Manaraka an'i Jesosy

Manaraka an'i Jesosy

"14 Ary Jesosy, nony niditra tao an-tranon’i Petera, dia nahita ny rafozam-bavin’i Petera nandry teo nanavin’ny tazo. 15 Ary nanendry ny tànany Izy, dia niala taminy ny tazo; dia nitsangana ravehivavy ka nanompo Azy. 16 Ary nony hariva ny andro, dia nentin’ny olona tany aminy ny demoniaka maro; ary ny teniny ihany no namoahany ny fanahy ratsy, ary izay narary rehetra dia nositraniny avokoa, 17 mba, hahatanteraka izay nampilazaina an’Isaia mpaminany hoe: ”Izy naka ny rofintsika sy nitondra ny aretintsika”. 18 Ary Jesosy, nony nahita ny vahoaka betsaka manodidina Azy, dia nanome teny hiala ho eny am-pita. 19 Ary nanatona ny mpanora-dalàna anankiray ka nanao taminy hoe: Mpampianatra ô, hanaraka Anao aho na aiza na aiza no halehanao. 20 Fa hoy Jesosy taminy: Ny amboahaolo manan-davaka; ary ny voro-manidina manana fialofana; fa ny Zanak’olona tsy mba manana izay hipetrahan’ny lohany. 21 Ary nisy hafa koa tamin’ny mpianatra niteny taminy hoe: Tompoko, aoka aho aloha handeha handevina ny raiko. 22 Fa hoy Jesosy taminy: Manaraha Ahy; ary aoka ny maty handevina ny maty ao aminy." Matio 8:14-22

      Mba hanompo Azy (14-17). Sitrana avokoa izay marary nihaona tamin’i Jesosy fa tsy nisy niala maina. Isan’izany ny rafozam-bavin’i Petera izay nararin’ny tazo. Eto dia tsy ilay marary no nanatona an’i Jesosy na nisy olona nitondra azy teo Aminy, fa Izy mihitsy, rehefa nahita ilay marary, no nandray dingana hanasitrana azy (15). Fantatrao ve fa na tsy nitady an’i Jesosy aza ianao tao anatin’ny aretinao, ka sitrana, dia Izy no niasa tamin’ny fanafody sy ny dokotera? Tao koa ireo demoniaka maro izay nositraniny tamin’ny alalan’ny teniny fotsiny (16). Raha nanaiky ho faty teo amin’ny hazofijaliana i Jesosy, dia tsy ny hanasitrana ny aretin’ny nofo ihany no tanjony, fa ny aretin’ny fanahy indrindra noho ny fahotantsika (17, Isaia 53:4-5). Voalaza fa rehefa sitrana ny rafozan’i Petera dia nanompo ny Tompo (15b). Nitondra anao amin’ny fanarahan-dia sy fanompoana ny Tompo ve ny fanasitranana noraisinao?

      Mba ho Azy tanteraka (18-22). Mpanora-dalàna iray no niteny tamin’i Jesosy fa hanaraka Azy (19). Inona no valiny?: “Ny Zanak’olona tsy manana izay hipetrahan’ny lohany” (20). Izany hoe mila fahafoizana sy fihafiana ny manaraka Azy fa tsy fanantenan-javatra fotsiny. Manamafy izany Izy raha namaly ny mpianany iray izay nametraka fepetra amin’ny fanarahana Azy (21).Tsy ny mandevina ny rainy akory no tsy ankasitrahan’i Jesosy, fa te hampisaina azy ny amin’ny laharam-pahamehana Izy (22). Efa mifamato-piainana amin’i Jesosy Kristy amin’ny finoana ve ianao?

      Vavaka: Tompo ô! Ampio aho mba hanao Anao ho lohany amin’ny zavatra rehetra eo amin’ny fiainako. Amena.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.