Miditra amin'ny fitsaharan'Andriamanitra

Miditra amin'ny fitsaharan'Andriamanitra

"1 Koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra any amin’ny fitsaharany aza isika, dia aoka isika hatahotra, fandrao mba misy eo aminareo toa tsy mahatratra izany. 2 Fa isika koa dia nitoriana filazantsara tahaka ireny ihany; kanefa ny teny izay efa reny dia tsy nahasoa azy, satria tsy niharo finoana tao amin’izay nandre. 3 Fa isika izay nino no miditra amin’izany fitsaharana izany, araka ny voalazany hoe: "Toy ny nianiako tamin’ny fahatezerako hoe: Tsy hiditra amin’ny fitsaharako mihitsy izy", na dia vita hatramin’ny nanorenana izao tontolo izao aza ny asa. 4 Fa nilaza ny andro fahafito Izy eo amin’ny teny anankiray araka izao: "Ary Andriamanitra nitsahatra tamin’ny asany rehetra tamin’ny andro fahafito". 5 Ary amin’izao koa: "Tsy hiditra amin’ny fitsaharako mihitsy izy". 6 Koa satria mbola hiditra eo ihany ny sasany, ary izay nitoriana filazantsara tamin’ny voalohany dia tsy niditra noho ny tsi-finoana, 7 dia mametra andro anankiray indray Izy, na dia efa ela toy izany aza, milaza ao amin’i Davida hoe: "Anio", araka ny voalaza teo hoe: "Anio, raha hihaino ny feony hianareo Aza manamafy ny fonareo" 8 Fa raha Josoa no nanome azy fitsaharana, dia tsy mba ho nilaza andro hafa Izy tao aorian’izany. 9 Koa dia mbola misy sabata fitsaharana ho an’ny olon’Andriamanitra. 10 Fa izay niditra tao amin’ny fitsaharany, dia Izy koa no nitsahatra tamin’ny asany, tahaka an’ Andriamanitra tamin’ny Azy. 11 Koa aoka isika hazoto hiditra amin’izany fitsaharana izany, fandrao hisy olona latsaka amin’ny tsi-finoana tahaka izany koa. 12 Fa velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin’ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan’ny fo. 13 Ary tsy misy zavatra ary na inona na inona izay tsy miseho eo anatrehany; fa ny zavatra rehetra dia mihanjahanja sy aharihary eo imason’izay iafaran’ny ataontsika."Hebreo 2:10-18

      Nitsahatra Andriamanitra tamin’ny andro fahafito(4). Tsy hoe reraka na vizana Andriamanitra ka nila niala sasatra fa nahatsiaro ho afa-po tanteraka Izy taorian’ny asa fahariana izay nataony. Ny tanjon’Andriamanitra dia ny hampiditra ny olombelona tsirairay avy koa amin’io fitsaharany io.

      Toeram-pitsaharana ho an’ny zanak’Israely. Kanana, ilay tany nampanantenaina (Eksodosy 3:8) io toeram-pitsaharana io. Taranaka iray manontolo mihitsy anefa no diso an’io fitsaharana io nomanin’Andriamanitra io noho ny tsi-finoana sy ny tsi-fankatoavana (3-6).

      Fanontaniana: Sao dia manary zo ny tenanao tsy hiditra amin’io fitsaharana io koa ianao amin’ny tsi-fankatoavana sy ny tsi-finoanao?

      Fitsaharana am-panahy mandrakizay (1:7-11). Rehefa nandray ny famonjena ny mpino tsirairay avy dia miditra ao amin’io tena fitsaharana io (8-9), fanjakan’ny teny fikasana ara-panahy. Efa niaretan’i Kristy ny famaizana tokony ho nihatra taminy. Ao amin’io fitsaharana ankehitriny sy ho avy io no hanasan’i Jesosy antsika amin’ny finoana (Matio 11:28-29).

      Velona sy mahery ny Tenin’Andriamanitra (2:12-13). Io no mampiditra antsika ho ao amin’ny fitsaharan’Andriamanitra. Satria mahafantatra izay tena manavesatra antsika ny Tenin’Andriamanitra, izay mampiasa saina antsika mafy dia manome teny fikasana sahaza ireny izy, izay tokony ho raisintsika amin’ny finoana mba hidirantsika ao amin’fitsaharana noho ny toky azontsika avy Aminy.

      Fanontaniana: Mitoetra ao amin’ny fitsaharana ve ianao?

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.