Matahotra an'Andriamanitra amin'ny atao rehetra

Matahotra an'Andriamanitra amin'ny atao rehetra

"1 Ary rehefa nandre izany ny mpanjaka rehetra izay et? an-dafin’i Jordana, na ny tany amin’ny tany havoana, na ny tany amin’ny tany lemaka amoron-tsiraka, na ny tany amoron’ny Ranomasina Lehibe tandrifin’i Libanona, dia ny Hetita, ny Amorita, ny Kananita, ny Perizita, ny Hivita ary ny Jebosita, 2 dia niray hina niangona hiady amin’i Josoa sy ny Isiraely izy. 3 Ary ny mponina tao Gibeona nahare izay nanaovan’i Josoa an’i Jeriko sy Ay, 4 dia nanao hafetsena kosa izy ka nandeha, ary nody ho iraka ka nitondra lasaka tonta nasampiny teo amin’ny borikiny sy siny hoditra tonta sady triatra ka nofehipehezina nasiany divay, 5 ary kapa tonta sady nitampintampina teo amin’ny tongony, ary lamba tonta notafiny; ary efa maina sy bobongolo ny mofo rehetra izay vatsiny. 6 Dia nankany amin’i Josoa teo an-toby tany Gilgala izy ireo ka niteny taminy sy tamin’ny Isiraelita nanao hoe: Avy any an-tany lavitra izahay; koa ankehitriny mba manaova fanekena aminay hianareo. 7 Ary hoy ny Isiraelita tamin’ireo Hivita ireo: Angamba mponina ato aminay ihany hianareo, ka hataonay ahoana no fanao fanekena aminareo? 8 Fa hoy izy tamin’i Josoa: Mpanomponao izahay. Ary hoy Josoa taminy: Iza moa hianareo, ary avy aiza? 9 Dia hoy izy ireo taminy: Avy tany an-tany lavitra indrindra izahay mpanomponao noho ny anaran’i Jehovah Andriamanitrao; fa efa renay ny lazany sy izay rehetra nataony tany Egypta 10 ary izay rehetra nataony tamin’ny mpanjaka roa tamin’ny Amorita, izay tany an-dafin’i Jordana, dia Sihona, mpanjakan’i Hesbona, sy Oga, mpanjakan’i Basana, izay tany Astarta. 11 Dia niteny taminay ny loholonay sy ny mponina rehetra amin’ny taninay ka nanao hoe: Mitondrà vatsy eny an-tananareo ho any amin’ny haleha, dia mandehana hitsena azy, ka lazao aminy hoe: Mpanomponao izahay; koa ankehitriny manaova fanekena aminay. 12 Itony mofonay itony dia vao mafana no nalainay tany an-tranonay ho vatsy tamin’ny andro nivoahanay hankat? aminareo; fa ankehitriny, indro, efa maina sy bobongolo izy; 13 ary vaovao ireto siny hoditra misy divay ireto izay nofenoinay; fa, indreo, efa triatra izy; ary efa rovitra ireto lambanay sy kapanay ireto noho ny halavitry ny naleha. 14 Ary nangalan’ny olona ny vatsin’ireo, nefa tsy nanontany tamin’ ny vavan’i Jehovah izy. 15 Ary Josoa dia nanao fihavanana taminy ka nanao fanekena taminy mba tsy hamono azy; ary ny lohan’ny fiangonana koa dia nianiana taminy. 16 Ary nony efa afaka hateloana no nanaovany fanekena taminy, dia reny fa mifanakaiky aminy ihany ireo sady mitoetra eo aminy. 17 Dia niainga ny Zanak’Isiraely ka tonga tany an-tanànan’ireo tamin’ ny andro fahatelo. Ary Gibeona sy Kefira sy Berota ary Kiriata-jearima no tanànany. 18 Fa tsy namely azy ny Zanak’Isiraely, satria Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, no efa nianianan’ny lohan’ny fiangonana taminy. Dia nimonomonona tamin’ireo loholona ny fiangonana rehetra. 19 Fa hoy ny loholona rehetra tamin’ny fiangonana rehetra: Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, no efa nianiananay taminy; koa ankehitriny tsy mahazo mamely azy isika. 20 Fa izao no hataontsika aminy: Havelantsika ho velona ihany izy, fandrao hisy fahatezerana mahatratra antsika noho ny fianianana nataontsika taminy. 21 Ary hoy koa ny loholona taminy: Aoka ihany ho velona izy. Dia tonga mpikapa hazo sy mpantsaka rano ho an’ny fiangonana rehetra izy, araka ny teny nataon’ny loholona taminy. 22 Dia niantso azy ireo Josoa ka nanao taminy hoe: Nahoana no namitaka anay hianareo ka nanao hoe: Lavitra anareo indrindra izahay, kanjo eto aminay ihany no onenanareo? 23 Koa ankehitriny voaozona hianareo, ary tsy hisy ho afaka, fa ho andevo sy ho mpikapa hazo ary ho mpantsaka rano ho an’ ny tranon’Andriamanitro hianareo. 24 Dia namaly an’i Josoa izy ireo ka nanao hoe: Satria nambara tokoa taminay mpanomponao fa Jehovah Andriamanitrao efa nandidy an’i Mosesy mpanompony hanome anareo ny tany rehetra sy handringana ny mponina rehetra amin’ny tany eo anoloanareo, ary natahotra ny ho faty izahay noho ny aminareo, ka dia nanao izany zavatra izany; 25 koa ankehitriny, indreto, eto an-tananao izahay, koa araka izay ataonao ho tsara sy marina hatao aminay dia ataovy. 26 Dia nanao izany taminy izy ka namonjy azy tamin’ny tanan’ny Zanak’Isiraely, mba tsy hahafaty azy ireo. 27 Dia natolotr’i Josoa tamin’izany andro izany ireo ho mpikapa hazo sy ho mpantsaka rano ho an’ny fiangonana sy ho an’ny alitaran’i Jehovah mandraka andro-any eo amin’ny tany izay hofidiny." Josoa 9:1-27

