Mihaona amin'i Jesosy

Mihaona amin'i Jesosy

"13 Ary, indreo, nisy roa lahy tamin’ireny nandeha tamin’izany andro izany hankany amin’ny vohitra atao hoe Emaosy, tokony ho enim-polo stadio raha any Jerosalema. 14 Dia niresaka ny amin’izay zavatra rehetra nanjo izy. 15 Ary raha mbola niresaka sy niara-nisaina izy, dia nanatona Jesosy ka niaraka taminy. 16 Nefa ny mason’ireo nohazonina mba tsy hahafantarany Azy. 17 Ary hoy Izy taminy: Ahoana izao teny resahinareo et? am-pandehanana izao? Dia nijanona ireo sady nalahelo tarehy. 18 Ary ny anankiray, izay atao hoe Kleopasy, namaly ka nanao taminy hoe: Hianao irery va no vahiny mitoetra any Jerosalema tsy mba mahalala izay zavatra tonga tao tamin’izao andro izao? 19 Fa hoy Izy taminy: Zavatra manao ahoana moa izany? Ary hoy izy roa lahy taminy: Ny amin’i Jesosy avy any Nazareta, mpaminany mahery tamin’ny asa sy ny teny teo anatrehan’Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra, 20 dia ny amin’ny nanoloran’ny lohan’ny mpisorona sy ny mpanapaka eto amintsika Azy hanamelohany Azy ho faty, sy ny nanomboany Azy tamin’ny hazo fijaliana. 21 Nefa nantenainay fa Izy no Ilay efa hanavotra ny Isiraely; ary tsy izany ihany, fa andro-any no andro fahatelo hatr’izay nahatongavan’izany. 22 Nefa kosa ny vehivavy sasany izay namanay nahahavery hevitra anay, fa tany amin’ny fasana maraina koa izy, 23 ary raha tsy nahita ny faty izy, dia tonga ka nilaza fa efa nahita anjely niseho kosa, izay nilaza fa velona Izy. 24 Dia nandeha ny sasany izay nomba anay ka nankany amin’ny fasana, ary nahita araka izay nolazain’ny vehivavy; nefa Izy tsy hitany. 25 Ary hoy Izy taminy: Ry adala sy votsa saina ka tsy mino izay rehetra nolazain’ny mpaminany. 26 Moa tsy tokony ho niaritra izany va Kristy ka hiditra any amin’ny voninahiny? 27 Dia nanomboka hatramin’i Mosesy sy ny mpaminany rehetra Izy, ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza Azy ao amin’ny Soratra Masina rehetra. 28 Ary efa mby teo akaikin’ny vohitra izay efa halehan’izy roa lahy izy, ary Jesosy toa nanao handeha lavitra kokoa. 29 Fa ireo nanery Azy ka nanao hoe: Mitoera at? aminay; fa efa ho hariva izao, ka lasan-davitra ny andro. Dia niditra hitoetra tao aminy Izy. 30 Ary raha niara-nipetraka nihinana teo aminy Izy, dia nandray ny mofo ka nisaotra, dia namaky sy nanolotra azy. 31 Dia nahiratra ny mason’ireo, ka nahalala Azy; fa Izy kosa dia tonga tsy hitany. 32 Dia niresaka hoe izy: Tsy nangorakoraka va ny fontsika, raha niresaka tamintsika teny an-dalana Izy ka namoaka ny hevitry ny Soratra Masina tamintsika? 33 Dia niainga tamin’izany ora izany izy roa lahy ka niverina nankany Jerosalema, ary nahita ny iraika ambin’ny folo lahy mbamin’izay nomba azy tafangona teo 34 sady nilaza hoe: Efa nitsangana marina tokoa ny Tompo ka efa niseho tamin’i Simona. 35 Ary ireo kosa dia nilaza izay efa niseho teny an-dalàna sy ny nahafantarany Azy tamin’ny namakiana ny mofo." Lioka 24:13-35

      Trangam-piaraha-monina tetsy sy teroa (13-20). Nahatonga resa-be ny nanjavonan’i fatin’i Jesosy Kristy, ary nampalahelo azy roa lahy teo amin’ny làlana mankany Emaosy. Manao ahoana ny fandraisako ny vaovao re avy amin’ny haino aman-jery sy ny manodidina? Mpanompon’Andriamanitra iray niteny hoe «Vakio amin’ny mason’ny irak’Andriamanitra ny vaovao hitanao sy renao». Ampifandraiso na sivano amin’ny Tenin’Andriamanitra ny tranga na vaovao voaray na ara-tsosialy na ara-ekonomika, na ara-politika.

      Very fanantenana (21-27). Iza intsony ankoatran’i Jesosy no hanavotra ny Israely amin’ny fangejan’ny Rômanina, iza no hamaha ny olana ara-politika? Izany no fanontanian’izy roa lahy. Nampitodihan’i Jesosy Kristy amin’ny Soratra Masina iray manontolo ny sain’izy roa lahy ireto fa ny Soratra Masina ihany no manambara Azy (25, 27).

      Nisy vokany ny fiarahan-dàlana amin’ny mpanompon’Andriamanitra (27-35). Mbola tsy tena fantany hoe i Jesosy io tafara-dàlana aminy io, fa noho ny fahatsapany ny fanatrehan’Andriamanitra (32), dia nanasa an’i Jesosy izy roa lahy hiara-hitoetra Aminy fa alina ny andro. Nanaiky i Jesosy. Mahaiza manararaotra ny fotoana rehetra mbola iarahanao làlana amin’i Jesosy dieny ety an-tany.

      Jesosy, teny tonga nofo. Miseho ny maha-olombelona sy maha-Andriamanitra an’i Jesosy (31), nihiratra ny mason’izy roa lahy teo am-pihinanana ny mofo. Velona ilay Tompo. Miverina ny fanantenana.

      Fijorona vavolombelona (35). Fihestika tsara mitovy amin’ny nataon’ireo vehivavy tetsy aloha (Lioka 24).

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.