hanorenany ny fanambaniny, ary ny ain’ny faralahiny no ho sazin’ny hananganany ny vavahadiny. 27 Ary Jehovah nomba an’i Josoa, ka niely tamin’ny tany rehetra ny lazany." Josoa 6:15-27

      Fomba hafa kely no nahazoan’ny Zanak’Israely ny fandresena. Hita miharihary eto ny vokatr’izany fankatoavana izany.

      Fanakorana. Iza no hanampo hoe fomba toy izao no hahazoana miditra ao Jeriko ka mandresy azy. Tsy manaraka ny lojikan’ny ady mihitsy fa dia izao no ilàna ilay hoe fankatoavana «jamba», tsy misy adihevitra. Tahaka izany koa no nataon’i Petera rehefa nasain’ny Tompo nanjono ka hanokatra ny vavan’ny trondro mba hahitany sekely iray handoavana ny hetran’izy sy i Jesosy (Matio 17:27). Mitaky fifantohana mihaino ny Tompo tsara izany.

      Avotra. Noho ny finoany dia tsy niharan’ny fandringanana i Rahaba sy ny ankohonany. Manako aty amin’ny Testamenta vaovao izany tamin’ny nitenenan’i Paoly tamin’ilay mpiambina ny tranomaizina hoe: «Minoa an’i Jesosy Tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao» Asan’ny Apostoly 16:31.

      Mitandrema. Inona no baiko nomen’Andriamanitra momba ny zavatra izay ho babo avy ao Jeriko? Manana ny antony ny baikon’Andriamanitra; tsy voatery ho takatra sy azontsika foana. Ny lazainy fotsiny dia hoe hitondra ozona ho anareo ny zavatra avy ao. Misy koa anefa tamin’ireny nalefa any amin’ny tempoly. Ny soa ho antsika foana no tanjon’ny baikon’Andriamanitra. Izany no katsahiny ho anao ary Izy mahatakatra lavitra noho isika sy ny fisainantsika.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.