Mandalo sedra

Mandalo sedra

"Ary Jesosy dia nentin’ny Fanahy nankany an-efitra, mba halain’ny devoly fanahy. Ary nifady hanina efa-polo andro sy efa-polo alina Izy, koa nony afaka izany, dia noana. Dia nanatona ny mpaka fanahy ka nanao taminy hoe: Raha Zanak’Andriamanitra Hianao, dia teneno ho tonga mofo ireto vato ireto. Fa Izy kosa namaly ka nanao hoe: Voasoratra hoe: Tsy mofo ihany no hiveloman’ny olona, fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan’Andriamanitra. Ary ny devoly nitondra Azy nankany amin’ny tanàna masina ka nampitoetra Azy teo an-tampon’ny tempoly, dia nanao taminy hoe: Raha Zanak’Andriamanitra Hianao, mianjerà any ambany any; fa voasoratra hoe: Izy handidy ny anjeliny ny aminao; Ary eny an-tànany no hitondran’ireo Anao, Fandrao ho tafintohina amin’ny vato ny tongotrao. Hoy Jesosy taminy: Voasoratra hoe koa: Aza maka fanahy an’i Jehovah Andriamanitrao. Ary ny devoly nitondra Azy Indray nankany an-tendrombohitra avo dia avo ka naneho Azy ny fanjakana rehetra amin’izao tontolo izao mbamin’ny voninahiny, dia nanao taminy hoe: Izao rehetra izao dia homeko Anao, raha hiankohoka eto anatrehako Hianao. Fa hoy Jesosy taminy: Mandehana hianao, ry Satana: fa voasoratra hoe; Jehovah Andriamanitrao no hiankohofanao, ary Izy irery ihany no hotompoinao. Dia nandao Azy ny devoly, ary indreo, nisy anjely tonga ka nanompo Azy." Matio 4:1-11

      Mampametra-panontaniana ity fanambarana ity hoe ny Fanahy mihitsy no nitondra an’i Jesosy mba halain’ny devoly fanahy (1). Misy tokoa ny toy izany eo amin’ny fiainana kristianina, tahaka ireny mpianatra izay mandalo fanadinana ireny mba hisondrotra kilasy ka hitombo ho lasa lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny fahafenoan’i Kristy (Efesianina 4:13).

      Fanontaniana: Inona no fakampanahy efa niainanao ka nahatsiarovanao hoe nivoahanao ho mpandresy tokoa?

      Voasoratra hoe...(4, 7,10) Mila mivatsy ny Tenin’Andriamanitra hatrany isika raha hamakivaky ity taona ity indray. Hoy ny hafatr’i Paoly hoe: Aoka ny tenin’i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo». Nampiany mihitsy hoe «amin’ny fahendrena rehetra » (Kolosianina 3:16). Io fahendrena io dia midika ho fahafantarana tsara ny tena hevitr’Ilay teny sy ny fotoana mahamety tsara ny hampiasàna na hitànana azy.Raha tsy izay mantsy dia lasa maka fanahy an’Andriamanitra indray !(6-7) Ilàna fitandremana.

      Vavaka: Tompo ô! Omeo ahy ny hanana fahendrena amin’ny fiainana ny Teninao. Amena.

      Miaritra fakampanahy. Resaka filàna fototra (hanina sy fitafiana), resaka fiarovana, resaka fahefana sy harena. Ireo no zavatra telo nakan’ny devoly fanahy an’i Jesosy eto. Hatramin’izao dia mbola eo foana ireo «V» ireo dia ny vola sy ny voninahitra. Toe-tsaina amin’izao mantsy dia ny fananana vola sy harena no mahatonga ny olona hanam-boninahitra. Tsy izany mihitsy anefa ny an’Andriamanitra: ilay endrik’Andriamanitra amintsika no mahatonga antsika hanam-boninahitra ary tsy ny hanan-karena no tokony ho tanjontsika kristianina (1 Timoty 6:7-11).

      Fanontaniana: Inona no tanjonao ho amin’ity taona ity?

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.