Iraisana ny zavatra rehetra

Iraisana ny zavatra rehetra

"37 Ary raha nandre izany ny olona, dia voatsindrona tam-pony ka nanao tamin’i Petera sy ny Apostoly namany hoe: Ry rahalahy, inona no hataonay? 38 Ary hoy Petera taminy: Mibebaha, ary aoka samy hatao batisa amin’ny anaran’i Jesosy Kristy hianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo; ary hianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina; 39 fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an’izay rehetra lavitra, na iza na iza hantsoin’i Jehovah Andriamanitsika hanatona Azy. 40 Ary nanambara sy nananatra azy tamin’ny teny maro hafa koa izy ka nanao hoe: Aoka hovonjena ho afaka amin’ity taranaka maditra ity hianareo. 41 Ary izay nandray tsara ny teniny dia natao batisa; ary tokony ho telo arivo no olona nanampy ho isany tamin’izany andro izany. 42 Ary izy ireo naharitra tamin’ny fampianaran’ny Apostoly sy ny fiombonana sy ny famakiana ny mofo ary ny fivavahana. 43 Dia raiki-tahotra ny olona rehetra teo, ary fahagagana sy famantarana maro no nataon’ny Apostoly. 44 Ary izay rehetra nino dia niray toerana, sady niombonany avokoa ny fananany rehetra, 45 ary namidiny ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin’izy rehetra araka izay nilainy avy. 46 Ary dia niray saina isan-andro izy ka nazoto nankeo an-kianjan’ny tempoly ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin’ny fifaliana sy ny fahatsoram-po, 47 nidera an’Andriamanitra sady nahita fitia tamin’ny vahoaka rehetra. Ary ny olom-bonjena dia nanampin’ny Tompo isan-andro ho isan’ireo." Asan'ny Apostoly 2:37-47

      Teny manindrona ny fon’ny mpankatoa (37-41). Ny tokony ataon’ny mandre ny teny dia ny miova fitondrantena (38), ny atao batisa amin’ny anaran’i Jesosy Kristy dia ho voavela ny helony ary handray ny fanomezana nampanantenaina dia ny Fanahy Masina (1 Korintianina 12:13). Ny batisa dia fanehoana ivelany ny ataon’ny Tompo izay tsy hita maso ao anatin’ny mpino : ny fibebahany, ny fiovam-pony sy ny finoany (Romana 6:4). Ireo mandray ny famonjena dia tokony hisaraka amin’ireo mpaniasia.

      Asan’ny Fanahy. Ny Tompo no miantso ny olona hanatona Azy (39) fa tsy ny teny tsara lahatra ataon’ny mpitory akory. Tsy midika anefa izany hoe tsy tokony hampiasa saina hitady izay teny hitaomana sy hananarana ny olona ny mpitory (40). Miankina tanteraka amin’ny Tompo ny fandresen-dahatra satria Izy no misarika ny olona ho amin’ny famonjena (47a).

      Miombom-piainana toy ny mpiray tampo. (42-47) Fiombonana ara-panahy : fihainoana fampianarana, fiaraha-mivavaka. Azo heverina fa fiaraha-misakafo nisy fandraisana ny fanasan’ny Tompo ny “famakiana ny mofo” (42,46). Firaisan-toerana sy fiombonam-pananana: namidy ny taniny sy ny fananany ka ny vola azo dia nifampizaràna araka izay nilain’ny tsirairay (44b diem). Amin’ny endrika manao ahoana no azo heverina ho fanatanterahana izao nataon’ny Apostoly izao amin’izao androntsika izao? Mitaky toe-po tsy mifikitra amin’ny vola sy ny fananana intsony izany. Ilàna fitandremana koa anefa satria mety be koa ny hanararaotra izany ho amin’ny tombotsoany manokana.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.