Mamantatra ny voa

Mamantatra ny voa

"1 Ary rehefa vitan’i Jesosy ny nandidiany ny mpianany roa ambin’ny folo lahy, dia niala teo Izy hampianatra sy hitoriteny any an-tanànan’ny olona. 2 Ary rehefa ren’i Jaona tao an-trano-maizina ny asa nataon’i Kristy, dia naniraka ny mpianany izy 3 hanao aminy hoe: Hianao va Ilay ho avy, sa mbola hafa no andrasantsika? 4 Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Mandehana hianareo, ka ambarao amin’i Jaona izao renareo sy hitanareo izao: 5 Mahiratra ny jamba, ary afaka ny mandringa; diovina ny boka, ary malady ny marenina; atsangana ny maty, ary ny malahelo dia itoriana ny filazantsara. 6 Ary sambatra izay tsy ho tafintohina noho ny amiko.7 Ary nony lasa ireny, dia vao nilaza an’i Jaona tamin’ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe: Hizaha inona no nivoahanareo nankany an-efitra? Volotara nohozongozonin’ny rivotra va? 8 Sa hizaha inona no nivoahanareo? Olona mitafy soa va? Indro, ny mitafy soa dia ao an-tranon’ny mpanjaka. 9 Sa hizaha inona no nivoahanareo? Mpaminany va? Eny, hoy Izaho aminareo, sady mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy. 10 Izy no ilay voasoratra hoe: Indro, Izaho maniraka ny irako hialoha Anao, Izay hamboatra ny lalanao eo alohanao. 11 Lazaiko aminareo marina tokoa: Amin’izay nateraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe noho Jaona Mpanao-batisa; nefa ny kely indrindra amin’ny fanjakan’ny lanitra dia lehibe noho izy. 12 Ary hatramin’ny andron’i Jaona Mpanao-batisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakan’ny lanitra dia rombahina, ary ny mpandrombaka maka azy an-keriny. 13 Fa ny mpaminany rehetra sy ny lalàna dia naminany hatramin’i Jaona. 14 Ary raha mety mandray hianareo, dia izy no ilay Elia izay ho avy. 15 Izay manan-tsofina ho enti-mihaino, aoka izy hihaino." Matio 11:1-15

      Mampianatra ny olona mahatoky (1). Mialohan’ny olona rehetra, dia ny mpianatry ny Tompo aloha no mila mafy orina ny amin’ny fahafantarana ny sitrapon’Andriamanitra mba hahafahan’izy ireo mampita izany. Ny mpitarika dia mila mijery ireo mpiara-miasa aminy akaiky mialohan’ny hivoahana eny ivelany.

      Iza moa Jesosy Kristy? (2-6) Na dia any an-tranomaizina aza dia re ny asan’ny Tompo. Miparitaka ny Filazantsara ary tsy voasakan’ny fahamaizinana ny heriny sy ny asany. Nahatanteraka ny asany i Jaona mpanao batisa ary te-haka toky izy fa Jesosy tokoa ilay efa nolazainy sy nampiomanany ny olona. Mazava ny valintenin’ny Tompo : ny asany no manambara Azy.

      Fanontaniana: Amin’ny asa fanompoana ataontsika, hita taratra amin’ireny tokoa ve Kristy, inoan’ny olona Azy?

      Iza moa Jaona? (7-15) Manambara toetra tsy miovaova sady marina nananan’i Jaona eto Jesosy (7c). Manamafy izany ny nampidirana azy an-tranomaizna noho ny fihazonany ny fahamarinana, sahy nanapotsitra ny fahotan’i Heroda mpanjaka. Nanana fiainana feno fanetrentena koa izy (8b) na dia lehibe tokoa aza ny asa izay niantsoana azy : hampiomana ny fon’ny olona handray ny Tompo (Matio 17:11-13). Tanteraka teo amin’i Jaona io faminaniana io.

      Iza moa isika? Manana anjara raha samy olona ny mino an’i Kristy. Izay mety ho fahalehibiazana rehetra dia tsy azo oharina amin’ilay Fanjakan’Andriamanitra izay omeny an’izay rehetra mino Azy.

      Hafatra: “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa; ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria Izaho mankany amin’ny Ray”. Jaona 14:12.

      Soratra Masina ho an’ny herinandro: Matio 10:42

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.