Masina ny Fanambadiana

Masina ny Fanambadiana

" Efa, renareo fa voalaza hoe: Aza mijangajanga. Fa Izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hila azy dia efa nijangajanga taminy tam-pony sahady. Fa raha ny masonao ankavanana no manafintohina anao, dia esory hiala iny, ka ario ho afaka aminao; fa mahasoa anao na dia very aza ny iray momba ny tenanao, ka tsy ny tenanao rehetra no hariana any amin’ny helo. Ary raha ny tananao ankavanana no manafintohina anao, dia tapaho Izy, ka ario ho afaka aminao; fa mahasoa anao na dia very aza ny iray momba ny tenanao, ka tsy ny tenanao rehetra no ho lasa ho any amin’ny helo. Ary voalaza hoe: Na zovy na zovy no misaotra ny vadiny, dia aoka izy hanome an-dravehivavy taratasy fisaoram-bady. Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Izay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy; ary na zovy na zovy no manambady izay voasaotra, dia mijangajanga. Ary koa, efa renareo fa voalaza tamin’ny ntaolo hoe: Aza mianian-tsy to, fa efao amin’i Jehovah ny fianiananao. Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Aza mianiana akory na amin’ny lanitra, fa seza fiandrianan’Andriamanitra izany; na amin’ny tany, fa fitoeran-tongony izany; na amin’i Jerosalema, fa tanànan’ny Mpanjaka lehibe izany. Aza mianiana amin’ny lohanao; fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singam-bolo iray akory aza hianao. Fa aoka ny teninareo ho Eny, eny; Tsia, tsia; fa izay mihoatra noho izany dia avy amin’ ny ratsy." Matio 5:27-37

      Fijangajangana: Asehon’i Jesosy eto ny maha zava–doza ny fijangajangana sy ny vokatra aterak’izany. Henjana ny famaritany ny atao hoe «mijangajanga». Avy ao am-po no manomboka izany (28) hany ka ny fijery fotsiny aza dia toa miroso amin’izany. Rehefa zavatra tsy voakotrika tao am-po sy ny saina (anaty) tokoa mantsy dia tsy ho tanteraky ny tànana sy ny tongotra ary tsy hambaran’ny vava akory.

      Voady mariazy. Mila hajaina ny teny fampa-nantenana nataon’ny vava ka aoka ny teny ho «Eny» dia «Eny» (37). Ny fifanekena eo amin’ny fanambadiana manko dia taratry ny fifanekena amin’Andriamanitra (Hosea 2:21-22). «Zay nakamban’Andriamanitra dia aoka tsy hampisarahin’olona» (Marka 10:9) hoy ny Tompo. Midika izany fa ny fisaraham-panambadiana dia tsy hevitr’Andriamanitra velively (31, 37) fa nataon’i Mosesy nohon’ny famafisampon’ny olona (Matio 19:8). Ny fisaraham-panambadiana dia manokatra varavarana ho an’ny ota hafa.

      Saintsaino: Ny faniriana te-hiaina araka an’Andriamanitra dia mitaky fiovàna tanteraka eo amin’ny toe-tsaina.

      Esory. Raha ny momba ny tena aza – izay heverina ho tsy tokony ho sarahina amin’ny vatana – asain’i Jesoa esorina rehefa mitady hitondra ho any amin’ny fakam-panahy hahalavo amin’ny fijangajangana, mainka ve fa izay olona na fitaovana mitaona antsika amin’izany! Fahita-lavitra, olona ifaneraserana... Mazava ny baiko hoe: Aza manome fitoerana ho an’ny devoly! (Efesianina 4:27).

      Vavaka: Tompo ô! arovy ny mpanomponao amin’ny fijangajangana izay toa zary tsy mahamenatra ny olona intsony amin’izao andro izao. Arovy ny tokantrano kristianina tsy ho potiky ny devoly. Amena.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.