Mihevera ny hafa

Mihevera ny hafa

"Aza mitsara, mba tsy hotsaraina hianareo. Fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo; ary araka ny ohatra ataonareo no hanoharana ho anareo. Ary nahoana hianao no mijery ny sombin-kazo eo amin’ny mason’ny rahalahinao, fa ny andry eo amin’ny masonao dia tsy mba tsaroanao? Ary ahoana no hilazanao amin’ny rahalahinao hoe: Aoka aho hanaisotra ny sombin-kazo eo amin’ny masonao; nefa, indro, ny andry eo amin’ny masonao? Ry mpihatsaravelatsihy, esory aloha ny andry eo amin’ny masonao, ary amin’izay vao ho hitanao tsara ny hanesoranao ny sombin-kazo eo amin’ ny mason’ny rahalahinao. Aza omena ny alika izay masina; ary aza atsipy eo anoloan’ny kisoa ny vato soanareo, fandrao hanitsaka azy izy, dia hifotitra ka hamiravira anareo. Mangataha, dia homena hianareo; mitadiava, dia hahita hianareo; dondony, dia hovohana hianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo; ary izay mitady no mahita; ary izay mandondòna no hovohana. Ary iza moa aminareo, raha angatahan’ny zanany mofo, no hanome azy vato? ary raha angatahany hazandrano, no hanome azy menarana? Koa raha hianareo, na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsoa ho an’ny zanakareo, tsy mainka va ny Rainareo Izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an’izay mangataka aminy? Koa amin’izany na inona na inona tianareo hataon’ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany; fa izany no lalàna sy mpaminany." Matio 7:1-12

      Aza mitsara azy (1-6). Toetra malaky mahazo ny zanak’olombelona, indrindra fa ny kristianina, ny mitsara ny hafa. Mazava anefa ny baikon’i Jesosy eto:”Aza mitsara mba tsy ho tsaraina” (1). Manamafy izany koa izay voambara ao amin’ny Romanina 14:1 hoe “Raiso ny malemy finoana nefa aza mandray azy hitsaranao ny eritreriny”.

      Fanentanana: Ny fahalemen’ny hafa hitanao dia fantatr’Andriamanitra fa zakanao ary natao mba handinihanao tena sy hivavahanao.

      Manolora izay tsara indrindra ho azy (6-11). Vonona ny hanome zava-tsoa ho antsika mandra-kariva Andriamanitra rehefa mazoto mangataka Aminy isika (7, 11, Hebreo 11:6). Aoka ho toe-po riaki-tapisaka amintsika izany hoe manome izay tsara indrindra ho an’ny hafa izany (9-10). Tsarovy anefa fa Jesosy Kristy no fanomezana sarobidy indrindra tokony hatolotrao ny hafa satria Izy no antoky ny famonjena sy hahatonga ny hafa hanana anjara amin’ny fiainana mandrakizay.

      Mandraisa azy ho toy ny tenanao (12). Anisan’ny didy lehibe indrindra ilay hoe “Tiava ny namanao tahaka ny tenanao” (Matio 22:39). Fampiharana izany ny fanaovanao amin’ny hafa izay tianao hatao amin’ny tenanao (12) voalaza eto. Izay afafin’ny olona rahateo no jinjainy ka raha mba te-hinjinja tsikitsiky ianao ohatra, dia mamafaza tsikitsiky, sns....

      Baiko: “Aza samy mihevitra ny azy ihany, fa samy ny an’ny namany koa” (Filipianina 2:4).

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 

Bonjour, bien venu sur le site FPVM Fiombonana Tsarahonenana.

Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny site FPVM Fiombonana Tsarahonenana. Mirary anao hahazo aim-panahy.