Iza ianao eto an-tany ary ho aiza rahatrizay?

Iza ianao eto an-tany ary ho aiza rahatrizay?

"24 Ary nanao fanoharana hafa koa taminy Izy ka nanao hoe: Ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voa tsara tany an-tanimbariny; 25 fa raha natory ny olona, dia avy ny fahavalony ka namafy voan-tsimparifary teny amin’ny vary, dia lasa nandeha. 26 Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsimparifary. 27 Dia avy ny mpanompon-dralehilahy ka nanao taminy hoe: Tompoko, tsy voa tsara va no nafafinao tany an-tanimbarinao? koa avy taiza kosa ny tsimparifary? Dia hoy izy taminy: 28 Fahavalo no nanao izany. Ary ny mpanompony nanao taminy hoe: Koa tianao va handehananay hanongotra sy hanangona azy? 29 Fa hoy izy: Tsia, fandrao, raha manongotra ny tsimparifary hianareo, dia hongotanareo miaraka aminy koa ny vary. 30 Aoka ihany hiara-maniry izy roroa ambara-pihavin’ny fararano; ary amin’ny fararano dia holazaiko amin’ny mpijinja hoe: Angony aloha ny tsimparifary, ka ataovy amboarany mba hodorana; fa ny vary dia taomy ho any an-tsompitro … 36 Ary rehefa nampody ny vahoaka Jesosy, dia niditra tao an-trano Izy, ary ny mpianany nankao aminy ka nanao hoe: Lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin’ny tsimparifary tany an-tanimbary. 37 Ary namaly Izy ka nanao hoe: Ny mpamafy ny voa tsara dia ny Zanak’olona; 38 ny tanimbary dia izao tontolo izao; ny voa tsara dia ny zanaky ny fanjakana; ny tsimparifary dia ny zanak’ilay ratsy; 39 ny fahavalo izay namafy izany dia ny devoly; ny fararano dia ny fahataperan’izao tontolo izao; ary ny mpijinja dia anjely. 40 Koa tahaka ny anangonana ny tsimparifary sy andoroana azy amin’ny afo, dia toy izany no hatao amin’ny fahataperan’izao tontolo izao. 41 Ny Zanak’olona haniraka ny anjeliny, ary ireny dia hanangona ka hamoaka amin’ny fanjakany ny zavatra mahatafintohina rehetra mbamin’izay manao meloka, 42 dia hanipy azy any amin’ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy; any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify. 43 Ary amin’izany ny marina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro any amin’ny fanjakan’ny Rainy. Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino." Matio 13:24-30, 36-43

      Misy olona izay omen’ny Tompo bebe kokoa amin’ny fahalalana ny tena marina, dia ireo zanaky ny fanjakana satria nanaiky sy nino Azy. Izy no nametraka ireo eto amin’izao tontolo izao. Tahaka ny vary no anoharan’ny Tompo ireny satria manome vokatra tsara sy mahasoa: fahazavana sy fanasina ho an’izao tontolo izao (Matio 5:13-14). Izany no antony ametrahan’ny Tompo ireo eto. Jesoa, Ilay Mpamafy ny voa, dia nitory hoe: Mibebaha fa efa akaiky ny fanjakan’Andriamanitra. Amin’izao mpiara-belona rehetra izao, izay manaiky sy mino dia efa tafiditra ao anatin’izany fanjakana izany.

      Avy aiza ny faharatsiana? Ny devoly no mamafy ny faharatsiana misy eo amin’izao tontolo izao ary ny olona izay tsy manaiky an’i Jesosy Kristy no fitaovana ampiasainy amin’izany. Ny antony tsy amaliana sy andringanana ireny dieny izao dia ny faharipon’Andriamanitra miandry sy manantena azy mba hibebaka sy hino ny Filazantsaran’ny famonjena, hahatonga azy ho zanaky ny fanjakana koa.

      Rehefa tonga ny farany. Misy fetrany ny faharipon’Andriamanitra. Hisy ny fahataperan’izao tontolo izao. Amin’izay vao hanavaka ny olony sy ny an’ny devoly ny anjelin’ny Tompo. Tsy hifangaro tahaka ny misy ankehitriny intsony ireo fa samy hanana ny toerana hisy azy: na fanjakan’Andriamanitra ho an’izay nanaiky ny famonjena, na farihy mirehitra afo mandrakizay ho an’izay nanaiky ho fitaovan’ny devoly hanao ny ratsy.

      Mariho: Ny fanekena na tsia hino an’i Jesosy Kristy amin’izao fahavelomana izao, no mamaritra ny toerana hisy any amin’ny mandrakizay.

      Ny voa afafin’i Jesosy Kristy: «Mibebaha ianareo, fa efa akaiky ny fanjakan’Andriamanitra» (Matio 4:17)

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.