Manao safidy

Manao safidy

"Ho amin’ny fahafahana no nanafahan’i Kristy antsika; ka tomoera tsara, fa aza mety hohazonin’ny zioga fanandevozana intsony. Indro, izaho Paoly milaza aminareo fa raha mety hoforana hianareo, dia tsy hahasoa anareo na dia kely akory aza Kristy. Ary lazaiko marina indray amin’ny olona manaiky hoforana rehetra fa mpitrosa tsy maintsy mankatò ny lalàna rehetra izy. Dia tafasaraka amin’i Kristy hianareo na iza na iza izay mitady hohamarinina amin’ ny lalàna; efa lavo niala tamin’ny fahasoavana hianareo. Fa izahay amin’ny Fanahy sy noho ny finoana dia miandry ny fanantenana ny fahamarinana. Fa ao amin’i Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na ny famorana na ny tsi-famorana, fa ny finoana izay miasa amin’ny fitiavana. Hianareo nihazakazaka tsara, iza no nisakana anareo tsy hanaiky ny marina? Izany fitaomana izany dia tsy avy tamin’ ilay miantso anareo. Ny masirasira kely dia mahatonga ny vongana rehetra ho masirasira avokoa. Izaho matoky anareo ao amin’ny Tompo fa tsy hisaina zavatra hafa akory hianareo; fa ilay mampitabataba anareo no hiharan’ny fanamelohana, na zovy na zovy izy. Fa izaho, ry rahalahy, raha mbola mitory ny famorana ihany, nahoana aho no mbola enjehina? Dia afaka tokoa ny fahatafintohinana noho ny hazo fijaliana. Enga anie ka hiesotra aza izay mampitabataba anareo." Galatianina 5:1-12

      Tsy matotra. Ny hamaivan’ny fifandraisana manokana amin’Andriamanitra: na amin’ny fandalinana ny Teniny, na amin’ny fiainam-bavaka, na amin’ny fiombonana amin’ireo mpino, na amin’ny fitoriana ny Filazantsara no mahatonga ny karazana mpino maro voafitaka no sady mamitaka ny hafa. Araraotin’i Satana ny marefo ara-panahy mba hampifanjevo ny samy kristianina (9). Teto moa fanarahana ny lalàna jiosy ny amin’ny famoràna no resaka, fa azo adika koa ho fandikàna vilana ny Tenin’Andriamanitra (2 Petera 3:16), tsy fahazoana tsara ny fanambarana, tsy fahampiam-pahendrena izany.

      Kristy sa ny lalàna? Ambaran’i Paoly mazava fa fandàvana ny famonjen’i Kristy ny fanekena ho foràna (4) satria izany dia midika ho fiezahana hanao izay hahazoana fahamarinana amin’ny alalan’ny ezaky ny tenany sy ny fombafombam-pivavahana ary fanitsakitsahana fotsiny izao ny fahasoavan’Andriamanitra (4b). Izay mihitsy no antony hanambaran’i Paoly mazava hoe olona afaka ny kristianina.

      Fanontaniana: Inona koa no mety heverin’ny kristianina sasany ho làlam-pamonjena ho azy amin’izao andro izao ankoatran’i Kristy?

      Manaisotra ny masirasira (10-12). Izay mitondra fampianaran-diso, tsy araka an’i Kristy dia tokony handraisana fanapahankevitra hentitra hoy i Paoly (12). Mety hisy heviny roa io: na miala ilay mitondra fampianaran-diso na ialàna ny fiangonana, vondrona izay tsy mampianatra sy tsy miaina amin’ny tena fampianaran’i Kristy marina.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.