Fitsarana marina

Fitsarana marina

"1 Sigaiona nataon’i Davida, izay nohirainy ho an’i Jehovah noho ny tenin’i Kosy Benjamita. Jehovah Andriamanitro ô, Hianao no ialofako; vonjeo aho amin’izay rehetra manenjika ahy, ka afaho; 2 Fandrao ny fanahiko viravirainy tahaka ny fanaon’ny liona, ary kepokepohiny, ka tsy misy mamonjy. 3 Jehovah Andriamanitro ô, raha nanao izany aho; raha misy heloka eto an-tanako; 4 Raha namaly ratsy izay tsara fihavanana tamiko aho, novonjeko aza izay nampahory ahy tsy ahoan-tsy ahoana 5 Dia aoka ny fahavalo hanenjika ny fanahiko ka hahatratra azy; eny, aoka izy hanitsaka ny aiko amin’ny tany, ary hampandry ny voninahitro amin’ny vovoka. 6 Jehovah ô, mitsangàna amin’ny fahatezeranao; misandrata hisakana ny fisafoaky ny mpampahory ahy; ary mifohaza hanampy ahy, fa didy marina no navoakanao; 7 Aoka ny firenena maro hivory manodidina Anao; ary miverena ho any amin’ny avo eo amboniny Hianao, 8 Jehovah hitsara ny firenena; Jehovah ô, tsarao aho araka ny fahamarinako sy ny tsi-fananako tsiny. 9 Aoka ho tapaka ny ratsy ataon’ny ratsy fanahy, fa ampitoero kosa ny marina; fa Andriamanitra marina no mamantatra ny fo sy ny voa. 10 Ny ampingako dia ao amin’Andriamanitra, Mpamonjy ny mahitsy fo. 11 Mpitsara marina Andriamanitra, eny Andriamanitra Izay tezitra isan-andro. 12 Raha tsy ibebahana Izy, dia hanasa ny sabany; efa manenjana ny tsipìkany Izy ka manamboatra azy, 13 Ary ireo dia kendreny amin’ny fiadiana mahafaty; ny zana-tsipìkany ataony mirehitra. 14 Indro, efa marary hiteraka zava-poana ireo; eny, torontoronina fampahoriana izy ary mitera-doza; 15 Mihady lavaka izy ka manalalaka izany, Dia latsaka ao anatin’ny longoa nataony ihany izy; 16 Mitsingerina ho eo an-dohany ihany ny fampahoriany; ary eo an-tampon-dohany ihany no ianjeran’ny loza nataony. 17 Hidera an’i Jehovah araka ny fahamarinany aho, ary hankalaza ny anaran’i Jehovah Avo Indrindra." Salamo 7

      Misy toetra. Mandalo ady mandrakariva ny olona, ka zary mahatrotraka azy izany (1-2). Lafiny fahita eo amin’ny zanak’olombelona matetika, dia misy ireo manao ny tsara amin’ny manodidina azy, kanefa dia valiana ratsy (3-10). Tena toetra ratsy fanaon’ny olona maro tokoa, ny tsy mahay mankasitrakaizay manisy soa azy, satria voagejan’ny fitiavantena sy ny avonavona ireo (14-16).

      Miambina. Aza mandrimandry foana, na matoky olona isika, fa aoka ho mailo mandrakariva, ka hiambina hatrany, satria dia manodidina antsika isan’andro ny fahavalo, sady romotra ta hamotika (Salamo 26:2 ; Isaia 56:1-2 ; Jeremia 17:10 . 31, 16b ; Zakaria 1:6b)

      Fahendrena. Ny tsy misaraka amin’Andriamanitra mihitsy amin’izay rehetra atao, ka mametraka eo an-tànany irery ihany ny fiainana manontolo. Izay no vahaolana mety sy tsara indrindra ho fiarovan-tena amin’ny zana-tsipika alefan’ilay ratsy (10-17, Salamo 59:1 ; Isaia 43:2-3 ; Jeremia 33:11 ; Efesiana 6:16).

      Saintsaino: “Ny tsara fanahy mahazo sitraka amin’i Jehovah , fa ny mamoron-tsain-dratsy hohelohiny” (Ohabolana 12:2).

      Miandry an’Andriamanitra. Eo anoloan’ny tsi-rariny miseho dia tsy maimaika hamaly ny ratsy natao azy i Davida fa ankininy amin’Andriamanitra ny adiny. Iza tokoa moa Andriamanitra ho azy? Mpitsara marina (11). Ny hany ataony dia ny manandratra ny fiderana an’Andriamanitra.

      Vavaka: “Aoka ho tapaka ny ratsy ataon’ny ratsy fanahy, fa ampitoero kosa ny marina; fa Andriamanitra marina no mamantatra ny fo sy ny voa” (19).

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.