Fantatro izay inoako

Fantatro izay inoako

"25 Tamin’izany andro izany dia namaly Jesosy ka nanao hoe: Midera Anao Aho, Raiko, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin’ny hendry sy ny manan-tsaina izany zavatra izany ka nasehonao tamin’ny zaza madinika. 26 Eny, Raiko; fa izany no sitraponao. 27 Ny zavatra rehetra natolotry ny Raiko Ahy; ary tsy misy mahalala tsara ny Zanaka, afa-tsy ny Ray; ary tsy misy mahalala tsara ny Ray, afa-tsy Zanaka sy izay tian’ ny Zanaka hanehoana Azy. 28 Mankanesa aty amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana. 29 Ento ny ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho an’ny fanahinareo hianareo. 30 Fa mora ny ziogako, ary maivana ny entako." Matio 11:25-30

      Fon-jaza. Ampiasain’i Satana ny fahalalana, ny fahendrena amin’ny maha-olombelona, hanakonana ny masontsika tsy hahita ny fahendrena sy ny fitiavan’Andriamanitra antsika. Asan’ny Fanahy anefa ny fahatakarana izany ary tsy misy làlana hahafahantsika miala amin’izany ankoatry ny fanekentsika tsotra izao ny herin’ny Fanahy Masina izay tian’Andriamanitra omena ho an’izay rehetra mangataka izany amin’ny alalan’ny Zanany: “Koa raha ianareo, na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsoa ho an’ny zanakareo, tsy mainka va ny Ray, Izay any an-danitra, no hanome ny Fanahy Masina ho an’izay mangataka aminy?” Lioka 11:13. Azo hitarafana sy hakàna lesona ho amin’ny fankatoavana ny sitrapon’Andriamanitra, ny toetry ny zaza madinika izay manana fo malemy, tsotra, manaiky tsy misy fisalasalana. Ny fananana fo sy saina tahaka izany no hahafahan’Andriamanitra miasa malalaka eo amin’ny fiainantsika. Ary ho tsapantsika tokoa izany raha ekentsika.

      Omeo fotsiny. Tsapan’ny Tompo tokoa ny vesatra, adin-tsaina, adim-panahy mahazo sy mpahazo ny olombelona ary niainany izany amin’ny naha olona Azy. Amin’ny maha-Andriamanitra Azy kosa anefa dia afaka mitondra sy mizaka izay tsy efantsika rehetra Izy. Ilay Andriamanitra tsy mba mandatsa, tsy mba maneso no miantso antsika eto, hanolorantsika Aminy izay rehetra manahirana antsika, na amin’ny fifandraisana Aminy, na amin’ny fifandraisantsika samy isika, na amin’ny fiainantsika manokana. Koa misy ohatr’izany indray ve?

      Vavaka: Jesosy Tompo ô! Raha mety Ianao dia mahay manova ahy fa manaiky aho ny hovanao! AMENA.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Date de dernière mise à jour : 13/03/2017

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.