Fiderana an'i Jehovah

Fiderana an'i Jehovah

"Haleloia. Miderà an’i Jehovah, ry any an-danitra; Miderà Azy any ambony. Miderà Azy, ry anjeliny rehetra; Miderà Azy, ry miaramilany rehetra. Miderà Azy, ry masoandro amam-bolana; Miderà Azy, ry kintana mazava rehetra. Miderà Azy, ry lanitry ny lanitra, Ary hianareo rano ambonin’ny lanitra. Aoka hidera ny anaran’i Jehovah ireo; Fa Izy no nandidy, dia ary ireo. Nampitoetra ireo ho mandrakizay doria Izy; Nomen-dalàna ireo ka tsy mba mihoatra. Midera an’i Jehovah et? an-tany, Hianareo dragona sy hianareo rano lalina rehetra, Ny afo sy ny havandra, ny oram-panala sy ny zavona, Ny rivotra mahery izay mankatò ny teniny, Ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra, Ny hazo fihinam-boa sy ny sedera rehetra, Ny bibi-dia sy ny biby fiompy rehetra, Ny biby mandady na mikisaka ary ny voro-manidina, Ny mpanjaka amin’ny tany sy ny vahoaka rehetra, Ny mpanapaka sy ny mpitsara rehetra amin’ny tany, Na ny zatovolahy, na ny zatovovavy, Na ny antitra, na ny tanora, Samia midera ny anaran’i Jehovah avokoa, Fa ny anarany ihany no misandratra; Ambonin’ny tany sy ny lanitra ny voninahiny. Ary manandratra tandroka ho an’ny olony Izy, Dia fiderana ho an’ny olony masina rehetra, Eny, ho an’ny Zanak’Isiraely, firenena akaiky Azy. Haleloia." Salamo 148

      Ity Salamo ity dia manambara izay votoatin’ny Salamo manontolo: fiderana an’i Jehovah ! Manentana izao tontolo izao : na ny any an-danitra, na ny eto an-tany ny mpanoratra mba hidera an’Andriamanitra. Ary izany dia noho ny antony manokana.

      Ny any an-danitra. (1-6) Na dia kely aza ny fantatsika momba ny any an-danitra dia fantatsika fa misy tontolo any ambony any, izay misy ireo anjelin’Andriamanitra, misy ny masoandro, ny volana aman-kintana sns… Ireo manan’aina rehetra any an-danitra dia asaina hidera tsy mitsahatra an’Andriamanitra. Satria nahoana? Satria teny avy amin’Andriamanitra no nahary azy ireo ary Andriamanitra ihany koa no mampitoetra azy ireo tsy hihetsika. Koa mainka fa isika izay misitraka ny fisian’ireo fanazavana amin’ny alina sy atoandro ireo, nahoana isika no tsy hidera an’Andriamanitra?

      Ny eto an-tany (7-14). Na dia mihasimba aza ny voahary eto amin’izao tontolo izao dia hita ny fiandrianana sy ny fahalehibiazan’Andriamanitra Izay namorona izany. Na tendrombohitra, na havoana, na lohasaha..., mety maina ny sasany, mety mahavokatra ny hafa; ahitana ny fisian’Andriamanitra daholo izany ka maha-te-hidera Azy.

      Manandratra tandroka ho an’ny olony izy (14). Mitahiry famonjena ho an’ny olony Andriamanitra ary faminaniana ny amin’ny famonjena ao amin’i Jeso Kristy izany. Izany no antony lehibe indrindra hideràna Azy! Haleloia!

      Vavaka: Salamo 8:4-5: «Inona moa ny olona, no ahatsiarovanao azy? Ary ny zanak’olombelona, no amangianao azy? Fa efa nataonao ambany kely noho Andriamanitra izy, ary efa nosatrohanao voninahitra sy fiandrianana.»

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.