Manana fanantenana

Manana fanantenana

"1 Dia namaly Joba ka nanao hoe: 2 Mandra-pahoviana no hampalahelovanareo ny fanahiko sy hanorotoroanareo ahy amin’ny fiteny? 3 Efa im-polo izay no nanaratsianareo ahy; Tsy misoroka izay hampahory ahy hianareo. 4 Ary raha diso tokoa aho, Dia izaho ihany no andrian’ny fahadisoako. 5 Raha mirehareha amiko kosa hianareo ka mampiaiky ahy ho nanao izay mahamenatra, 6 Dia aoka ho fantatrareo fa Andriamanitra no efa nampitanondrika ahy ka efa naningotra ahy tamin’ny fandrika haratony. 7 Indro, miantso mafy aho hoe: Loza! nefa tsy misy mamaly ahy; Mitaraina aho, nefa tsy mahita rariny. 8 Ny làlako dia nofefeny, ka tsy afa-mandroso aho; Ary nasiany maizina teo amin’ny làlana alehako. 9 Ny voninahitro nalany tamiko, ary nesoriny ny satro-boninahitra teo an-dohako. 10 Efa nandrava ahy manodidina Izy, ka efa ho faty aho; Ary efa nofongorany tahaka ny hazo ny fanantenako. 11 Dia nampirehetiny tamiko ny fahatezerany, ka nataony ho fahavalony aho. 12 Miara-mandroso ny antokon’ny miaramilany Ary manandratra tovon-tany hamelezany ahy izy Ka mitoby manodidina ny laiko. 13 Ny rahalahiko efa nampanalaviriny ahy; Ary ny olona nahazatra ahy efa nihafahafa tamiko avokoa. 14 Efa tsy misy eto intsony ny havako, ary ny sakaizako efa nanadino ahy. 15 Ny vahiny izay mitoetra ao an-tranoko sy ny ankizivaviko aza samy manao ahy ho olon-kafa; Tonga olon-ko azy eo imasony aho. 16 Antsoiko ny mpanompoko, nefa tsy namaly ahy izy; Mifona aminy amin’ny vavako aho. 17 Ny fofonaiko mahaloiloy ny vadiko, ary maharikoriko ny zanak’ineny aho. 18 Eny, ny ankizilahy madinika aza mamingavinga ahy; Raha te-hitsangana aho, dia miteny mamely ahy ireny. 19 Na dia izay nifankazatra tamiko indrindra aza dia manao ahy ho zava-betaveta, ary izay olon-tiako dia mivadika ho fahavaloko. 20 Ny taolako miraikitra amin’ny hoditro sy ny nofoko, ary ny akanjo-nifiko ihany no hany sisa azoko enti-mandositra. 21 Mamindrà fo amiko, mamindrà fo amiko hianareo, ry sakaizako ô; fa ny tànan’Andriamanitra efa mikasika ahy. 22 Nahoana no manenjika ahy tahaka an’Andriamanitra koa hianareo ka tsy mety afa-po amin’ny nofoko? 23 Enga anie ka ho voasoratra ny teniko! Enga anie ka ho voatomboka eo amin’ny boky ireny! 24 Enga anie ka ho voasoratra amin’ny vy fanoratana sady voaisy firaka Eo amin’ny vatolampy ho mandrakizay izy! 25 Kanefa raha izaho, dia fantatro fa velona ny Mpanavotra ahy, ka hitsangana any am-parany eo ambonin’ny vovoka Izy. 26 Ary rehefa levona ny hoditro, izao simba izao, sady afaka amin’ny nofoko aho, dia hahita an’Andriamanitra; 27 Eny, izaho no hahita Azy, ary ny masoko no hijery, fa tsy olon-kafa. Efa matim-paniriana ny saiko ato anatiko. 28 Raha hoy hianareo: Andeha hanenjika azy fatratra isika. Fa hita ao anatiny ny fototry ny mahameloka azy. 29 Dia matahora ny sabatra hianareo; Fa ny fahatezerana dia heloka mendrika ny hovalian-tsabatra, mba ho fantatrareo fa misy fitsarana." Joba 19:1-29

      Mahatsiaro ho irery i Joba. Mafy tokoa izany, indrindra raha tratry ny zava-mahory tahaka azy izao. Betsaka koa ny olona toy izany amin’izao fotoana izao na dia ao anatin’ny vahoaka be aza. Ny fiaraha-monina misy antsika mantsy dia mamporisika ny fiolonolonana (individualiste), ny fitaovam-pifandraisana farany raitra no lasa mampisaraka ny olona amin’ny manodidina azy fa mampiditra sy manidy azy kosa ao anaty tontolo artifisialy. Miresaka amin’olona any an’aliny kilometatra fa ny olona manodidina azy tsy misy ifandraisany: mahatsiaro ho irery ny maro.

      Fanantenana (25-27). Mbola manantena an’Andriamanitra ihany anefa i Joba. Ary toa mahita amin’ny finoana an’I Jesosy Kristy, Ilay nitsangana tamin’ny maty izy. Velona ny mpanavotra hoy izy. Hitsangana eo ambonin’ny vovoka. Midika izany fa naharesy ny fahafatesana izy. Tsy nody vovoka Izy.

      Fiainana ao ambadiky ny fahafatesana. Misy ny mihevitra fa ao ambadiky ny fahafatesana dia fahafoanana no misy. Tsy mahatsiaro na inona na inona ny olona. Tsy izany anefa no finoan’i Joba. Ny fanantenany dia ny hahita an’Andriamanitra. Namafisin’i Jesoa Kristy izany tamin’ny nilazany tamin’ilay jiolahy hoe: Anio no hihaonanao amiko any am-paradisa.

      Manao dinika. Izao voasoratra eo amin’ny andininy faha-28 izao tokoa ve moa izany no tanjon’ny dinika (cûre d’âme) ampanaovintsika ny olona? Hitady izay helony na mahameloka azy? Inona no nambaran’i Joba tamin’izy ireo? Matahora ny sabatra… misy fitsaràna!

      Soratra Masina ho an’ny herinandro: Joba 19:25 "Kanefa raha izaho, dia fantatro fa velona ny Mpanavotra ahy, ka hitsangana any am-parany eo ambonin’ ny vovoka Izy."

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.