Ho ani'izay sahy miavaka ny Fanjakan'Andriamanitra

Ho ani'izay sahy miavaka ny Fanjakan'Andriamanitra

"Midira amin’ny vavahady èty hianareo; fa lehibe ny vavahady, ary malalaka ny làlana izay mankany amin’ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Fa èty ny vavahady, ary tèry ny làlana izay mankany amin’ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Mitandrema hianareo, fandrao ho voafitaky ny mpaminany sandoka, izay mankao aminareo amin’ny fitafian’ny ondry, fa ao anatiny dia amboadia mitoha izy. Ny voany no hahafantaranareo azy. Manoty voaloboka amin’ny tsilo va ny olona, na aviavy amin’ny songosongo? Dia toy izany, ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara; fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voa ratsy. Ny hazo tsara tsy mety mamoa voa ratsy, ary ny hazo ratsy tsy mety mamoa voa tsara. Ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka hatsipy any anaty afo. Ka dia ny voany no hahafantaranareo azy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompoko, Tompoko, no hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon’ny Raiko Izay any an-danitra. Maro no hanao amiko amin’izany andro izany hoe: Tompoko, Tompoko, tsy efa naminany tamin’ny anaranao va izahay? ary tsy efa namoaka demonia tamin’ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin’ny anaranao va izahay? Ary dia hambarako aminy marimarina hoe: Tsy mba fantatro akory hianareo hatrizay hatrizay; mialà amiko, hianareo mpanao meloka. Koa amin’izany na zovy na zovy no mandre izany teniko izany ka mankatò azy, dia hoharina amin’ny lehilahy manan-tsaina izy, izay nanorina ny tranony teo ambonin’ny vatolampy. Ary latsaka ny ranonorana, ka nisy riaka be, sady nifofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany; nefa tsy nianjera izy, satria efa naorina teo ambonin’ny vatolampy. Fa izay rehetra mandre izany teniko izany, nefa tsy mankatò azy, dia hoharina amin’ny lehilahy adala, izay nanorina ny tranony teo ambonin’ny fasika. Ary latsaka ny ranonorana, ka nisy riaka be, sady nifofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany; dia nianjera izy, ka loza ny fianjerany. Ary nony efa vitan’i Jesosy izany teny izany, dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany, satria nampianatra azy toy izay manana fahefana Izy, fa tsy tahaka ny mpanora-dalàna teo aminy." Matio 7:13-29

      Sahy mandeha amin’ny làlan-tery (13-14). Izany hoe manana fahasahiana tsy mankany amin’ny fiainan’ny vahoaka maro an’isa fa mandeha araka ny sitrapon’Andriamanitra. Hoy indrindra ny mpanao Salamo ny amin’izany hoe “tsy mandeha eo amin’ny fisainan’ny ratsy fanahy, tsy mijanona eo amin’ny lalana falehan’ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin’ny fipetrahan’ny mpaniratsira” (Salamo 1:1-2). Azo tsorina koa hoe tsy manaraka ny fanaon’izao tontolo izao (Rômanina 12:2a).

      Sahy maneho voa tsara (15-20). Heverin’ny olona ho fahadalana amin’izao vaninandro izao ny fanaovana ny tsara. Noforonin’Andriamanitra hanao asa tsara anefa ny kristianina (Efesianina 2:10); noho izany tokony ho hita taratra eo amin’ny fiainany manontolo izany fahatsarana izany.

      Sahy manao ny sitrapon’Andriamanitra (21-23). Tsy ampy hidirana ny fanjakan’ny lanitra ny fanononana fotsiny an’i Jesoa ho Tompo fa mila maneho ny maha-Tompo Azy amin’ny fanaovana ny sitrapony ka Izy no hekena mihoatra noho ny olona (Asan’ny Apostoly 5:29) ary dia mahatsiaro ho rahalahiny sy anabaviny marina amin’izany (Marka 3:35).

      Mandraisa azy ho toy ny tenanao (12). Anisan’ny didy lehibe indrindra ilay hoe “Tiava ny namanao tahaka ny tenanao” (Matio 22:39). Fampiharana izany ny fanaovanao amin’ny hafa izay tianao hatao amin’ny tenanao (12) voalaza eto. Izay afafin’ny olona rahateo no jinjainy ka raha mba te-hinjinja tsikitsiky ianao ohatra, dia mamafaza tsikitsiky, sns....

      Sahy mankatoa ny Tenin’Andriamanitra (24-29). Ny hoe Mankatoa dia mampihatra ny Teny. Sady antoky ny fiorenana mafy eo amin’ny fiainana kristianina (24-27) izany no hany afaka mitondra fiovana tsaraeo amin’izao tontolo izao satria misy fahefana ny Tenin’Andriamanitra (28-29).

      Fampaherezana: “Aza matahotra, ry ondry vitsy, fa efa sitraky ny Rainareo ny hanome anareo ny fanjakana” (Lioka 12:32).

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.