Jesosy Mpanazatra!

Jesosy Mpanazatra!

"1 Ary Jesosy niantso ny mpianany roa ambin’ny folo lahy hankeo aminy ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy hahasitrana ny aretina rehetra mbamin’ny rofy rehetra. 2 Ary izao no anaran’ny Apostoly roa ambin’ny folo lahy: Ny voalohany, Simona, izay atao hoe Petera, dia Andrea rahalahiny; Jakoba, zanak’i Zebedio, sy Jaona rahalahiny; 3 Filipo sy Bartolomeo; Tomasy sy Matio mpamory hetra; Jakoba, zanak’i Alfeo, 4 sy Tadeo; Simona Kananeana ary Jodasy Iskariota, ilay namadika Azy. 5 Ireo roa ambin’ny folo lahy ireo dia nirahin’i Jesosy ka nodidiany hoe: Aza mandeha any amin’ny lalan’ny jentilisa, ary aza miakatra amin’izay tanànan’ny Samaritana, 6 fa aleo mankany amin’ny ondry very amin’ny taranak’Isiraely. 7 Ary raha mandeha hianareo, dia mitoria hoe: Efa mby akaiky ny fanjakan’ny lanitra. 8 Sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoahy ny demonia; efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa manomeza maimaimpoana. 9 Aza mitady volamena, na volafotsy, na varahina, ho ao anatin’ny fehin-kibonareo, 10 na kitapom-batsy ho amin’izay haleha, na akanjo roa, na kapa na tehina; fa ny mpiasa dia miendrika hahazo ny haniny. 11 Ary izay tanàna na vohitra hiakaranareo, dia fantaro tsara izay miendrika ao; ka mitoera ao aminy mandra-pialanareo. 12 Ary raha vao miditra ao amin’ny trano hianareo, dia miarahabà ny ao. 13 Koa raha miendrika ny ao an-trano, dia aoka ho ao aminy ny fiadanana tononinareo; fa raha tsy miendrika izy, dia aoka hiverina aminareo ny fiadanana voatononareo. 14 Ary izay tsy hampandroso anareo, na tsy hihaino ny teninareo, raha miala amin’izany trano na tanàna izany hianareo, dia ahintsano ny vovoka amin’ny tongotrareo. 15 Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho moramora kokoa ny ho amin’ny tany Sodoma sy Gomora amin’ny andro fitsarana noho ny ho amin’izany tanàna izany." Matio 10:1-15

      Fiantsoana ekipa: “Be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy” (Matio 9:38), izay no zava-misy hitan’i Jesosy eo amin’ny tontolo manodidina Azy ka mandray andraikitra Izy amin’ny fiantsoana ny mpianatra sy fanomezana azy ireo fahefana hanao ny asa dia ny hanasitrana ny marary sy ny hamoaka demonia (1). Jesosy dia manatanteraka izay nambarany ary manambara izay ho tanterahiny. Sa ahoana hoy ianao?

      Fananganana ekipa, iza no manao inona? Oharina amin’ny baolina kitra ny irak’i Jesosy eto. Misy ny mpiandry tsatokazo, miaro ny baolina tsy hiditra. Misy ny mpanafika izay miezaka hampiditra kosa ny baolina! Jesosy maniraka ny mpianatra hanasitrana (asa fiarovana), ary koa mandroaka ny devoly (asa fanafihana). Isika kosa irahin’i Jesosy ankehitriny ho isan’ny ekipany. Aza adino ny akanjo fanamiana (Efesianina 6:14-17).

      Fametrahana fitsipi-dalao. Henoy ny mpanazatra! (5-10), Jesosy Kristy manome amin’ny antsipiriany ny fitsipi-dalao. Misy ny taktika, misy ny fametrahana laharam-pahamehana (ondry verin’ny Israely), misy ny fandrarana (ireo “aza…..”). Ankatoavintsika ve ireo fitsipika sy didy ao amin’ny Soratra Masina?

      Fantaro tsara… (11-15). Jesosy Kristy mampitao antsika ka manomana olona handray antsika eny amin’ny sehatra iasantsika. Mila fantarintsika tsara nefa izay mendrika (11). Miarahabà (12), fomba tsotra, tsy mandany hery na fotoana ny miarahaba. “Fiadanana ho an’ity tokantrano ity” (13). Andao atao fahazarana eo amin’ny fiainantsika ny miarahaba sy manonona fiadanana. SHALOM!

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.