      Manambatra hery ny fahavalo (1-2). Niely ny lazan’ilay fandresena tao Ay sy Jeriko ka niteraka tahotra, hovitra tamin’ny firenena manodidina izay nanapakevitra hikambana hamely ny zanak’ Israely. Miombona ny fahavalo, mamela izay tsy itoviana satria mazava tamin’izy ireo fa Isiraely no mila hiadiana. Ny fahatsapan’i Satana sy ny forongony ny herin’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika tokoa dia mahatonga azy hikendry sy handefa zana-tsipika handavoana antsika. Matokia fa miaraka amin’Ilay Mahery isika.

      Voafitaka rehefa tsy miambina tsara (3-15). Ny fandresena azo dia mila hazonina mandrakariva satria rehefa tsy miambina dia lavo indray. Voafitak’ireto gabaonita ireto ny loholona sy i Josoa tamin’ny endrika ivelany( 4-5); tamin’ny teny mandrobo isan-karazany momba ny herin’ Andriamanitra (7-13). Voafitaka ihany koa izy teo amin’ny toe-po izay toa nieboebo noho ilay fandresena azo (14-15). Paik’ady hatry ny ela nataon’i Satana ny famafazana lainga, fitaka na fisolokiana, handavoana ny olombelona (Genesisy 3). Tsy nanontany ny hevitry ny Tompo izy ireo hany ka tsy nanana ilay Fanahy mahay manavaka sy mandinika ary mamakafaka. Vokany ny fanekena tsy nankasitrahan’ny Tompo (Deoteronomia 7:1-2; 16-17).

      Vavaka: Tompo ô! fenoy ny fahazavan-tsaina izahay ka hahay handroaka ireo fahavalonay.

      Mafy mandrakariva ny vokatry ny lainga (16-27). Ahariharin’ny Tompo hatrany ny marina satria tra-tehaka ny lainga sy fitaka. Hanompo ny Isiraely izy ireo. Misy fiantraikany hatrany ny fahotana na dia mamela heloka aza ny Tompo.

      Saintsaino: Nitana ny teny nianianany ry Josoa satria te hankatoa an’ Andriamanitra; ary ianao mba ahoana?

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.