Fandresena

Fandresena

"22 Dia hoy Josoa: Sokafy ny vavan’ny zohy, ka avoahy ao an-johy ireo mpanjaka dimy ireo hankat? amiko. 23 Dia nataon’ny olona izany, ka namoaka ireo mpanjaka dimy ireo avy tao an-johy izy ho eo aminy, dia ny mpanjakan’i Jerosalema, ny mpanjakan’i Hebrona, ny mpanjakan’i Jarmota, ny mpanjakan’i Lakisy, ary ny mpanjakan’i Eglona. 24 Ary rehefa navoaka ireo mpanjaka ireo ka nentina ho eo amin’i Josoa, dia niantso ny lehilahy rehetra amin’ny Isiraely Josoa ka nanao tamin’ny mpitarika ny mpiady izay teo aminy hoe: Manatona, ka ataovy eo amin’ny vozon’ireto mpanjaka ireto ny tongotrareo. Dia nanatona izy ka nanao ny tongony teo amin’ny vozon’ireo. 25 Ary hoy Josoa taminy: Aza matahotra na mivadi-po; mahereza sy matanjaha; fa toy izao no hataon’i Jehovah amin’ny fahavalonareo rehetra izay iadianareo. 26 Ary rehefa afaka izany, dia namely ireo Josoa ka nahafaty azy, ary nahantony tamin’ny hazo dimy ny fatiny; ka dia nihantona tamin’ny hazo izy mandra-paharivan’ny andro. 27 Ary tamin’ ny nilentehan’ny masoandro dia nasain’i Josoa nesorina tamin’ny hazo izy ireo ka nariana tao anatin’ilay zohy niereny, ary nasiana vato lehibe teo amin’ ny vavan’ny zohy, ka mbola ao izany mandraka andro-any. 28 Ary Makeda dia afak’i Josoa tamin’izany andro izany, ka nasiany tamin’ny lelan-tsabatra izy sy ny mpanjakany; ary ny olona rehetra tao dia naringany avokoa ka tsy nasiany niangana na dia iray akory aza; ary tahaka izay efa nataony tamin’ny mpanjakan’i Jeriko, no nataony tamin’ny mpanjakan’i Makeda koa. 29 Ary Josoa sy ny Isiraely rehetra teo aminy dia niala tany Makeda ka nankany Libna ary namely azy; 30 dia natolotr’i Jehovah teo an-tànan’ny Isiraely koa izy sy ny mpanjakany, ka nasiany tamin’ny lelan-tsabatra izy mbamin’ny olona rehetra tao; tsy nasiany niangana na dia iray akory aza; ary tahaka izay efa nataony tamin’ny mpanjakan’i Jeriko no nataony tamin’ny mpanjakany koa. 31 Dia niala tany Libna Josoa sy ny Isiraely rehetra teo aminy ka nankany Lakisy, dia nitoby tandrifiny ka namely azy. 32 Dia natolotr’i Jehovah teo an-tànan’ny Isiraely koa Lakisy, ka afany tamin’ny andro faharoa izy; dia nasiany tamin’ny lelan-tsabatra izy sy ny olona rehetra tao, tahaka izay rehetra efa nataony tamin’i Libna koa. 33 Dia niakatra Horama, mpanjakan’i Gazera, hamonjy an’i Lakisy; dia nasian’i Josoa izy sy ny vahoakany mandra-paha-tsy nisy niangana. 34 Dia niala tany Lakisy Josoa sy ny Isiraely rehetra teo aminy ka nankany Eglona, dia nitoby tandrifiny ka namely azy; 35 dia afany tamin’izany andro izany koa izy ka nasiany tamin’ny lelan-tsabatra; ary ny olona rehetra tao dia naringany tamin’izany andro izany, tahaka izay rehetra efa nataony tamin’i Lakisy. 36 Dia niakatra niala tany Eglona Josoa sy ny Isiraely rehetra teo aminy ka nankany Hebrona ary namely azy; 37 dia afany koa izy, ka nasiany tamin’ny lelan-tsabatra izy sy ny mpanjakany sy ny tanànany rehetra ary ny olona rehetra tao; tsy nasiany niangana na dia iray akory aza, tahaka izay rehetra efa nataony tamin’i Eglona; fa naringany avokoa izy sy ny olona rehetra tao. 38 Dia niverina Josoa sy ny Isiraely rehetra teo aminy ka nankany Debira ary namely azy; 39 dia azony koa izy sy ny mpanjakany ary ny tanànany rehetra; ary nasiany tamin’ny lelan-tsabatra Izy, ka naringany avokoa ny olona rehetra tao; fa tsy nasiany niangana na dia iray akory aza; tahaka izay efa nataony tamin’i Hebrona, dia toy izany koa no nataony tamin’i Debira sy ny mpanjakany, ary tahaka izay efa nataony tamin’i Libna sy ny mpanjakany koa. 40 Dia nasian’i Josoa ny tany rehetra sy ny mpanjakany rehetra, dia ny tany havoana sy ny tany atsimo sy ny tany lemaka amoron-tsiraka ary ny any am-bodin’ny tendrombohitra; tsy nasiany niangana ireny, fa naringany avokoa ny olo-miaina rehetra, araka ny didin’i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely. 41 Dia nasian’i Josoa izy hatrany Kadesi-barnea ka hatrany Gaza, ary ny tany Gosena rehetra hatrany Gibeona. 42 Ary ireo mpanjaka rehetra ireo sy ny taniny dia azon’i Josoa indray mandeha, satria Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, no niady ho an’ny Isiraely. 43 Dia niverina Josoa sy ny Isiraely rehetra teo aminy ho any an-toby tany Gilgala." Josoa 10:22-43

