Fiatrehana fahoriana mafy

Fiatrehana fahoriana mafy

"39 Ary nivoaka Jesosy, koa araka ny fanaony dia nankao an-tendrombohitra Oliva Izy, ary ny mpianatra koa nanaraka Azy. 40 Ary raha vao tonga tao amin’izany tany izany, dia hoy Izy taminy: Mivavaha mba tsy hidiranareo amin’ny fakam-panahy. 41 Ary Izy nihataka taminy tokony ho indray mitora-bato, dia nandohalika ka nivavaka hoe: 42 Raiko ô, raha sitrakao, dia esory amiko ity kapoaka ity; nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no hatao, fa ny Anao. 43 Ary nisy anjely avy tany an-danitra niseho teo aminy ka nampahery Azy. 44 Ary fadiranovana Izy, ka dia nivavaka mafimafy kokoa; ary ny dininy dia tahaka ny rà nipotrapotraka tamin’ny tany. 45 Ary nony nitsangana avy nivavaka Izy, dia nankeo amin’ny mpianatra ka nahita azy matorin’alahelo. 46 Dia hoy Izy taminy: Nahoana no dia matory hianareo? Mitsangàna, ka mivavaha, mba tsy hidiranareo amin’ny fakam-panahy. 47 Ary raha mbola niteny Jesosy, indreo, tamy ny vahoaka, ary ilay atao hoe Jodasy, isan’ny roa ambin’ny folo lahy, dia nandeha teo alohany ka nanatona an’i Jesosy hanoroka Azy. 48 Fa hoy Jesosy taminy: Ry Jodasy, fanorohana va no amadihanao ny Zanak’olona? 49 Ary izay teo aminy, raha nahita izay efa hanjo, dia nanao hoe: Tompoko, hamely amin’ny sabatra va izahay? 50 Ary ny anankiray teo aminy dia nikapa ny mpanompon’ny mpisoronabe ka nahafaka ny sofiny ankavanana. 51 Fa Jesosy namaly ka nanao hoe: Aoka ihany na dia izao aza. Dia nanendry ny sofiny Izy ka nahasitrana azy. 52 Ary hoy Jesosy tamin’ny lohan’ny mpisorona sy ny lehiben’ny mpiambina ny tempoly ary ny loholona izay tonga hisambotra Azy: Mivoaka mitondra sabatra sy langilangy toy ny hisambotra jiolahy va hianareo? 53 Raha teo aminareo isan-andro teo an-kianjan’ny tempoly Aho, dia tsy naninji-tanana tamiko hianareo; fa izao no fotoanareo sy herin’ny maizina." Lioka 22:39-53

      Jesosy modely. (39-46) Manatona ny ora farany. Miha-tsapa ny fangirifirin’izany hoe hofantsihana eo amin’ny hazofijaliana izany, indrindra fa tsy meloka na amin’ny inona na amin’ny inona akory ny tena. Miaina ny maha-nofo Azy ny Tompo; nefa koa mampianatra ireo izay mandalo ady goavana amin’ny fizaràna amin’ny namana akaiky ny fahoriana mianjady sy ny fidirana amin’ny fiainam-bavaka, antoky ny fanatrehan’Andriamanitra (43). Amin’ny ankapobeny mantsy, izay mandalo fisedrana mafy tsy maintsy hisy, dia kivy, ketraka saingy Andriamanitra irery ihany no azo ianteherana: Izy no afaka manome ny vahaolana sy ny herim-panahy hitrakana. Ny mpino dia mitombo ao anatin’ny sarotra, ary mivonona hiatrika fanenjehana.

      Manao ny sitrapon’ny Ray. (42) Modely faharoa nasehon’ny Tompo Jesosy dia ny fahavononany hihinana ny anjara hanina nomanina ho Azy (Jaona 4:34). Tsy misy akory ny fitadiavana tombontsoa manokana hialàna amin’ny olana; fa ny hanompo ny hafa no nokatsahiny fatratra. Vokatr’izay dia nivavaka ho an’ny mpino hatramin’ny ankehitriny sy ho avy koa Izy, mba “hiarovana antsika amin’ny ratsy” (Jaona 17:15). Efa vavaka fanaon’i Davida koa ny mangataka amin’ny Tompo ny hanatanjahana ny tànany sy ny rantsan-tànany mba hahay hiady (Salamo 144:1).

      Fisamborana. (47-53) Karazan’olona maro no tafahaona teto: ireo mpitondra fivavahana nanala tanteraka ny sarontavany, ireo miaramila nirahina hisambotra, ny mpianatra izay nisy ny nitsoaka, nisy ny nampiasa hery hoe hiarovana ny Tompoary Jodasy namadika. Jesosy kosa dia Modelin’ny fahalemem-panahy, ny fahavononana hanaiky ny fahefana misy, mandravona ny hotakotaka.

      Fanontaniana: Aiza amin’ireo no hironanao ao anaty sahotaka?

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.