Miantso vonjy amin'Andriamanitra

Miantso vonjy amin'Andriamanitra

"1 Jehovah ô, nahoana no mijanona eny lavitra eny Hianao ka miery amin’ny andro fahoriana? 2 Noho ny fireharehan’ny ratsy fanahy dia enjehina mafy ny malahelo; azon’ny fahendrena nataony izy ireny. 3 Ny ratsy fanahy mandoka izay irin’ny fony; ary ny mpierina mahafoy sy manamavo an’i Jehovah. 4 Ny ratsy fanahy mirehareha hoe: Tsy hanadina Izy; eny, "Tsy misy Andriamanitra" no tontalin-keviny. 5 Tanteraka mandrakariva ny alehany; any amin’ny avo lavitra azy ny fitsarànao; ny mpandrafy azy rehetra dia ataony hoe: zinona ireny? 6 Hoy izy am-pony: tsy hangozohozo aho, tsy ho azon-doza mandrakizay doria aho. 7 Feno ozona sy fitaka ary fanaovana an-keriny ny vavany; ao ambanin’ny lelany dia misy fampahoriana sy faharatsiana. 8 Mamitsaka amin’ny fanotrehana ao an-tanàna izy, ao an-katakonana no amonoany ny marina; ny masony mikendry ny mahantra. 9 Manotrika ao an-katakonana tahaka ny liona ao amin’ny famitsahany izy; manotrika hisambotra ny malahelo izy; fandrihany amin’ny haratony no fisambony ny malahelo. 10 Torotoro sy mitanondrika ny mahantra ka lavo amin’ ny herin’ny ratsy fanahy. 11 Hoy izy anakampony: efa nanadino Andriamanitra, efa nanafina ny tavany Izy ka tsy hahita mandrakizay. 12 Mitsangàna, Jehovah ô; Andriamanitra ô, atsangano ny tananao, aza manadino ny ory. 13 Nahoana no mamingavinga an’Andriamanitra ny ratsy fanahy Ka manao anakampo hoe: Tsy hanadina Hianao? 14 Efa nahita ihany Hianao, satria mijery fahoriana sy alahelo, mba hovalian’ny tananao. Hianao no iononan’ny mahantra; Hianao no Mpamonjy ny kamboty. 15 Torotoroy ny sandrin’ ny ratsy fanahy; ary adino ny heloky ny mpanao ratsy mandra-paha-tsy hisy hitanao intsony. 16 Jehovah no Mpanjaka mandrakizay doria; voafongotra tsy ho amin’ny taniny intsony ny jentilisa. 17 Efa nohenoinao, Jehovah ô, ny irin’ny mpandefitra; mampiomana ny fony Hianao sady mampihaino ny sofinao, 18 Hanomezanao rariny ny kamboty sy ny mahantra, mba tsy handroso hampitahotra intsony ny zanak’olombelona et? an-tany." Salamo 10:1-18

      Manjaka ny ratsy fanahy, mijaly ny marina. Amin’izao vanim-potoana iainantsika izao dia miseho an-gazety sy re amin’ny haino aman-jery isan’andro ny tranga fametsifetsena, fanararaotam-pahefana, fampahoriana, vono, herisetra sns.. Miaina izany toe-javatra izany i Davida eto ka mamboraka ny alahelony ary mitaraina fatratra amin’Andriamanitra (1). Etsy andaniny mizaka ny tsy eran’ny aina ny marina sy ny mahantra, etsy ankilany kosa mahomby amin’izay ataony rehetra ny ratsy fanahy (5, 6, 8, 10). Nahoana? Satria mbola tsy tonga ny andro fitsaran’Andriamanitra (18).

      Misy foana ny fahoriana. Mandra-piverin’i Jesosy Kristy (Apokalypsy 19:16, 20:10) dia tsy maintsy hisy fahoriana, fanenjehana sy tsi-rariny hahazo ny kristianina. Izany no efa hita taratra sahady eto amin’ity Salamo ity. Na eo aza anefa izany dia manome toky antsika Andriamanitra fa rehefa miatrika ady isika dia tsy mitazam-potsiny Izy fa mampahery antsika (17).

      Miasa amin’ny fotoanany Andriamanitra. Matetika rehefa mandalo fotoan-tsarotra isika dia mandondona an’Andriamanitra hamaha ny olantsika toy ny hita eto kanefa Izy mangina (12). Masimandidy amin’izay ataony Izy fa tsy misy afaka manery na mibaiko Azy velively. Fanampin’izany koa rehefa mangataka isika dia manantena valiny “eny” foana kanefa mety ho “tsia” na “aoka aloha” ny havalin’Andriamanitra izany. Mahita (14), mihaino (18) ary mandre ny Tompo saingy mahafantatra ny fotoana mety sy mahasoa hanehoany ny heriny sy voninahiny Izy.

      Hafatra: “Izany teny izany no efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. At? amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao”. Jaona 16:33.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.