Hafatra farany

Hafatra farany

"6 Ary mandidy anareo izahay, ry rahalahy, amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompontsika, mba hialanareo amin’ny rahalahy rehetra izay tsy mitoetra tsara ka tsy manaraka ny fampianarana natolotra izay noraisiny taminay. 7 Fa ny tenanareo mahalala izay tokony hianaranareo anay; fa nitoetra tsara teo aminareo izahay, 8 ary tsy nihinana foana izay hanin’ olona, fa niasa andro aman’alina tamin’ny fikelezan’ aina sy ny fisasarana mba tsy hahavaky tratra na dia iray akory aminareo aza; 9 tsy noho ny tsy anananay fahefana anefa, fa mba hatolotray aminareo ho fianaranareo ny tenanay. 10 Fa fony mbola teo aminareo ihany aza izahay, dia nandidy anareo hoe: Raha misy tsy mety miasa, dia aoka tsy hihinana izy. 11 Fa renay fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara, ka tsy miasa akory, fa mivezivezy foana miraharaha ny an’olona. 12 Ary izay manao toy izany no didianay sy anarinay ao amin’i Jesosy Kristy Tompo mba hiasa tsara amin’ny fiadanana ka hihinana izay azy ihany. 13 Fa hianareo, ry rahalahy, aza ketraka amin’ny fanaovan-tsoa. 14 Ary raha misy olona tsy manaiky ny teninay amin’ity epistily ity, mariho izany olona izany, ka aza mikambana aminy, mba hahamenatra azy. 15 Anefa aza dia atao fahavalo izy, fa anaro toy ny rahalahy. 16 Ary ny Tompon’ny fiadanana anie hanome anareo fiadanana mandrakariva amin’ny zavatra rehetra. Ho aminareo rehetra anie ny Tompo. 17 Ity no veloma ataon’ny tanako, izaho Paoly; izao no famantarana eo amin’ny epistily rehetra; izao no soratro. 18 Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan’i Jesosy Kristy Tompontsika." 2 Tesalonianina 3:6-18

      Fampitandremana. Nampitandrina i Paoly eto ny amin’ireo karazan’olona nisy tao amin’ny fiangonan’Andriamanitra tao Tesalonika izay tsy mitoetra tsara, inona no tiany ho lazaina? Olona tsy miasa fa kamo hany ka lasa mitango fotsiny ny fisasaran’ny hafa na koa mampiasa ny fampianarana na ny fitoriana ny Filazantsara ho fivelomana na ho fahazoan-javatra. Tsy ozona araka ny ambetitenin’ny olona akory ny asa fa nataon’Andriamanitra hampandroso sy hampivelatra ny fiainan’ny isam-batan’olona, ny vondron’olona, tafiditra ao anatin’izany ny asan’Andriamanitra. Maro ireo mpitarika fivavahana izay manao fanentanana hahatonga ny fiangonana hanohana ny asan’Andriamanitra, kay rehefa zohina dia misy ambadika, mitsentsitra ny fiangonan’Andriamanitra hahazoany tombontsoa manokana, izy kosa mitsotsotra.

      Fanontaniana: Miasa ve aho ka raha miasa aho dia miasa mba haninona?

      Modely tsara. Tsy hoe namporisika be fahatany fotsiny i Paoly ny mba hianarana azy (7, 9) fa naneho ohatra mivaingana teo amin’ny fiainany izy (8). Ny fiainan’i Paoly amin’ny ankapobeny mihitsy dia naneho ohatra tsara hatrany: teo amin’ny fitondrantenany, teo amin’ny fitiavany; teo amin’ny faharetany; teo amin’ny fiaretany; teo amin’ny fahendreny, misy fotoana koa tena masiaka sy hentitra izy amin’ny fotoana ilàna izany. Tsy marina velively amin’ny fiainan’i Paoly ilay hiran’ny mpanakanto hoe “aza ny hataoko no hatao fa izay lazaiko tanteraho”. Misy ohatra tsara azo alain-tahaka ve ny fiainako?

Fampidirana ny boky Salamo

      Boky fihirana teo amin’ny jiosy ny Salamo. Taorian’ny fahababoana no nanangonana sy nanambàrana azy ireo. Amin’ny ankapobeny dia saika Davida avokoa no namorona ny hira voarakitra ao. Tahaka ny Pentatioka dia mizara ho boky dimy koa ny salamo.

      Ny boky voalohany dia misy salamo 41, ny faharoa misy boky 31:42-72, ny fahatelo misy boky 17: 73-89, ny fahefatra dia misy boky 17 ihany koa: 90-106, ny boky fahadimy farany misy boky 44:107-150.

      Ny Salamo 119 no boky lava indrindra ao amin’ny Baiboly ary ny Salamo 117 kosa no fohy indrindra.

      Resaka hifanaovan’ny olona amin’Andriamanitra ny voarakitra ato. Misy ny fiderana, misy ny vavaka fitalahoana, misy ny fanambarana finoana ihany koa. Asehony miharihary ny toe-pon’olombelona manoloana ny tranga samihafa. Misy ny azo alain-tahaka, misy kosa ny ahitsin’ny fanekena vaovao satria fironana amin’ny maha-nofo izay tokony hihoarana rehefa feno ny Fanahy.

      Samia mahery handray ny fampaherezana avy amin’ny Tompo indray eo am-pamakiana ny salamo.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.