Mianara fahendrena

Mianara fahendrena

"1 Dia namaly Joba ka nanao hoe: 2 Marina ary fa hianareo ihany tokoa olombelona! Ary hiara-maty aminareo ny fahendrena! 3 Kanefa izaho mba manan-tsaina tahaka anareo ihany koa; Tsy latsaka noho hianareo aho; Fa iza moa no tsy nahalala izay zavatra toy izany? 4 Tonga fihomehezan’ny sakaizako aho. Dia izaho izay niantso an’Andriamanitra ka novaliany; Eny, tonga fihomehezana ny olona marina tsy manan-tsiny. 5 Endrehin-datsa ny ozoim-pahoriana, raha araka ny hevitry ny miadana, eny, vonona ho amin’izay ela mangozohozo ny latsa. 6 Mandry fahizay ny lain’ny mpitohatoha, Ary mitoetra tsy manahy izay sahy mampahatezitra an’Andriamanitra, dia izay mitondra ny herin’ny tànany ho andriamaniny 7 Kanefa anontanio ange ny biby, fa hampianatra anao izy, ary ny voro-manidina, fa hanambara aminao izy; 8 Ary makà saina amin’ny tany, dia hampianatra anao izy. Ary ny hazandrano any an-dranomasina hampahalala anao. 9 Iza no tsy mahalala, raha mandinika ireny rehetra ireny, fa ny nanao izany dia ny tanan’i Jehovah, 10 Izay mitana ny ain’ny zava-manan-aina rehetra sy ny fofonain’ ny olombelona rehetra? 11 Moa tsy ny sofina va no mamantatra ny teny? Ary tsy ny vava va no manandrana ny hanina? 12 Ao amin’ny fotsy volo ny fahendrena, ary ny fahela-velona no ahazoam-pahalalana. 13 Ao amin’Andriamanitra kosa no misy fahendrena sy hery; Izy no manana hevitra sy fahalalana. 14 Indro, mandrava Izy, ka tsy hatsangana intsony; Manidy ny olona Izy, ka tsy hovohana. 15 Indro, manampina ny rano Izy, ka dia ritra iny; Ary alefany indray ka mahasimba ny tany. 16 Izy no manana hery sy tena fahendrena; Samy eo an-tanany avokoa ny voafitaka sy ny mpamitaka. 17 Alany voninahitra ny mpanolo-tsaina, dia entiny. Ary asehony ny fahadalan’ny mpitsara. 18 Vahany ny fifehezan’ny mpanjaka, ka feheziny mahazaka ny valahany. 19 Alàny voninahitra ny mpisorona, dia entiny, ary ny mafy orina ela dia ravany. 20 Koroiny ny laha-tenin’ny mahay, ary ny fahazavan-tsain’ny anti-panahy dia esoriny. 21 Mandatsaka fanamavoana amin’ny andriandahy Izy, ary ketrahiny ny fehin-kibon’ny matanjaka. 22 Manala rakotra izay lalina Izy mba tsy ho maizina ary mitondra ny aloky ny fahafatesana ho eo amin’ ny mazava. 23 Mahalehibe ny firenena Izy, nefa mandringana azy koa, mampihahaka ny firenena Izy, nefa mitondra azy hody indray. 24 Mahavery saina ny loholona amin’ny tany Izy Ary mampirenireny azy any an-efitra tsy misy làlana; 25 Mitsapatsapa amin’ny maizina tsy misy mavaza ireo; ary mampivembena azy tahaka ny olona mamo Izy. " Joba 12:1-25

      Miha-henjana ny tady eo amin’i Joba sy ireto namany. Maherihery mihitsy ny teny avalin’i Joba azy ireo. Tsy tantin’i Joba fa toa lasa mandatsa sy mihomehy azy ireto sakaizany (4-5). Mbola tanora fanahy loatra ianareo (12) hoy i Joba ary Andriamanitra ihany no Tompon’ny fahendrena ka mianara Aminy (13).

      Jereo ny biby. Inona avy ireo biby resahin’i Joba eto? Mampahatsiaro ny toritenin’i Jesosy nilaza hoe tsinjovy ny voromanidina fa tsy mamafy na mijinja izy ireny. Ny Ohabolana koa milaza hoe mianara amin’ny vitsika ry ilay malaina. Ahitana taratra ny fahendren’Andriamanitra avokoa ny rindram-piainan’ireo.

      Tsitoha Izy. Izay no azo lazaina ho fehin’ny fitanisàna ataon’i Joba. Iza amin’ireo nambaran’i Joba ireo no tena mikasika anao manokana? Inona amin’ireo no hitanao niharihary teto amin’izao tontolo izao, na voalaza ato anaty Baiboly, na teo amin’ny tantaran’izao tontolo izao? Ohatra: Mandrava izy ka tsy hatsangana intsony (14): Sodoma sy Gomora. Manampina ny rano Izy ka dia ritra iny (15): Tamin’ny andron’i Elia, nihantona telo taona ny orana. Alefany indray ka mahasimba ny tany (15b): Safodrano tamin’ny andron’i Noa. Afaka manohy manokana ianao.

      Hafatr’i Joba. Tsy voafehy ny saina kelinareo Andriamanitra amin’ny fomba fiasany ka aza mitompo teny fantatra, miziriziry mitady izay ho heloko satria hoy ianareo hoe: nanota io matoa voakapoka toy izao!

      Soratra masina ho an’ny herinandro: Matio 12:30

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.