Ho faty aho

Ho faty aho

"1 Efa ho ritra ny aiko; Efa milopilopy ny androko; Efa miandry ahy ny fasana. 2 Eny, fanesoana tokoa no manodidina ahy, ary tsy maintsy mijery ny filany ady amiko aho. 3 Masina Hianao, aoka ny tenanao ihany no hiantoka ahy aminao; Fa iza moa no hety hiantoka ahy? 4 Fa ny fon’ ireto dia voahidinao tsy hidiran’ny fahalalana; koa izany no tsy hanandratanao azy. 5 Izay manolotra ny sakaizany ho babo, dia ho pahina kosa ny mason’ny zanany. 6 Ary efa nanao ahy ho ambentinteny amin’ny firenena Izy, ka rorany mandrakariva ny tavako. 7 Efa pahina ny masoko noho ny alahelo; Ary efa toy ny aloka ny momba ny tenako rehetra. 8 Ankona noho izany ny olona mahitsy, Ary ny tsy manan-tsiny mihendratra mahita ny mpihatsaravelatsihy. 9 Fa ny marina mifikitra tsara amin’ny halehany, Ary izay madio tànana no hitombo hery. 10 Avia avokoa indray ary hianareo rehetra- Tsy mahita izay olon-kendry eo aminareo aho. 11 Mihelina ny androko, voaongotra ny fikasako. Dia izay hevitra fikirin’ny foko indrindra; 12 Ny alina ataon’ireny ho antoandro, ary ny mazava ho efa akaiky, nefa tamy ihany ny maizina. 13 Raha mbola misy antenaiko, dia ny fiainan-tsi-hita fonenako ihany; Ao amin’ny maizina no hamelarako ny fandriako. 14 Ny fasana no nantsoiko hoe: Raiko hianao; Ary ny kankana: Reniko sy anabaviko hianao. 15 Fa aiza ary ny fanantenako? Ary iza no mahita azy? 16 Midina any amin’ny vavahadin’ny fiainan-tsi-hita izany, raha mba hahita fitsaharana ao amin’ny vovoka aho." Joba 17:1-16

      Mihatra aman’aina ny fangirifirian’i Joba. Tsapany toa manakaiky azy ny fahafatesana. Kivy izy amin’ireto namany toa tsy manohana azy fa miampanga. Andriamanitra no itodihany sady ambarany fa tokiny sy hany azony antenaina.

      Fosain’ny olona. Tena mafy tokoa izany fahatsapana izany hoe toa manohitra anao avokoa ny olona rehetra, eny na ny sakaiza aza. Indrisy fa izany tokoa no misy eo amin’ny fiarahamonina eo mazana. Mifampiandry kendry tohana eo dia rehefa lavo na tra-pahoriana ny hafa dia atao resaka eraky ny toerana rehetra. Sao dia mba izany koa aza ny ao anivon’ny kristianina ka nahatonga an’i Paoly niteny hoe: «aoka ny fitiavana ho amin’ny tsi-fihatsarambelatsihy?» Rômanina 12:9.

      Voaongotra ny fikasako. Foana eo amin’ny fahafatesana tokoa izay mety ho fikasan’ny olona rehetra, n’inona n’inona mety mbola fahaiza-manao na hoenti-manana na faniriana sy finiavana ananany. Hoy ny mpitoriteny hoe aleo amboa velona toy izay liona maty (Mpitoriteny 9:4). Mamporisika antsika izany hanararaotra ny andro azo hanaovan-tsoa dieny tsy mivaha ilay kofehy volafotsy hoy ihany ny mpitoriteny 12:6. Ny mampalahelo dia ny fisian’ny olona toa velona ihany fa tsy manana fikasana na inona na inona fa dia mihanona fotsiny amin’ny hoe: izay mahasoa ataon’Andriamanitra e! Izay mantsy no heveriny ho fiainana ilay nambaran’i Jakoba hoe aza manao hoe amin’izao izahay dia hankary ananona na hanao izato sy izatsy… Jakoba 4:13-16. Jereo izay lazain’i Paoly mikasika ny fikasana 2 Korintianina 1:15-20

      Fanontaniana: Inona no fikasanao tamin’ity taona ity? Inona no fikasana ho amin’ny taona ho avy?

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.