      Fampaherezana hafa-kely (22-27) Nasain’i Josoa navoaka avy ao anaty zohy izay niafenany ireo mpanjaka dimy, ka nasainy nanitsaka ny vozon’ireo mpanjaka ireo ny komandin’ny tafiny. Novonoina sy nahantona tamin’ny hazo ary nalevina tao anatin’ny zohy ihany. Entina hanehona ampahibemaso sy ho fampaherezana izany, fa toy izany no hanjo izay manohitra ny vahoakan’Andriamanitra. Tsy mora ny fakana ny tany Kanana izay nampanantenain’Andriamanitra ny Zanak’Israely, koa dia tamin’ny fomba mahery vaika, feno finoana no nampaherezan’i Josoa ireo komandin’ny miaramilany. Manoloana ny ady sarotra atrehina mila mifampahery.

      Fampaherezana: “Aza matahotra na mivadi-po; mahereza sy matanjaha” (25a).

      Fanafihana mahomby (28-43). Nanafika ireo tanàna atsimon’i Kanana ny Zanak’Israely ka naringany avokoa ny fahavalony. Azony ny tany Kanana manontolo atsimon’i Jerosalema. Avy aiza ny fahombiazana? Avy amin’Andriamanitra! “Natolotr’i Jehovah” (30, 32, 42). Tsy ny hery, na fahaiza manao, na fahaiza-mandamin’i Josoa, izay tena ilaina tokoa, fa Andriamanitra miady ho azy no tena zava-dehibe. Ho toy izany anie isika kristianina, izay Israely ara-panahy ankehitriny! Tsy handeha amin’ny herin’ny tena fa hametraka mandrakariva ny ady amin’Andriamanitra. Fahavalo hita maso tamin’izany, fa ankehitriny kosa dia tsy hita maso: “Fa isika tsy mitolona amin’ny nofo aman-drà, fa amin’ny fanapahana sy amin’ny fanjakana sy amin’ny mpanjakan’izao fahamaizinana izao, dia amin’ny fanahy ratsy eny amin’ny rivotra” (Efesianina 6:12).

      Baiko: “Maneke an’Andriamanitra hianareo; ary manohera ny devoly, dia handositra anareo izy.” (Jakoba 4:7) “Mahonona tena, miambena : fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany;tohero izy, ka miorena tsara amin’ny finoana hianareo,” (I Petera 5:8-9a).

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.