Mamoa voa tsara

Mamoa voa tsara

"22 Dia nentina tany amin’i Jesosy ny lehilahy anankiray izay demoniaka, sady jamba no moana; dia nositraniny, ka dia niteny sy nahita ilay moana. 23 Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe: Moa Ity va Ilay Zanak’i Davida? 24 Fa nony ren’ny Fariseo izany, dia hoy izy: Tsy misy amoahan’ilehiny ny demonia, afa-tsy Belzeboba, lohan’ny demonia. 25 Ary Jesosy nahalala ny eritreriny, dia nanao taminy hoe: Ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano; ary tsy haharitra ny tanàna rehetra, na ny trano, izay miady an-trano. 26 Ary raha Satana no mamoaka an’i Satana, dia miady an-trano izy; ka ahoana no haharetan’ny fanjakany? 27 Ary raha Belzeboba no amoahako ny demonia, iza kosa no mba amoahan’ny zanakareo azy? ary noho izany dia izy ihany no ho mpitsara anareo. 28 Fa raha ny Fanahin’Andriamanitra kosa no amoahako ny demonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan’Andriamanitra. 29 Fa hataon’ny olona ahoana no fiditra ao an-tranon’ny mahery handroba ny entany, raha tsy afatony aloha ny mahery? dia vao handroba ny ao an-tranony izy. 30 Izay tsy momba Ahy dia manohitra Ahy; ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. 31 Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe: Hahazo famelan-keloka ny olona amin’ny ota sy fitenenan-dratsy samy hafa rehetra; fa tsy hahazo famelan-keloka ny olona amin’ny fitenenan-dratsy ny Fanahy Masina. 32 Ary na iza na iza no manao teny hanohitra ny Zanak’olona, dia hahazo famelan-keloka ihany; fa na iza na iza no miteny hanohitra ny Fanahy Masina, dia tsy mba hahazo famelan-keloka, na amin’izao fiainana izao, na amin’ny ho avy. 33 Koa ataovy tsara ny hazo mbamin’ny voany, na ataovy ratsy ny hazo mbamin’ny voany; fa ny voany no ahafantarana ny hazo. 34 Ry taranaky ny menarana! hataonareo, izay ratsy fanahy, ahoana no fahay miteny zavatra tsara? fa avy amin’ny haben’ny ao am-po no itenenan’ny vava. 35 Ny rakitra tsara no amoahan’ny olona tsara fanahy zavatra tsara; ary ny rakitra ratsy kosa no amoahan’ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. 36 Ary lazaiko aminareo fa hampamoahina ny olona amin’ny andro fitsarana noho ny amin’ny teny foana rehetra izay ataony. 37 Fa ny teninao no hanamarinana anao, ary ny teninao no hanamelohana anao." Matio 12:22-37

      Mino an’Andriamanitra sy ny heriny. Talanjona tamin’ny fanafahana sy fanasitranan’i Jesosy ilay demoniaka ny olona (22) ka niaiky ny maha-Zanak’Andriamanitra Azy (23). Manamafy ny fanambaran’ny olona ny Tompo fa ny Fanahin’Andriamanitra no ahafahany manao izany ary Izy ilay Andriamanitra anivon’ny olona, Ilay nandrasana hatrizay (28). Ny Fanahin’Andriamanitra irery ihany no ahafahana manaiky ny maha Andriamanitra tonga nofo an’i Jesosy sy hinoana azy ho ilay maty namonjy antsika ary nitsangana tamin’ny maty mba hahavelona antsika ao Aminy (jereo 1 Jaona 4:2, Asan’ny Apostoly 2:36-39).

      Fo mialona. Fanamelohana sy endrikendrika no nasetrin’ny Fariseo ny asa mahagaga nataon’i Jesosy sy manoloana ny fahefany sy ny fanarahan’ny vahoaka Azy. Efa jamban’ ny fankahalana loatra izy ireo ka manoso-potaka ny Tompo ho mamoaka demonia amin’ny fanahin’i Belzeboba (23-26). Inona intsony tokoa moa no antenaina amin’ny olona miteny ratsy ny Fanahin’Andriamanitra (31) toy izany? Efa manidy tanteraka ny fony ary tsy ho vonona handray ny Fanahy Masina mihitsy, na oviana na oviana (32)! Ento am-bavaka ny manodidina anao mba tsy ho isan’ny toy izany!

      Izay ao am-po no mivoaka. Mety ho vita ihany ny mamoaka zavatra tsara ivelany na dia ratsy aza ny ao am-po. Na ho ela na ho haingana anefa dia tsy maintsy ho tafavoaka miharihary eny ihany izay rakitra ao anaty ao (33-35). Fomba hialàna amin’izany ny famenoana Tenin’Andriamanitra ny fo mba tsy hitoeran’ny zava-poana isan-karazany!

      Vavaka: Jesosy ô! kasiho ny fon’ireo izay mbola tsy mino na minia mandà tsy hino Anao!

1 vote. Moyenne 1.00 sur 5.

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.